Latest news

Izvēlne

Elektroenerģijas neto norēķinu sistēma

Sākot ar 2024.gada 1.maiju sāks darboties elektroenerģijas neto norēķinu sistēma (turpmāk Neto norēķinu sistēma) – jauna norēķinu metode elektroenerģijas ražotājiem, kas ražo elektroenerģiju pašpatēriņam no atjaunojamajiem resursiem, piemēram, ar saules paneļu palīdzību un uzreiz nepatērēto elektroenerģiju nodod sadales sistēmas operatora elektrotīklā.  

Ar Ministru kabineta 06.02.2024. noteikumiem Nr. 92 tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 07.11.2023. noteikumos Nr. 635 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” (turpmāk- Noteikumi), kas nosaka t.sk. Neto norēķinu sistēmas un universālā neto norēķinu sistēmas pakalpojuma (turpmāk- Pakalpojums) nosacījumus.

Izmantojot Neto norēķinu sistēmu, Aktīvais lietotājs – elektroenerģijas galalietotājs (tiklab mājsaimniecība, kā uzņēmums), kas no atjaunojamiem energoresursiem pašražoto elektroenerģiju izmanto savam pašpatēriņam un uzreiz nepatērēto elektrību (pārpalikumu) var nodot vai pārdot elektroenerģijas tirgotājam vai izmantot dalībai elastības vai energoefektivitātes shēmās.

Neto norēķinu sistēma nosaka kārtību, kādā starp elektroenerģijas tirgotāju un no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas elektroenerģijas ražotāju (Aktīvo lietotāju) veicami maksājumi par elektroenerģiju, kuru šis Aktīvais lietotājs nodevis un saņēmis no sistēmas operatora (VAS “Latvijas dzelzceļš”, turpmāk- LDz) elektrotīklu sistēmas. 

Neto norēķinu sistēmā gan Aktīvā lietotāja saražotās un sadales operatora (LDz) elektrotīklā nodotās, gan no sadales operatora (LDz) elektrotīkla saņemtās elektroenerģijas apjoms būs izteikts naudas izteiksmē. Ja sadales operatora (LDz) elektrotīklā  nodotās elektroenerģijas kopējā vērtība būs lielāka nekā no sadales operatora (LDz) elektrotīkla saņemtās elektroenerģijas vērtība, starpību naudas izteiksmē Aktīvais lietotājs varēs izlietot norēķiniem par sadales sistēmas operatora sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem un par elektroenerģiju citos Aktīvā lietotāja elektroenerģijas pieslēgumos, bet pārpalikums varēs tikt uzkrāts nākamo mēnešu maksājumiem. Visiem objektiem, kurus Aktīvais lietotājs vēlas pievienot Neto norēķinu sistēmai, jābūt reģistrētiem uz saules paneļu īpašnieka vārda, visiem objektiem ir jābūt vienam elektroenerģijas tirgotājam un vienam sadales tīkla operatoram (LDz).

Lai pievienotos Neto norēķinu sistēmai Aktīvajam lietotājam būs jāslēdz līgums par elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas izmantošanu ar elektroenerģijas tirgotāju.

Sākot ar 2024.gada 1.maiju, LDz (kā elektroenerģijas tirgotājs) piedāvā Pakalpojumu, kura pamatnosacījumus apstiprinājis Ministru kabinets Noteikumos. Pakalpojums būs pieejams Aktīviem lietotājiem (mājsaimniecību un uzņēmumu pieslēgumiem), kuru atļautā ražošanas jauda nepārsniedz 50 kW. Saskaņā ar LDz 2024.gada 9.aprīļa Valdes lēmumu Nr.VL-1.6/140-2024, LDz (kā elektroenerģijas tirgotājs) Aktīvo lietotāju saražotās elektroenerģijas  iepirkuma cenu nosaka atbilstoši elektroenerģijas biržas "Nord Pool AS" Latvijas tirdzniecības apgabala nākamās dienas stundas cenai, kas publicēta elektroenerģijas biržas tīmekļvietnē, piemērojot tai samazinājumu 20 euro par megavatstundu (0,02 EUR/kWh).

Minimālā elektroenerģijas iepirkuma cena nedrīkstēs būt zemāka par 0 EUR/MWh.

Aktīvajiem lietotājiem, kas izmanto universālo neto norēķinu sistēmas pakalpojumu, Neto norēķinu sistēmas ietvaros maksimāli pieļaujamo elektrotīklā nodotās un pašpatēriņam neizmantotās elektroenerģijas pārpalikumu 12 mēnešu periodā, kas sākas kārtējā gada 1. martā un beidzas nākamā gada februāra pēdējā dienā, nosaka saskaņā ar tabulu: 

Elektroenerģijas - neto norēķinu sistēmas ietvaros maksimāli pieļaujamais elektrotīklā nodotās un pašpatēriņam neizmantotās elektroenerģijas pārpalikums 12 mēnešu periodā lietotājiem, kas izmanto universālo neto norēķinu sistēmas pakalpojumu

 

Elektroenerģijas pieslēguma fāžu skaits

Elektroenerģijas ražošanas iekārtas jauda (kilovatos)

Maksimāli pieļaujamais saražotās elektroenerģijas pārpalikums (kilovatstundās)

saules elektrostacijām

vēja elektrostacijām

citām elektrostacijām

1

līdz 3

1051

1840

3154

3,001–4

1402

2453

4205

4,001–5

1752

3066

5256

3

līdz 10

3504

6132

10512

10,001–13

4555

7972

13666

13,001–16

5606

9811

16819

16,001–20

7008

12264

21024

20,001–26

9110

15943

27331

26,001–32

11213

19622

33638

32,001–40

14016

24528

42048

40,001–50

17520

30660

52560

 

Ja Aktīvā lietotāja pieslēgumā ir uzstādītas elektroenerģijas ražošanas iekārtas, kuras izmanto dažādus energoresursus, maksimāli pieļaujamo sistēmas operatora elektrotīklā nodotās elektroenerģijas pārpalikumu nosaka proporcionāli katram ražošanas iekārtu veidam uzstādītājai ražošanas jaudai. Aktīvā lietotāja pienākums ir sniegt sistēmas operatoram (LDz) informāciju par pieslēgumā uzstādīto elektroenerģijas ražošanas iekārtu jaudu.

Mājsaimniecības, kuras uzstādījušas elektroenerģijas ražošanas iekārtas (turpmāk- Mikroģenerators/i) un šobrīd lieto elektroenerģijas neto uzskaites sistēmu (turpmāk- Neto uzskaites sistēma), to varēs izmantot līdz 2029. gada 28. februārim.  Pievienoties Neto uzskaites sistēmai var līdz 2024.gada 30.aprīlim, ja ir saņemta sistēmas operatora (LDz) atļauja pieslēgt Mikroģeneratoru paralēlam darbam ar kopējo sistēmas operatora (LDz) elektrotīklu.

Ja mājsaimniecības lietotājs, kas izmanto Neto uzskaites sistēmu, līdz 2025.gada 28.februārim sāk lietot Neto norēķinu sistēmu, sadales sistēmas operators pēc informācijas saņemšanas no tirgotāja par līguma noslēgšanu ar aktīvo lietotāju par dalību Norēķinu sistēmā mājsaimniecības lietotāja elektroenerģijas uzkrājumu izsaka finansiālā vērtībā, reizinot mājsaimniecības lietotāja elektroenerģijas uzkrājumu ar elektroenerģijas biržas "Nord Pool AS" Latvijas tirdzniecības apgabala vidējo mēnešu cenu par megavatstundu tirdzniecības periodā, kas sākas 2023.gada 1.martā un beidzas 2024.gada 29.februārī.

Mājsaimniecības lietotājs šo minēto elektroenerģijas uzkrājumu, kas izteikts finansiālā vērtībā, izmanto elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu segšanai par pēdējo kalendāra mēnesi  elektroenerģijas neto uzskaites sistēmā. Maksimālais finansējuma apjoms, kādu var izmantot minētā pakalpojuma segšanai, ir  600 euro.

Sadales sistēmas operators izmaksā starpību starp šo maksimālo elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu segšanai paredzēto finansējumu un  elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izmaksām par pēdējo kalendāra mēnesi  Neto uzskaites sistēmā.

Ar šo piemērošanu saistītos pamatotos izdevumus par mājsaimniecības lietotājam piemēroto elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izmaksu samazinājumu un piemērošanu saistītos pamatotos izdevumus par mājsaimniecības lietotājam izmaksāto starpību sadales sistēmas operators uzskaita atsevišķi un tos nesedz citi sadales sistēmas lietotāji.

Sadales sistēmas operators pārtrauc Neto uzskaites sistēmas piemērošanu, ja no tirgotāja saņemta informācija, ka mājsaimniecības lietotājs ir vienojies ar tirgotāju par saražotās elektroenerģijas pārdošanu vai dalību Neto norēķinu sistēmā. Pārtraucot Neto uzskaites sistēmas piemērošanu, mājsaimniecības lietotāja uzkrātais elektroenerģijas apjoms tiek dzēsts, izņemot iepriekš minēto gadījumu.

Jāņem vērā, ka pāriet no elektroenerģijas neto uzskaites sistēmas uz Neto norēķinu sistēmu vai elektroenerģijas tirdzniecību var tikai vienu reizi.

Neto norēķinu sistēmas nosacījumi:

 • elektroenerģija pieslēgumā tiek ražota, izmantojot tikai atjaunojamos energoresursus;
 • norēķinus drīkst attiecināt arī uz vairākiem aktīvā lietotāja pieslēgumiem;
 • vismaz vienam no šiem pieslēgumiem ir LDz atļauja pieslēgt paralēlam darbam ar sadales sistēmu elektrības ražošanas iekārtu;
 • visus iesaistītos pieslēgumus apkalpo viens elektroenerģijas tirgotājs un viens sistēmas operators;
 • Neto norēķinu sistēmu var lietot, nereģistrējot saimniecisko darbību;
 • pozitīvu neto vērtību var izmantot, lai norēķinātos par sistēmas pakalpojumiem;
 • izbeidzot līgumu par elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas izmantošanu, puses veic galīgo norēķinu par saņemto un elektrotīklā nodoto elektroenerģiju, kā arī sadales sistēmas operatora sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem atbilstoši līgumam par elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas izmantošanu;
 • līgums par elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas izmantošanu tiek izbeigts, izbeidzot elektroenerģijas tirdzniecības līgumu;
 • gadījumā, ja Aktīvais lietotājs nenoslēdza elektroenerģijas tirdzniecības līgumu ar elektroenerģijas tirgotāju un elektroenerģijas piegāde attiecīgajiem Aktīvā lietotāja pieslēgumiem notiek pēdējās garantētās piegādes ietvaros, elektroenerģijas tirgotājam, kurš sniedz šo pakalpojumu nav pienākuma slēgt līgumu par Neto norēķinu sistēmas piemērošanu.  

 

UNIVERSĀLAIS NETO NORĒĶINU SISTĒMAS PAKALPOJUMS:

Pakalpojums būs pieejams Aktīvajam lietotājam (gan mājsaimniecību, gan juridisku personu pieslēgumiem) ar ražošanas iekārtām, kuru kopējā atļautā ražošanas jauda nepārsniedz 50 kW. 

Saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem LDz (kā elektroenerģijas tirgotāju) turpmāk jāpiemēro universālais neto norēķinu sistēmas pakalpojums Aktīvajam lietotājam, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

 1. Saražotās elektroenerģijas iepirkuma cena tiek noteikta atbilstoši elektroenerģijas biržas "Nord Pool AS" Latvijas tirdzniecības apgabala nākamās dienas stundas cenai, kas publicēta elektroenerģijas biržas tīmekļvietnē, piemērojot tai samazinājumu, kas ir 20 euro par megavatstundu (0,02 EUR/kWh);
 2. Saražotās elektroenerģijas iepirkuma cena nav zemāka  par 0 euro par megavatstundu;
 3. Elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas līguma minimālais darbības periods ir seši mēneši;
 4. Aktīvajam lietotājam ir tiesības atteikties no elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas izmantošanas pirms līguma termiņa beigām bez līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksas piemērošanas.

NETO norēķinu sistēmas piemērošanas piemērs:

 1. Elektroenerģijas ražošanas iekārtas saražo 300 kWh.
 2. Aktīvais lietotājs tūlītējā pašpatēriņā izmanto 150 kWh.
 3. Saražotā, bet uzreiz nepatērētā elektrība (150 kWh) nonāk sadales operatora elektrotīklā.
 4. Brīžos, kad saules paneļi neražo, piemēram, naktī Aktīvais lietotājs no sadales operatora elektrotīkla saņem 100 kWh.
 5. Sistēmas operators nosūta Aktīvā lietotāja izvēlētajam elektroenerģijas tirgotājam šādus klienta datus: sistēmas operatora elektrotīklā nodotā un no elektrotīkla saņemtā elektroenerģija (kWh).
 6. Tirgotājs aprēķina kopējā elektrotīklā nodotās un no kopējā elektrotīkla saņemtās elektroenerģijas vērtību.
 7. Ja saražotās un sadales operatora elektrotīklā nodotās elektroenerģijas vērtība ir lielāka nekā no kopējā elektrotīkla saņemtās elektroenerģijas vērtība, starpību atkarībā no tirgotāja un Aktīvā lietotāja vienošanās var uzkrāt nākamajiem mēnešiem vai izmantot norēķiniem par šī objekta sistēmas pakalpojumiem vai par patēriņu citā tā paša Aktīvā lietotāja pieslēgumā.