Latest news

Izvēlne

Iekšējā audita politika

Iekšējā audita politika

“Latvijas dzelzceļš” koncerna (Koncerna) Iekšējā audita politika ir izstrādāta ar mērķi noteikt Koncernā vienotus iekšējā audita  darbības principus un uzdevumus, prasības iekšējā audita neatkarībai un objektivitātei un prasības kvalitātes nodrošināšanai. Politiku īsteno LDz Iekšējā audita daļa un tās īstenošanas uzraudzību veic LDz padome un Audita komiteja.

Politikā ir noteikti iekšējā audita darbības principi, neatkarības un objektivitātes nosacījumi un svarīgākie iekšējā audita veicamie uzdevumi. Lai nodrošinātu iekšējā audita kvalitāti, Politika nosaka pasākumu kopumu, kas nodrošina iekšējā audita darba vērtības, efektivitātes, kompetences un atbilstības Iekšējo auditoru institūta izstrādātajiem Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskajiem standartiem, Iekšējā audita profesionālās prakses pamatprincipiem un Ētikas kodeksam uzraudzību.

IEKŠĒJĀ AUDITA POLITIKA