Latest news

Izvēlne

Elektroenerģijas pārdošana

Energoefektivitātes likuma prasību izpilde

 

Energoefektivitātes pienākumu shēma (EPS)

Atbilstoši 25.04.2017. MK noteikumu. Nr. 226 “Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 2. punktā noteiktajam  VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDz) ir elektroenerģijas mazumtirdzniecības komersants, jo pārdotās elektroenerģijas apjoms pārsniedz 10 GWh gada laikā.

Ņemot vērā 03.03.2016. Energoefektivitātes likuma 6. panta trešā daļa noteikto, LDz, kā atbildīgā puse līdz 2030. gada 31. decembrim sasniedz obligātā enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķa daļu atbilstoši Noteikumu prasībām.

EPS pirmajā saistību periodā, no 2018. līdz 2020. gadam, LDz savu pienākumu izpildīja, nodrošinot galalietotāju informēšanu par energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām un sasniedzot 1693,2 MWh enerģijas ietaupījumu, līdz ar to izpildot savu pienākuma apjomu noteiktajā apmērā.

EPS otrais saistību periods ir no 2021. gada līdz 2025. gadam. Vienlaikus šobrīd spēkā esošie Noteikumi neietver prasības attiecībā uz otro EPS saistību periodu, līdz ar to nav informācijas par turpmākajām darbībām.

Lai turpinātu pildīt likumdošanas prasības par obligātā enerģijas galapatēriņa ietaupījuma sasniegšanu un izglītotu iedzīvotājus, LDz sniedz praktiskus padomus gala patērētājam par to kā vienkāršu pasākumu realizēšana un paradumu maiņa palīdz samazināt patērētās enerģijas apjomu.

Sertificēta vides un energopārvaldības sistēma

LDz integrēti ieviesta un tiek uzturēta sertificēta Vides un energopārvaldības sistēma (turpmāks - VEPS). Kopš 2017. gada, atbilstoši standarta ISO 50 001:2018 prasībām, ir sertificēta energopārvaldības sistēma. 2022. gada sākumā, atbilstoši standarta ISO 14 001:2015 prasībām, sertificēta arī vides pārvaldības sistēma.

VEPS ietvaros tiek veikta energoresursu pārvaldība, tai skaitā ikgadēji energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. Detalizētāka informācija par VEPS Politiku pieejama LDz mājaslapas sadaļā LDz un vide www.ldz.lv/lv/ldz-un-vide

VAS "Latvijas dzelzceļš” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu sprieguma pakāpes tarifi (bez pievienotās vērtības nodokļa) no 2013.gada 1.maija EURO

SPRK lēmums par akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem

Izmaksu attiecināšanas modelis elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojuma tarifu projektam (vienkāršota versija)

2022.gadā piegādātās elektroenerģijas izcelsme