EISI/(CEF) projekti | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

EISI/(CEF) projekti

Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveide Baltijas valstīs
 
Projekta identifikācijas Nr. 2018-EU-TM-0078-M
 
2019.gada 29.augustā VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) un AS “Eesti Raudtee” (ER) parakstīja Dotācijas nolīgumu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA) par projekta “Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveide Baltijas valstīs” īstenošanu. 
Projekta mērķis ir nomainīt šobrīd ekspluatācijā esošo automatizēto pārvadājumu operatīvās vadības sistēmu (APOVS) ar jaunu sistēmu un ieviest TAF TSI regulas 1305/2014 (tās grozījumu TAF TSI regulas 2018/278) un TAP TSI regulas 454/2011 prasības. 
Projekta ietvaros paredzēta jauna tehnoloģiskā modeļa ieviešana Latvijas un Igaunijas valstu dzelzceļos atbilstoši ES Ceturtās dzelzceļa pakotnes tiesiskajiem aktiem. 
Projekts ietvers esošo procesu analīzi, biznesa procesu un datu modelēšanu, tehnisko un funkcionālo specifikāciju izstrādi un jaunas sistēmas ieviešanu, lai vienlaicīgi izpildītu kravas/pasažieru pārvadājumu savstarpējas izmantojamības (sadarbspējas) tehnisko specifikāciju (TAF/TAP TSI) prasības un nodrošinātu pārvadājumu informācijas savietojamību ar Neatkarīgo valstu sadraudzības (NVS) dzelzceļu sistēmām, saskaņā ar dalībvalstu Dzelzceļa transporta padomes (CSZT) saistošo normatīvo aktu prasībām. 
Viena no aktivitātēm ir operatīvās pārvadājumu vadības sistēmas (OPVS) ieviešana LDz, kas tiks izmantots kā prototips analoģiskai ER sistēmai.
 
Projekts ietver funkcionalitāti, kas nepieciešama Rail Freight Corridor North Sea – Baltic (RFC8):
infrastruktūras informācijas izgūšana; 
jaudas plānošana, koordinēšana un sadale;
infrastruktūras lietošanas maksas noteikšana;
vilcienu kustības informācija.
 
Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir 2024.gada 31.decembris.
 
Par šo publikāciju atbild vienīgi tās autors. Eiropas Savienība neuzņemas nekādu atbildību par to, kā tur ietvertā informācija var tikt izmantota.
 

Publikācijas datums 29.12.2021.

 

2021.gada 19.maijā tika parakstīts līgums ar 2021.gada 23.janvārī izsludinātā atklātā konkursa “Biznesa modeļa un tehniskās specifikācijas izstrādes pakalpojumi projekta "Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveidošana Baltijas valstīs" īstenošanai” uzvarētāju SIA “Corporate Consulting”.

 

Šobrīd līguma ietvaros ir sagatavots un akceptēts pirmais nodevums, kura mērķis bija identificēt TAF un TAP TSI ieviešanai nepieciešamās izmaiņas LDz un ER, ieteikt vēlamo nākotnes biznesa modeli, kā arī definēt kritiskās funkcionalitātes, lai nodrošinātu LDz un ER dzelzceļa informācijas sistēmu atbilstību TAF un TAP TSI prasībām, kas saistītas ar infrastruktūras pārvaldītāja biznesa procesiem un infrastruktūras pārvaldītāja un dzelzceļa pārvadātāju mijiedarbību.

 

Galvenās nepilnības:   

 

Izmaiņas

Tehnoloģija

 

Dati un informācija

 

Tiesiskais regulējums

 

Tehniskā sadarbspēja

Identificēt nepilnības informācijas sistēmās (prezentācijas, loģikas un datu bāzes līmenī).

 

Semantiskā sadarbspēja

Identificēt datu nepilnības ziņojumapmaiņas līmenī.

 

Juridiskā sadarbspēja

Identificēt nepilnības/šķēršļus esošajā likumdošanā.

Izmaiņu analīze

Universālo datu bāzu WIMO.LV un WIMO.EE ieviešana, vagonu datu bāzu RSRD.LV un RSRD.EE ieviešana.

 

Lai nodrošinātu ziņojumapmaiņu RFC8 koridorā, ir nepieciešams ieviest TAF/TAP CCS kopējo saskarni (CI).

 

Nepieciešams veikt pakāpenisku pāreju no analogās komunikācijas uz digitālo saziņu.

Nepieciešams panākt sadarbspēju ziņojumu ģenerēšanai vai saņemšanai gan saskaņā ar CSZT, gan TAF/TAP TSI.

 

 

Vēlamie papildinājumi esošajā TAF TSI, lai iekļautu papildu parametrus informācijas apmaiņai, kas ļautu šo datu apmaiņu realizēt plašākā kontekstā:

  • iekļaut SMGS preču pavadzīmes;
  • nodrošināt sadarbspēju starp 8 ciparu vagonu numuriem un 12 ciparu vagonu numuriem. TSI jāatpazīst arī astoņu ciparu numerācijas sistēma;
  • iekļaut nacionālos parametrus.

 

 

Nodevuma ietvaros tika analizētas arī nepilnības biznesa procesos un šīs analīzes mērķis bija identificēt un demonstrēt atšķirību starp pašreizējo un mērķa procesa stāvokli.

 

Vienlaicīgi notiek aktīvs darbs pie kopīgas sistēmas koncepcijas un ieviešanas plāna izstrādes, pie īstenošanas plāna izstrādes, lai nodrošinātu savstarpēji izmantojamu dzelzceļa sistēmu LDz un ER, kā arī pie tehniskās specifikācijas prasību izstrādes iepirkumam par operatīvās pārvadājumu sistēmas (OPVS) sistēmas ieviešanu LDz un savstarpēji izmantojamas sistēmas VJS pilnveidošanu ER.

Iepirkumu par OPVS sistēmas ieviešanu plānots izsludināt 2022.gada 2.ceturksnī.

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31