Latest news

Izvēlne

Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava-Mangaļi-Ziemeļblāzma modernizācija

“Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma  modernizācija”

Projekta identifikācijas numurs Nr.6.2.1.2/16/I/001

 

Projekta mērķis ir uzlabot TEN-T dzelzceļa tīklā ietilpstošo Rīgas dzelzceļa mezgla posmu Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti.

Projekta ietvaros ir paredzēts:

 • izbūvēt un elektrificēt otro sliežu ceļu posmā Mangaļi – Ziemeļblāzma;
 • pārbūvēt stacijas parku sliežu ceļus;
 • modernizēt signalizācijas sistēmu;
 • izbūvēt divus sliežu ceļu divlīmeņu šķērsojumus gājējiem.

Realizējot projektu Rīgas dzelzceļa mezgla posmā Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma tiks:

 • palielināta caurvedes spēja un kapacitāte;
 • palielināta ikdienas satiksmes organizēšanas darba efektivitāte un kvalitāte;
 • palielināta satiksmes drošība un uzticamība;
 • samazināts apkārtējās vides piesārņojuma risks;
 • uzlabota iedzīvotāju dzīves kvalitāte, mobilitāte un drošība.

Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir 2023.gads.


Publikācijas datums: 05.03.2018.

Šobrīd projekta “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija” ietvaros norisinās publiskā iepirkuma procedūras.

2017.gada 30.martā tika izsludināts atklāts konkurss “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvuzraudzība” ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2018.gada 19.arpīlī.

2017.gada 29.septembrī tika izsludināts slēgts konkurss “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”, ar 1.posma pieteikumu iesniegšanas termiņu 2017.gada 27.decembrī, tomēr vairāku Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) iesniegto sūdzību dēļ pieteikumi netika atvērti līdz IUB lēmuma pieņemšanai par saņemtajām sūdzībām. 2018.gada 20.februārī IUB pieņēma lēmumu atļaut slēgt līgumu (informācija par sūdzībām un pieņemto lēmumu ir publiski pieejama IUB mājaslapā internetā https://www.iub.gov.lv/). Ņemot vērā IUB pieņemto lēmumu, 2018.gada 1.martā iepirkumu komisija atklātā sēdē atvēra iesniegtos pieteikumus. Pašlaik notiek 1.posmam iesniegto pieteikumu vērtēšana, kā rezultātā tuvākajā laikā uz konkursa 2. posmu tiks pieaicināti 1.posmā atlasītie kandidāti.


Publikācijas datums: 03.08.2018.

Atklātā konkursa “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi- Ziemeļblāzma modernizācija: būvuzraudzība” ietvaros 2018.gada 19.aprīlī tika atvērti iesniegtie pretendentu piedāvājumi. Šobrīd notiek šo piedāvājumu vērtēšana.

Slēgtā konkursa “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi- Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība” 1.posma pieteikumi ir izvērtēti un atlasītie kandidāti ir uzaicināti dalībai iepirkuma procedūras 2.posmā. 2018.gada 1.augustā notika objekta apskate, kurā piedalījās uzaicinātie pretendenti.


Publikācijas datums: 11.04.2019.

2019. gada 5. aprīlī atklāts konkurss “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi - Ziemeļblāzma modernizācija: būvuzraudzība” tika izbeigts bez rezultātiem. Tiks organizēta jauna iepirkumu procedūra.

2018. gada 6. novembrī slēgts konkurss “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi - Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība” sakarā ar pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu neatbilstību konkursa uzaicinājuma prasībām tika izbeigts bez rezultātiem. 2018. gada 8. novembrī saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu iepirkumu likuma 13. panta 7. daļas 1. apakšpunktu tika organizēta sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu, “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi - Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”, kas 2019. gada 7. martā tika izbeigta bez rezultāta, ņemot vērā, ka iesniegtajos piedāvājumos norādītās līgumcenas ievērojami pārsniedza projekta ietvaros paredzamo līgumcenu. Tiks organizēta jauna iepirkumu procedūra.


Publikācijas datums: 17.12.2019.

2019.gada 13.decembrī tika parakstīs līgums ar 2019.gada 31.julijā izsludinātā atklātā konkursa “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi - Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība" uzvarētāju – personu apvienību “Belam-Leonhard Weiss”.

Līguma summa (bez PVN) – 21 950 000.00 EUR.


Publikācijas datums: 17.02.2020.

2020.gada 13.februārī tika parakstīs līgums ar 2019.gada 11.novembrī izsludinātā atklātā konkursa “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi - Ziemeļblāzma modernizācija: būvuzraudzība” uzvarētāju – SIA ”Firma L4”.

Līguma summa (bez PVN) – 484 280.00 EUR.


Publikācijas datums: 15.09.2020.

Šobrīd projekta “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija” ietvaros notiek: 

 • Sagatavošanas darbi:
  • Pabeigta objektu apsekošana un noteikta objektu (sliežu ceļu, gājēju pāreju, gājēju tilta un tuneļa, kontakttīkla balstu, apakšstaciju, lauka iekārtu, ēku u.c.) orientējošā izvietošana (precīzu objektu izvietojumu noteiks Būvprojektos); 
  • Pabeigta topogrāfiskā uzmērīšana;
  • Pabeigta inženierģeoloģiskā izpēte (zondēšana, urbumi).
 • Tehnisko risinājumu dokumentācijas (sistēmu aprakstu, sistēmu arhitektūras u.c.) izstrāde un saskaņošana ar Inženieri un Pasūtītāju. 
 • Tehnoloģisko risinājumu dokumentācijas (signalizācijas sistēmas specifisko risinājumu – divpavedienu plāni, pārmiju savstarpējo atkarību tabulas u.c.) izstrāde un saskaņošana ar Inženieri un Pasūtītāju.
 • Projektēšana — Būvprojektu izstrāde.

Saņemtas četras būvatļaujas:

 1. BIS-BL-136996-222 „Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Stacijas “Mangaļi” parki “A” un “B”, sliežu ceļa posms “Mangaļi-Ziemeļblāzma”, stacija “Ziemeļblāzma”, sliežu ceļa posms “Ziemeļblāzma-Vecāķi”, stacija “Vecāķi”.
 2. BIS-BL-136997-223 „Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Stacija “Zemitāni”, sliežu ceļa posms “Zemitāni – Sarkandaugava”, stacija “Sarkandaugava”, sliežu ceļa posms “Sarkandaugava - Mangaļi”.
 3. BIS-BL-139848-228 “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Gājēju tunelis zem sliežu ceļiem stacijas “Mangaļi” parkā “A” (pasažieru stacijā).
 4. BIS-BL-139849-229 “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Gājēju tilts pāri sliežu ceļiem pie Ezera ielas pārbrauktuves stacijas “Mangaļi” parkā “B”.

Publikācijas datums: 09.04.2021.
 
Projekta aktualitātes: 
 • Notiek Tehnisko risinājumu dokumentācijas (sistēmu aprakstu, sistēmu arhitektūras u.c.) izstrāde un saskaņošana ar Inženieri/Pasūtītāju. 
 • Notiek Tehnoloģisko risinājumu dokumentācijas (signalizācijas sistēmas specifisko risinājumu – divpavedienu plāni, pārmiju savstarpējo atkarību tabulas u.c.) izstrāde un saskaņošana ar Inženieri/Pasūtītāju. 
 • Notiek projektēšanas darbs - Būvprojektu izstrāde: 
 1. BIS lietas Nr.BIS-BL-136997-223 (Būvatļaujas Nr. BIS-BV-4.6-2020-7) „Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Stacija “Zemitāni”, sliežu ceļa posms “Zemitāni – Sarkandaugava”, stacija “Sarkandaugava”, sliežu ceļa posms “Sarkandaugava - Mangaļi”;
 2. BIS lietas Nr. BIS-BL-136996-222 (Būvatļaujas Nr. BIS-BV-4.6-2020-6) „Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Stacijas “Mangaļi” parki “A” un “B”, sliežu ceļa posms “Mangaļi-Ziemeļblāzma”, stacija “Ziemeļblāzma”, sliežu ceļa posms “Ziemeļblāzma-Vecāķi”, stacija “Vecāķi”;
 3. BIS lietas Nr.BIS-BL-139848-228 (Būvatļaujas Nr. BIS-BV-4.6-2020-9) “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Gājēju tunelis zem sliežu ceļiem stacijas “Mangaļi” parkā “A” (pasažieru stacijā);
 4. BIS lietas Nr.BIS-BL-139849-229 (Būvatļaujas Nr. BIS-BV-4.6-2020-10) “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Gājēju tilts pāri sliežu ceļiem pie Ezera ielas pārbrauktuves stacijas “Mangaļi” parkā “B”. 
Pirms būvprojektu ievietošanas un saskaņošanas procedūras uzsākšanas būvniecības informācijas sistēmā (BIS.gov.lv) Uzņēmējs iesniedz būvprojektus izskatīšanai un komentēšanai Inženierim un Pasūtītājam, paralēli Inženieris veic būvprojektu būvekspertīzes. 
 
Projekta īstenošanas laika grafikā  ir neliela nobīde, kas ir saistīta ar tehnoloģisko risinājumu, tehnisko risinājumu dokumentu un Būvprojektu izstrādes/izskatīšanas/saskaņošanas procesa apgrūtinājumiem, t.i., Projekta īstenošanā iesaistīto pušu (Uzņēmēja, Inženiera un Pasūtītāja) atsevišķu speciālistu inficēšanos ar Covid-19 un infekcijas izplatības mazināšanai ieviestajiem ierobežojumiem. 
 
Dotajā brīdī nobīdes Projekta īstenošanas laika grafikā neietekmē projekta mērķi, rezultātu sasniegšanu, budžetu un beigu termiņu, taču ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatīšanās risku valstī, nav izslēgts, ka nākotnē no Projekta īstenošanā iesaistīto pušu neatkarīgu apstākļu dēļ var tikt ietekmēti Projekta īstenošanas laika grafikā noteiktie termiņi, t.sk. būvdarbu uzsākšanas un būvdarbu veikšanas termiņi.

Publikācijas datums: 12.11.2021.

LDz uzsāk dzelzceļa posma Sarkandaugava - Ziemeļblāzma modernizāciju

Šonedēļ VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) uzsāk dzelzceļa posma Sarkandaugava - Ziemeļblāzma modernizāciju, lai izbūvētu un elektrificētu otro sliežu ceļu posmā Mangaļi – Ziemeļblāzma, modernizētu signalizācijas sistēmu, izbūvētu gājēju tuneli Mangaļu stacijā un gājēju tiltu pie Ezera ielas dzelzceļa pārbrauktuves.

Dzelzceļa posma Sarkandaugava - Ziemeļblāzma modernizācija tiek veikta projekta “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma  modernizācija” ietvaros, kur pirmie būvniecības darbi jau ir sākušies Mangaļu stacijā un ko veic PA “Belam – Leonhard Weiss”, savukārt būvuzraudzību veic SIA “Firma L4”.

Realizējot projektu Rīgas dzelzceļa mezgla posmā Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma, tiks palielināta caurvedes spēja un kapacitāte, ikdienas satiksmes organizēšanas darba efektivitāte un kvalitāte, kā arī satiksmes drošība un uzticamība. Vienlaikus tiks samazināts apkārtējās vides piesārņojuma risks un uzlabota iedzīvotāju dzīves kvalitāte, mobilitāte un drošība.

Projekta kopējās izmaksas ir 22,43 milj. EUR, no kuriem 19,07 milj. EUR ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, savukārt 3,36 milj. EUR - LDz finansējums.


Publikācijas datums: 01.04.2022.

Projekta  “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija” ietvaros pabeigta būvprojektu izstrāde un uzsākti būvdarbi.

Būvatļauja

Būvprojekta nosaukums

Darbu progress

BIS-BV-4.6-2020-7

"Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Stacija “Zemitāni”, sliežu ceļa posms “Zemitāni – Sarkandaugava”, sliežu ceļa posms “Sarkandaugava – Mangaļi”

 

31.01.2022. uzsākti būvdarbi.

Notiek kabeļu un kabeļu kanalizācijas izbūve un dienesta ēkas izbūve; tiek skaņoti Darbu veikšanas projekti atsevišķiem (specializētajiem) darbiem.

BIS-BV-4.6-2020-6

"Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Stacijas “Mangaļi” parki “A” un “B”, sliežu ceļa posms “Mangaļi-Ziemeļblāzma”, stacija “Ziemeļblāzma”, sliežu ceļa posms “Ziemeļblāzma-Vecāķi”

 

17.03.2022. uzsākti būvdarbi.

Notiek mobilizācijas un sagatavošanās darbi, materiālu piegāde; tiek skaņoti Darbu veikšanas projekti atsevišķiem (specializētajiem) darbiem.

BIS-BV-4.6-2020-9

"Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Gājēju tunelis zem sliežu ceļiem stacijas “Mangaļi” parkā “A” (pasažieru stacijā)

 

10.11.2021. uzsākti būvdarbi.

Notiek tuneļa pamata izbūve; tiek skaņoti Darbu veikšanas projekti atsevišķiem (specializētajiem) darbiem.

BIS-BV-4.6-2020-10

"Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Gājēju tilts pāri sliežu ceļiem pie Ezera ielas pārbrauktuves stacijas “Mangaļi” parkā “B”

 

25.01.2022. uzsāki būvdarbi.

Notiek inženierkomunikāciju pārnešanas darbi, tilta balstu izbūve; tiek skaņoti  Darbu veikšanas projekti atsevišķiem (specializētajiem) darbiem.

 

 
 

 


Publikācijas datums: 27.09.2022.

Projekta  “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija” ietvaros turpinās  būvdarbi.

Būvatļauja

Būvprojekta nosaukums

Darbu progress

BIS-BV-4.6-2020-7

"Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Stacija “Zemitāni”, sliežu ceļa posms “Zemitāni – Sarkandaugava”, sliežu ceļa posms “Sarkandaugava – Mangaļi”.

31.01.2022. uzsākti būvdarbi.

Turpinās kabeļu kanalizācijas un kabeļu izbūve posmā Zemitāni – Mangaļi un dienesta tehniskās ēkas izbūve Sarkandaugavas stacijā.

Izbūvēti un uzstādīti gājēju pāreju elementi posmā Sarkandaugava-Mangaļi.

 

BIS-BV-4.6-2020-6

"Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Stacijas “Mangaļi” parki “A” un “B”, sliežu ceļa posms “Mangaļi-Ziemeļblāzma”, stacija “Ziemeļblāzma”, sliežu ceļa posms “Ziemeļblāzma-Vecāķi”.

17.03.2022. uzsākti būvdarbi.

Notiek kabeļu kanalizācijas un kabeļu izbūve posmā Mangaļi – Vecāķi un dienesta tehniskās ēkas izbūve Ziemeļblāzmas stacijā.

Notiek zemes klātnes un sliežu ceļa izbūves darbi posmā Mangaļi – Ziemeļblāzma.

BIS-BV-4.6-2020-9

"Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Gājēju tunelis zem sliežu ceļiem stacijas “Mangaļi” parkā “A” (pasažieru stacijā).

10.11.2021. uzsākti būvdarbi.

Izbūvēts gājēju tuneļa ķermenis.

BIS-BV-4.6-2020-10

"Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Gājēju tilts pāri sliežu ceļiem pie Ezera ielas pārbrauktuves stacijas “Mangaļi” parkā “B”.

25.01.2022. uzsāki būvdarbi.

Izbūvēti gājēju tilta balsti un kāpnes. Notiek sagatavošanas darbi tilta laidumu uzstādīšanai.           

 
 
 

 


Publikācijas datums: 27.03.2023.

Projekta “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija” ietvaros turpinās būvdarbi.

Būvatļauja

Būvprojekta nosaukums

Darbu progress

BIS-BV-4.6-2020-7

Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Stacija “Zemitāni”, sliežu ceļa posms “Zemitāni – Sarkandaugava”, sliežu ceļa posms “Sarkandaugava – Mangaļi”

 

31.01.2022. uzsākti būvdarbi.

Posmā Zemitāni – Mangaļi:

 • pabeigti kabeļu kanalizācijas un kabeļu izbūves darbi;
 • notiek lauka iekārtu uzstādīšanas un pieslēgšanas darbi.

Sarkandaugavas stacijā izbūvēta dienesta tehniskās ēka un tajā tiek veikti iekārtu uzstādīšanas un montāžas darbi.

BIS-BV-4.6-2020-6

Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Stacijas “Mangaļi” parki “A” un “B”, sliežu ceļa posms “Mangaļi-Ziemeļblāzma”, stacija “Ziemeļblāzma”, sliežu ceļa posms “Ziemeļblāzma-Vecāķi”

 

17.03.2022. uzsākti būvdarbi.

Posmā Mangaļi – Vecāķi:

 • notiek kabeļu kanalizācijas un kabeļu izbūves darbi;
 • notiek lauka iekārtu uzstādīšanas un pieslēgšanas darbi.

Posmā Mangaļi – Ziemeļblāzma:

 • notiek zemes klātnes un sliežu ceļa izbūves darbi;
 • notiek kontakttīklu pamatu un balstu izbūves un kontakttīkla piekares montāžas darbi.

Ziemeļblāzmas stacijā turpinās dienesta tehniskās ēkas izbūve.

Mangaļu stacijas dienesta ēkā un Ziemeļblāzmas tehniskajā ēkā tiek veikta iekārtu uzstādīšanas un montāžas darbi.

BIS-BV-4.6-2020-9

Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Gājēju tunelis zem sliežu ceļiem stacijas “Mangaļi” parkā “A” (pasažieru stacijā)

 

10.11.2021. uzsākti būvdarbi.

Izbūvēts gājēju tuneļa ķermenis.

Uzsākti tuneļa pieeju izbūves darbi.

BIS-BV-4.6-2020-10

Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Gājēju tilts pāri sliežu ceļiem pie Ezera ielas pārbrauktuves stacijas “Mangaļi” parkā “B”

 

25.01.2022. uzsāki būvdarbi.

Izbūvēts gājēju tilts.

Notiek nodošana ekspluatācijā.

 

Izbūvēts gājēju tilts. Notiek nodošana ekspluatācijā
Posmā Mangaļi–Vecāķi: notiek kabeļu kanalizācijas un kabeļu izbūves darbi
 
Gājēju tunelis zem sliežu ceļiem stacijas mangaļi parkā
Ziemeļblāzmas stacijā turpinās dienesta tehniskās ēkas izbūve.
 
Mangaļu stacijas dienesta ēkā un Ziemeļblāzmas tehniskajā ēkā tiek veikta iekārtu uzstādīšanas un montāžas darbi
 

 


Publikācijas datums 27.09.2023.

Projekta “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija” ietvaros turpinās būvdarbi. 

Būvatļauja

Būvprojekta nosaukums

Darbu progress

BIS-BV-4.6-2020-7

Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Stacija “Zemitāni”, sliežu ceļa posms “Zemitāni – Sarkandaugava”, sliežu ceļa posms “Sarkandaugava – Mangaļi”

 

31.01.2022. uzsākti būvdarbi.

Posmā Zemitāni – Mangaļi:

 • pabeigti kabeļu kanalizācijas, kabeļu izbūves un lauka iekārtu uzstādīšanas un pieslēgšanas darbi;
 • notiek lauka iekārtu testēšana.

Sarkandaugavas stacijā izbūvēta dienesta tehniskās ēka un tajā tiek veikta uzstādīto iekārtu testēšana.

BIS-BV-4.6-2020-6

Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Stacijas “Mangaļi” parki “A” un “B”, sliežu ceļa posms “Mangaļi-Ziemeļblāzma”, stacija “Ziemeļblāzma”, sliežu ceļa posms “Ziemeļblāzma-Vecāķi”

 

17.03.2022. uzsākti būvdarbi.

Posmā Mangaļi – Vecāķi:

 • pabeigti kabeļu kanalizācijas, kabeļu izbūves, lauka iekārtu uzstādīšanas un pieslēgšanas darbi;
 • notiek lauka iekārtu testēšana.

Posmā Mangaļi – Ziemeļblāzma:

 • pabeigti zemes klātnes, kontakttīklu pamatu un balstu izbūves darbi;
 • notiek sliežu ceļa izbūves darbi;
 • notiek kontakttīkla piekares montāžas darbi.

Mangaļu stacijas dienesta ēkā un Ziemeļblāzmas tehniskajā ēkā tiek veikta iekārtu uzstādīšanas, montāžas darbi un testēšana.

BIS-BV-4.6-2020-9

Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Gājēju tunelis zem sliežu ceļiem stacijas “Mangaļi” parkā “A” (pasažieru stacijā)

 

10.11.2021. uzsākti būvdarbi.

Izbūvēts gājēju tuneļa ķermenis.

Notiek tuneļa pieeju izbūves darbi un teritorijas labiekārtošana.

BIS-BV-4.6-2020-10

Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Gājēju tilts pāri sliežu ceļiem pie Ezera ielas pārbrauktuves stacijas “Mangaļi” parkā “B”

 

25.01.2022. uzsākti būvdarbi.

Izbūvēts gājēju tilts.

30.05.2023. pieņemts ekspluatācijā.