Latest news

Izvēlne

Slēgts konkurss "Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība" (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/6-IB/6.2.1.2/16/I/002/01-02)

Papildus informācija: 

13.11.2018. - pievienots iepirkuma procedūras ziņojums

26.02.2018. papildināts ar informāciju (noteikts pieteikumu atvēršanas datums un laiks 01.03.2018. plkst.10.20, un telpa).

21.12.2017. papildināts ar informāciju  par pieteikumu atvēršanas sēdes atcelšanu, saglabājot līdz šim noteikto un  izziņoto pieteikumu iesniegšanas vietu un laiku, un pievienots Skaidrojums Nr.8; 15.12.2017. pievienots Skaidrojums Nr.7; 07.12.2017. pievienoti grozījumi Nr.3 un konsolidēts nolikums (ar grozījumiem Nr.1, Nr.2, Nr.3), Skaidrojums Nr.6; 23.11.2017. papildināts ar skaidrojumu Nr.5; 16.11.2017. pievienoti grozījumi Nr.2, konsolidēts nolikums (ar grozījumiem Nr.1 un Nr.2), skaidrojums Nr.4.; 27.10.2017.pievienots skaidrojums Nr.3 un grozījumi Nr.1 (pagarināts pieteikumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš); 24.10.2017. pievienots skaidrojums Nr.2.;17.10.2017. pievienots skaidrojums Nr.1

VAS “Latvijas dzelzceļš” organizē slēgtu konkursu "Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/6-IB/6.2.1.2/16/I/002/01-02).

Slēgta konkursa priekšmets:

Daugavpils Šķirošanas stacijas pārbūve (projektēšana un būvdarbi) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība” (projekta Nr.6.2.1.2/16/I/002) ietvaros (turpmāk – Darbi). Vispārīgs Darbu apraksts pievienots slēgtā konkursa nolikuma 1.pielikumā, bet Tehniskā specifikācija (pasūtītāja prasības) Darbu izpildei kopā ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu 2.posmā tiks nosūtīta  tikai tiem kandidātiem, kuru pieteikumi pēc kvalifikācijas pārbaudes tiks atzīti par atbilstošiem atlases prasībām (slēgta konkursa 1.posms) un kuri uzaicināti iesniegt piedāvājumu slēgta konkursa 2.posmam.

 

Slēgtā konkursa 1.posmā tiek nodrošināta elektroniska pieeja iepirkuma procedūras dokumentiem (t.sk. skaidrojumiem un grozījumiem) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem šeit: pasūtītāja mājaslapā šajā publikācijā (sk. zemāk).

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību šeit -pasūtītāja mājaslapā šajā publikācijā (sk. zemāk)- un ņemt to vērā iesniedzot pieteikumu.

 

Slēgtajam konkursam iesniegto pieteikumu (1.posms) atvēršana notiks:  atklātā sēdē 2018.gada 1.martā plkst.10.201,4 VAS “Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 339.telpā, Rīgā, Latvijā3,4.

Visi pieteikuma dokumenti slēgtajam konkursam (1.posmam)  iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2017.gada 27.decembra plkst.11.001,2 (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā 3, 103.kabinetā, Rīgā, LV-1547, Latvijā).

1grozīts pieteikumu iesniegšanas un atvēršanas datums un laiks uz 2017.gada 27.decembri, plkst.11.00, iepriekš bija 2017.gada 3.novembris, plkst.10.00.

2grozīts pieteikumu iesniegšanas un atvēršanas datums un laiks uz 2017.gada 28.decembri, plkst.10.00, iepriekš bija 2017.gada 27.decembris, plkst.11.00

3Sakarā ar Iepirkumu uzraudzības birojā (turpmāk – IUB) iesniegtiem iesniegumiem par iepirkuma kandidātu atlases nolikumā ietvertajām prasībām un plānoto minēto iesniegumu izskatīšanu IUB iesniegumu izskatīšanas komisijā, pieteikumu atvēršana  tiek atcelta līdz IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma saņemšanai, saglabājot līdz šim noteikto un publicēto pieteikumu iesniegšanas vietu un laiku. Turpmākās darbības tiks veiktas saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumu Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 51.punktu. Pamatojoties uz minēto, publikācijā norādītais pieteikumu atvēršanas datums nav aktuāls (tehnisku iemeslu dēļ šo datumu/ informāciju nav iespējams izdzēst).

4Noteikts pieteikumu, kuru iesniegšanas termiņš bija 2017.gada 27.decembris, plkst. 11.00, atvēršanas datums un laiks 2018.gada 1.martā, plkst.10.20 un telpa Gogoļa ielā 3, 339.telpa. (iepriekš bija 2017.gada 27.decembris, plkst. 11.00, VAS "Latvijas dzelzceļš" Gogoļa iela 3, 105.kabinets, Rīgā, Latvijā).

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

komisijas sekretāre - VAS "Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Ceriņa, tālruņa numurs +371 67234925, faksa numurs +371 67234250, e-pasta adrese: iveta.cerina@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2018.gada 1.Marts plkst. 10.20.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš