Latest news

Izvēlne

Personāla vadības un atalgojuma politika

„Latvijas dzelzceļš” koncerna (Koncerna) Personāla vadības un atalgojuma politika ir izstrādāta ar mērķi noteikt vienotas personāla vadības, attīstības un atalgojuma  vadlīnijas, nostādnes, pamatprincipus, galvenās atbildības un darbības jomas visā Koncernā.

Personāla vadības un atalgojuma politikas pamatuzdevums ir nodrošināt profesionālu un lojālu darbinieku nodarbinātību Koncernā, sekmēt darbinieku motivāciju sasniegt Koncerna mērķus, kā arī veicināt ikviena darbinieka iesaistīšanos darba izpildes kvalitātes uzlabošanā. Vienlaikus politikas mērķis ir nodrošināt Koncerna sabiedrību darbiniekiem atbilstošu un konkurētspējīgu darba samaksu par viņu darbu un ieguldījumu Koncerna mērķu sasniegšanā un veicināt darbinieku kompetenču attīstību.

Politika ietver personāla vadības praksi Koncernā šādās jomās:

  • Darba tiesisko attiecību vadība
  • Personāla plānošana
  • Personāla atlase, iesaiste un jauno darbinieku integrācija
  • Atalgojums, darba samaksa un motivācija
  • Darba laika plānošana un uzskaite
  • Karjeras plānošana un vadība, pēctecība un paaudžu maiņa
  • Personāla attīstība, mācības un prakse
  • Mērķu vadība un darba izpildes novērtēšana
  • Kompetenču noteikšana un novērtēšana

Politika tiek īstenota, ievērojot pamatprincipu, ka darbinieki ir svarīgākais Koncerna sabiedrību stratēģiskais resurss, kas rada un attīsta Koncerna vērtības un nodrošina tā konkurētspēju pakalpojumu tirgū. Personāla vadības procesus organizē un vada tā, lai uzturētu un attīstītu Koncerna vērtības - izaugsmi, drošību un sinerģiju - un tās izprastu un ievērotu visi darbinieki.

Koncernā īsteno taisnīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu attieksmi pret darbiniekiem un Koncerna sabiedrībās nodrošina ārējo un iekšējo normatīvo aktu precīzu un godīgu izpildi. Koncerns rūpējas par saviem darbiniekiem, nodrošinot tādas sociālās garantijas, kas stiprina darbinieku darba stabilitātes un sociālās aizsargātības izjūtu.

Koncerna atalgojuma sistēmas pamatprincipi ir: taisnīgums, caurskatāmība, konkurētspēja un atbilstība finanšu iespējām, mērķtiecība, kā arī atbilstība ārējiem tiesību aktiem. Politika nosaka arī vienotu korporatīvo apbalvojumu sistēmu visā Koncernā. Valdošais uzņēmums un Atkarīgās sabiedrības veicina darbinieku karjeras veidošanu Koncernā, darbinieku karjeras plānošanu, kvalitatīvu paaudžu maiņu un pēctecību.

Politika attiecas uz Koncerna Valdošo uzņēmumu un tā Atkarīgajām sabiedrībām, tā jāievēro visām Koncerna sabiedrībām visos personāla vadības procesos.

"LATVIJAS DZELZCEĻŠ" KONCERNA PERSONĀLA VADĪBAS UN ATALGOJUMA POLITIKA