Latest news

Izvēlne

Vides un energopārvaldības programma 2022. - 2028. gadam

Lai arī dzelzceļš tiek atzīts kā viens no videi draudzīgākajiem transporta veidiem, tomēr arī tas rada zināmu ietekmi uz vidi. Vislielāko ietekmi rada dzelzceļa transporta izmeši gaisā un radītais trokšņu līmenis, kas nelabvēlīgi ietekmē ne tikai apkārtējo vidi, bet arī cilvēku veselību.

Lai nodrošinātu efektīvu un ilgtspējīgu vides aizsardzības un energoresursu pārvaldību, apstiprināta “Latvijas dzelzceļš” koncerna vides un energopārvaldības politika. Būtisko vides aspektu pārvaldībai izstrādāta VAS “Latvijas dzelzceļš” Vides un energopārvaldības programma 2022. – 2028. gadam.

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) 2022. gadā aktualizēja Vides un energopārvaldības programmu, jo integrēti tika izveidota vides un energopārvaldības sistēma (VEPS), kas atbilst ISO 50 001:2018 un ISO 14 001:2015 standartu prasībām.

Programmas vispārīgie mērķi ir:

  • pārvaldīt LDz būtiskos vides aspektus,
  • nodrošināt efektīvu, konkurētspējīgu un ilgtspējīgu dabas un enerģētisko resursu izmantošanu,
  • samazināt izmaksas par energoresursiem, ietaupītos līdzekļus ieguldot attīstībā,
  • novērst vai samazināt vides riskus, tādā veidā samazinot ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām,
  • veidot LDz kā videi draudzīga uzņēmuma publisko tēlu.

Atbilstoši Kārtībai, kādā identificē vides aspektus „Latvijas dzelzceļš” koncernā, 2022. gada janvārī veikta to pārskatīšana.

Pēc veiktā novērtējuma, LDz darbības rezultātā ir identificēti pieci būtiskie vides aspekti:

  1. Vēsturiski piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas (t.sk. grunts un gruntsūdens piesārņojums),
  2. Energoresursu patēriņš (siltumenerģija, elektroenerģija, degviela, fosilie kurināmie),
  3. Troksnis un vibrācijas,
  4. Ārkārtas situācijas (negadījumi uz sliežu ceļiem, bīstamo kravu noplūde, ugunsgrēki, dabas katastrofas),
  5. Emisijas no katlu mājām un tehnoloģiskajiem procesiem.

 

Programmā katram no būtiskajiem vides aspektiem noteiktas nozīmīgākās normatīvo aktu prasības, veikts situācijas apraksts un noteikta turpmākā rīcība (uzdevumi no 2022. – 2028. gadam).

VEPS ietvaros, lai uzlabotu vides un energosniegumu, katru gadu tiek izstrādāti vides aizsardzības un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu gada plāni, uz kuru pamata tiek noteikti konkrēti mērķi katram gadam.

Vides aspekti tiek pārskatīti reizi gadā un katru reizi, kad uzņēmumā ieviestas vai mainītas ražošanas un pakalpojumu sniegšanas tehnoloģijas un procesi.

Ar nebūtiskajiem vides aspektiem tiek strādāts atbilstoši katra vides aspekta regulējošo normatīvo aktu prasībām, B un C kategorijas piesārņojošo darbību atļaujās noteiktajām prasībām un labas saimniekošanas praksei.