Latest news

Izvēlne

Neto uzskaites sistēma

Mājsaimniecības lietotāja objektā, kas atbilst elektroenerģijas neto uzskaites sistēmas piemērošanas nosacījumiem, elektroenerģijas neto uzskaites sistēmu piemēro pēc noklusējuma, sākot ar nākamo dienu pēc tam, kad sadales sistēmas operators ir izdevis atļauju elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanai paralēlam darbam ar sadales sistēmu attiecīgajā objektā. Šīs nosacījums ir spēkā līdz 2024.gada 30.aprīlim.

Mājsaimniecības lietotāja objektā, kuram ir tiesības norēķinos par tajā saražoto un patērēto elektroenerģiju piemērot elektroenerģijas neto uzskaites sistēmu, uzstāda elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu, kas uzskaita no elektrotīkla saņemto elektroenerģiju un elektrotīklā nodoto elektroenerģiju. Mājsaimniecības lietotāja pienākums ir saskaņā ar tirgotāja izrakstīto rēķinu norēķināties par elektroenerģiju atbilstoši elektroenerģijas neto patēriņam un sistēmas pakalpojumiem atbilstoši sistēmas pieslēguma tehniskajiem parametriem un no elektrotīkla piegādātajam elektroenerģijas apjomam, kā arī veikt samaksu par elektroenerģijas neto uzskaites sistēmas administrēšanu, ja tāda ir noteikta. Ja mājsaimniecības lietotāja objekta pieslēguma ietvaros aprēķinātais elektroenerģijas neto patēriņš norēķinu periodā ir negatīvs, sadales sistēmas operators aprēķināto neto patēriņa apjomu ieskaita nākamajā norēķinu periodā kā elektrotīklā nodoto elektroenerģiju, bet norēķinu periodā mājsaimniecības lietotāja objekta neto patēriņš tiek noteikts nulle.

Pārtraucot neto uzskaites sistēmas izmantošanu vai veicot lietotāja maiņu objektā, uzkrātais saražotās elektroenerģijas apjoms tiek dzēsts, izņemot gadījumu, ja mājsaimniecības lietotājs, kas izmanto elektroenerģijas neto uzskaites sistēmu, līdz 2025.gada 28.februārim sāk lietot elektroenerģijas neto norēķinu sistēmu, un sadales sistēmas operators pēc informācijas saņemšanas no tirgotāja par vienošanās noslēgšanu ar aktīvo lietotāju (Aktīvais lietotājs, kurš vēlas izmantot elektroenerģijas neto norēķinu sistēmu, slēdz ar tirgotāju līgumu par elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas izmantošanu un tajā norāda aktīvā lietotāja neto norēķinu sistēmā ietvertos objektus) par dalību elektroenerģijas neto norēķinu sistēmā mājsaimniecības lietotāja elektroenerģijas uzkrājumu izsaka finansiālā vērtībā, reizinot mājsaimniecības lietotāja elektroenerģijas uzkrājumu ar elektroenerģijas biržas "Nord Pool AS" Latvijas tirdzniecības apgabala vidējo mēnešu cenu par megavatstundu tirdzniecības periodā, kas sākas 2023.gada 1.martā un beidzas 2024.gada 29.februārī. Mājsaimniecības lietotājs šo elektroenerģijas uzkrājumu, kas izteikts finansiālā vērtībā, var izmantot elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu segšanai par pēdējo kalendāra mēnesi elektroenerģijas neto uzskaites sistēmā. Maksimālais finansējuma apjoms, kādu var izmantot minētā pakalpojuma segšanai, ir  600 EUR. Šos nosacījumus piemēro ar 2024.gada 1.maiju.

Ja sadales sistēmas operators mājsaimniecības lietotājam anulē iepriekš izdoto atļauju par elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu paralēlam darbam ar sadales sistēmu attiecīgajā objektā, sadales sistēmas operators pārtrauc elektroenerģijas neto uzskaites sistēmas piemērošanu un dzēš uzkrāto saražotās elektroenerģijas apjomu. Sadales sistēmas operators pārtrauc elektroenerģijas neto uzskaites sistēmas piemērošanu, ja no tirgotāja saņemta informācija, ka mājsaimniecības lietotājs ir vienojies ar tirgotāju par saražotās elektroenerģijas pārdošanu vai dalību neto norēķinu sistēmā. Pārtraucot Neto uzskaites sistēmas piemērošanu, mājsaimniecības lietotāja uzkrātais elektroenerģijas apjoms tiek dzēsts, izņemot iepriekš minēto gadījumu.

Neto uzskaites sistēmas piemērošanas piemērs:

SVARĪGI ZINĀT!

Ja viena mēneša norēķinu periodā tīklā nodoto kWh ir vairāk nekā saņemto, uzkrātais elektrības apjoms tiek novirzīts patēriņam nākamajā mēnesī. Savukārt, ja vairāk ir saņemto kWh, starpība starp patērēto un tīklā nodoto elektrību ir kWh, kas tiek iekļautas norēķinu perioda elektrības rēķinā.

Neto uzskaites sistēmas norēķinu periods ir viens kalendāra mēnesis.

Neto uzskaites sistēma darbojas tikai viena sadales sistēmas pakalpojumu līguma ietvaros – tīklā nodoto enerģiju var izmantot tikai tajā pašā īpašumā, kur tā saražota.

Gadījumā, ja tiek mainīts līgums, uzkrājums tiek dzēsts.