Latest news

Izvēlne

EISI/(CEF) projekti

Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveide Baltijas valstīs
 
Projekta identifikācijas Nr. 2018-EU-TM-0078-M
 
2019.gada 29.augustā VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) un AS “Eesti Raudtee” (ER) parakstīja Dotācijas nolīgumu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA) par projekta “Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveide Baltijas valstīs” īstenošanu. 
Projekta mērķis ir nomainīt šobrīd ekspluatācijā esošo automatizēto pārvadājumu operatīvās vadības sistēmu (APOVS) ar jaunu sistēmu un ieviest TAF TSI regulas 1305/2014 (tās grozījumu TAF TSI regulas 2018/278) un TAP TSI regulas 454/2011 prasības. 
Projekta ietvaros paredzēta jauna tehnoloģiskā modeļa ieviešana Latvijas un Igaunijas valstu dzelzceļos atbilstoši ES Ceturtās dzelzceļa pakotnes tiesiskajiem aktiem. 
Projekts ietvers esošo procesu analīzi, biznesa procesu un datu modelēšanu, tehnisko un funkcionālo specifikāciju izstrādi un jaunas sistēmas ieviešanu, lai vienlaicīgi izpildītu kravas/pasažieru pārvadājumu savstarpējas izmantojamības (sadarbspējas) tehnisko specifikāciju (TAF/TAP TSI) prasības un nodrošinātu pārvadājumu informācijas savietojamību ar Neatkarīgo valstu sadraudzības (NVS) dzelzceļu sistēmām, saskaņā ar dalībvalstu Dzelzceļa transporta padomes (CSZT) saistošo normatīvo aktu prasībām. 
Viena no aktivitātēm ir operatīvās pārvadājumu vadības sistēmas (OPVS) ieviešana LDz, kas tiks izmantots kā prototips analoģiskai ER sistēmai.
 
Projekts ietver funkcionalitāti, kas nepieciešama Rail Freight Corridor North Sea – Baltic (RFC8):
infrastruktūras informācijas izgūšana; 
jaudas plānošana, koordinēšana un sadale;
infrastruktūras lietošanas maksas noteikšana;
vilcienu kustības informācija.
 
Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir 2024.gada 31.decembris.
 
Par šo publikāciju atbild vienīgi tās autors. Eiropas Savienība neuzņemas nekādu atbildību par to, kā tur ietvertā informācija var tikt izmantota.
 

Publikācijas datums 29.12.2021.

2021.gada 19.maijā tika parakstīts līgums ar 2021.gada 23.janvārī izsludinātā atklātā konkursa “Biznesa modeļa un tehniskās specifikācijas izstrādes pakalpojumi projekta "Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveidošana Baltijas valstīs" īstenošanai” uzvarētāju SIA “Corporate Consulting”.

Šobrīd līguma ietvaros ir sagatavots un akceptēts pirmais nodevums, kura mērķis bija identificēt TAF un TAP TSI ieviešanai nepieciešamās izmaiņas LDz un ER, ieteikt vēlamo nākotnes biznesa modeli, kā arī definēt kritiskās funkcionalitātes, lai nodrošinātu LDz un ER dzelzceļa informācijas sistēmu atbilstību TAF un TAP TSI prasībām, kas saistītas ar infrastruktūras pārvaldītāja biznesa procesiem un infrastruktūras pārvaldītāja un dzelzceļa pārvadātāju mijiedarbību.

Galvenās nepilnības:   

Izmaiņas

Tehnoloģija

 

Dati un informācija

 

Tiesiskais regulējums

 

Tehniskā sadarbspēja

Identificēt nepilnības informācijas sistēmās (prezentācijas, loģikas un datu bāzes līmenī).

 

Semantiskā sadarbspēja

Identificēt datu nepilnības ziņojumapmaiņas līmenī.

 

Juridiskā sadarbspēja

Identificēt nepilnības/šķēršļus esošajā likumdošanā.

Izmaiņu analīze

Universālo datu bāzu WIMO.LV un WIMO.EE ieviešana, vagonu datu bāzu RSRD.LV un RSRD.EE ieviešana.

 

Lai nodrošinātu ziņojumapmaiņu RFC8 koridorā, ir nepieciešams ieviest TAF/TAP CCS kopējo saskarni (CI).

 

Nepieciešams veikt pakāpenisku pāreju no analogās komunikācijas uz digitālo saziņu.

Nepieciešams panākt sadarbspēju ziņojumu ģenerēšanai vai saņemšanai gan saskaņā ar CSZT, gan TAF/TAP TSI.

 

 

Vēlamie papildinājumi esošajā TAF TSI, lai iekļautu papildu parametrus informācijas apmaiņai, kas ļautu šo datu apmaiņu realizēt plašākā kontekstā:

  • iekļaut SMGS preču pavadzīmes;
  • nodrošināt sadarbspēju starp 8 ciparu vagonu numuriem un 12 ciparu vagonu numuriem. TSI jāatpazīst arī astoņu ciparu numerācijas sistēma;
  • iekļaut nacionālos parametrus.

 

Nodevuma ietvaros tika analizētas arī nepilnības biznesa procesos un šīs analīzes mērķis bija identificēt un demonstrēt atšķirību starp pašreizējo un mērķa procesa stāvokli.

Vienlaicīgi notiek aktīvs darbs pie kopīgas sistēmas koncepcijas un ieviešanas plāna izstrādes, pie īstenošanas plāna izstrādes, lai nodrošinātu savstarpēji izmantojamu dzelzceļa sistēmu LDz un ER, kā arī pie tehniskās specifikācijas prasību izstrādes iepirkumam par operatīvās pārvadājumu sistēmas (OPVS) sistēmas ieviešanu LDz un savstarpēji izmantojamas sistēmas VJS pilnveidošanu ER.

Iepirkumu par OPVS sistēmas ieviešanu plānots izsludināt 2022.gada 2.ceturksnī.


Publikācijas datums 27.07.2022. 

VAS “Latvijas dzelzceļš” sadarbībā ar KPMG Law nodrošina iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu operatīvās pārvadājumu vadības sistēmas iegādei Latvijas un Igaunijas dzelzceļu vajadzībām

Veicinot vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidi, kā arī turpinot VAS “Latvijas dzelzceļš” un AS “Eesti Raudtee“ (Igaunija) darbības efektivizāciju un modernizāciju, VAS “Latvijas dzelzceļš“ un AS “Eesti Raudtee“ (ER)  2019.gadā  parakstīja Dotācijas nolīgumu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA) (tagad - Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra) par projekta “Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveide Baltijas valstīs“ īstenošanu.

Šī projekta mērķis ir nomainīt šobrīd LDz ekspluatācijā esošo automatizēto pārvadājumu operatīvās vadības sistēmu ar jaunu operatīvo transporta vadības sistēmu un papildināt esošo transporta vadības sistēmu Igaunijas dzelzceļā, tādējādi abu valstu dzelzceļos ieviešot jaunu tehnoloģisko modeli atbilstoši ES Ceturtās dzelzceļa pakotnes t.s. Drošības pīlāra tiesību aktiem. Vienlaicīgi projekta mērķis ir ieviest TAF TSI regulas 1305/2014 (tās grozījumu TAF TSI regulas 2018/278) un TAP TSI regulas 454/2011 prasības Latvijas un Igaunijas dzelzceļos.

Lai nodrošinātu Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras finansiāli atbalstītā projekta Baltijas valstīs realizāciju, juridisku palīdzību VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā sniedza KPMG Law.

KPMG Law sniedza atbalstu VAS “Latvijas dzelzceļš” sistēmas izstrādes iepirkuma dokumentācijas – nolikuma parauga un tā pielikumu, ieskaitot līguma projektu, – izstrādē, kas ir atbilstoša dotācijas nolīguma nosacījumiem. Iepirkuma dokumentācijas izstrādes process bija īpaši svarīgs, jo tika realizēts pasūtītāju kopīgi veiktais iepirkums, kurā VAS “Latvijas dzelzceļš” bija atbildīgs par pakalpojuma iegādi ne tikai savām, bet arī AS “Eesti Raudtee” vajadzībām.

Atbilstoši dotācijas nolīgumam, kas tika noslēgts starp  Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (tagad - Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra), VAS “Latvijas dzelzceļš” un AS “Eesti Raudtee”, pasūtītāji ir divas personas – VAS “Latvijas dzelzceļš” un Igaunijas AS “Eesti Raudtee”, kurus pārstāv VAS “Latvijas dzelzceļš”.

2021.gada 31.martā Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA) pārtrauca  darbību un tā paša gada 1. aprīlī tika izveidota Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA), kas pārņēma gan INEA mantoto portfeli, gan arī papildu ES finansējuma programmas.  

Par šīs publikācijas saturu ir pilnībā atbildīgs VAS “Latvijas dzelzceļš” un tas ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli.


Publikācijas datums 19.07.2023

2022.gada 8.novembrī VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) noslēdza pakalpojumu līgumu ar UAB "Blue Bridge Code" par kopējo summu 1.32 miljoni EUR. Šis līgums ietver operatīvās pārvadājumu vadības sistēmas (OPVS) ieviešanu LDz, kas kalpos kā prototips analoģiskai sistēmai AS “Eesti Raudtee” (ER). 

2023.gada maijā tika pabeigts līguma 1. posms, kura ietvaros tika saskaņoti jaudas piešķiršanas izmantošanas gadījumi, pārbaudīti un pieņemti testa scenāriji, kā arī izveidots un testēts OPVS prototips (testēšanas vide) ar testa datiem. 

Pakalpojumu līguma pilnīga izpilde plānota līdz 2024.gada 27.septembrim. 

Vienlaikus 2023.gada 2.ceturksnī tika pabeigts iepirkums Igaunijas dzelzceļam "VJS integrācija ar TAF/TAP TSI formātu Eiropas dzelzceļa ziņojumiem". 2023.gada 6.jūnijā tika noslēgts līgums ar iepirkuma konkursa uzvarētāju - Igaunijas uzņēmumu Solita OÜ un Somijas uzņēmumu Solita Oy. 

Plānotais līguma termiņš ir 2024.gada 6.septembris. Kopējā līguma summa 2.25 miljoni EUR. 

Par šīs publikācijas saturu ir pilnībā atbildīgs VAS “Latvijas dzelzceļš” un tas ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli.