Latest news

Izvēlne

Ētikas kodekss

“Latvijas dzelzceļš" koncerna (Koncerns) Ētikas kodekss apkopo Koncerna valdošā uzņēmuma - VAS "Latvijas dzelzceļš", un atkarīgo sabiedrību ar ierobežotu atbildību komercdarbības labās prakses un darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus.

Ētikas kodeksa ietvertos principus ievēro visi Koncerna darbinieki, pildot darba un amata pienākumus, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar akcionāru vai dalībnieku, valsts, pašvaldību un nevalstiskām institūcijām, klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām.

“Latvijas dzelzceļš” koncerns ievēro visus saistošos starptautiskos un nacionālos tiesību aktus un rīkojas saskaņā ar vispārējiem ētikas, ilgtspējīgas attīstības un sociālās atbildības principiem.

Ētikas kodeksā ir ietverti tādi “Latvijas dzelzceļš” koncernam būtiski principi kā darba drošība, satiksmes drošība, cilvēktiesības, vienlīdzīgas iespējas, profesionāla darbība, politiskā darbība, savstarpēja cieņa starp visiem Koncerna darbiniekiem.

Tāpat Ētikas kodeksā ir aprakstīti Koncerna pamatprincipi vides aizsardzībā un dabas resursu izmantošanā, godīgas uzņēmējdarbības principi, kā arī sadarbība ar klientiem, piegādātājiem un sabiedrību.

“LATVIJAS DZELZCEĻŠ” KONCERNA ĒTIKAS KODEKSS