Latest news

Izvēlne

Attiecības ar preču un pakalpojumu piegādātājiem

Veicot iepirkumus, VAS „Latvijas dzelzceļš” (LDz) ievēro šādus pamatprincipus:

 • iepirkumi LDz vajadzībām tiek veikti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, attiecīgi ievērojot MK 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.840 “Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām” noteiktās iepirkumu līgumcenu robežas, citiem normatīvajiem tiesību aktiem, kas regulē iepirkumus, kā arī saskaņā ar LDz iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību;
 • iepirkumi tiek veikti ievērojot atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, attiecīgi izvirzot vienādas prasības visiem piegādātājiem;
 • iepirkumi tiek veikti atbilstoši LDz pieejamajiem finanšu un budžeta līdzekļiem, ievērojot līdzekļu efektīvu izmantošanu;
 • iepirkumi tiek veikti atbilstoši nepieciešamībai, kā arī ņemot vērā iepirkumu prioritātes;
 • iepirkumu veikšana tiek savlaicīgi plānota, paredzot iespēju iepirkuma priekšmetu dalot daļās, vienlaicīgi slēdzot līgumu par katru no daļām, kā arī vienā iepirkumā apvienojot vienādus vai līdzīgus iepirkuma priekšmetus, kurus vienlaikus raksturo šādi kritēriji:
 1. tie apmierina vienu vajadzību;
 2. tiem ir viens funkcionālais mērķis;
 3. tiem ir viens un tas pats piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju vai būvdarbu veicēju loks;
 4. tiem ir viens finansējuma avots.

 

Ikvienā LDz organizētā iepirkuma procedūrā, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.pantu, tiek ietverti šādi obligāti pretendentu izslēgšanas nosacījumi:

 1. ja pēdējo trīs gadu laikā no pretendenta pieteikuma iesniegšanas dienas pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu,  ir atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
 2. ja pēdējo 18 mēnešu laikā no pretendenta pieteikuma iesniegšanas dienas pretendents ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;
 3. ja pēdējo 12 mēnešu laikā no pretendenta pieteikuma iesniegšanas dienas pretendents ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;
 4. ja ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts;
 5. ja pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.