Latest news

Izvēlne

Izsoles

Metāllūžņu pārdošanas izsole

VAS „Latvijas dzelzceļš’’ uzaicina piedalīties atklātā metāllūžņu pārdošanas izsolē, kas notiks 2023. gada 23.novembrī plkst. 10.00, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 301.telpā.

Izsoles objekts: VAS “Latvijas dzelzceļš” izmantošanai nederīgi melnā / krāsainā metāla lūžņi, kas sadalīti četrās daļās.

Realizējamais apjoms: tiks pārdots pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas VAS “Latvijas dzelzceļš” iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 30 (trīsdesmit) dienu laikā no abpusējas līguma parakstīšanas brīža, saskaņā ar pretendenta/u iesniegto preces izvešanas grafiku.

Melnā/krāsainā metāla lūžņu iedalījums daļās, to plānotais apjoms, nosacītā cena. Izsoles nodrošinājums noteikts katrai izsoles daļai atsevišķi.

Izsoles daļa Daļas nosaukums Plānotais apjoms, t

Nosacītā cena (EUR, bez PVN) par 1 tonnu

Nosacītā cena (EUR, bez PVN) par kopējo apjomu

Izsoles nodrošinājums (EUR) 10% no kopējās nosacītās cenas

1. Vara, bronzas un misiņa sajaukums 60 6300,00 378 000,00 37 800,00
2. Vara tērauda sajaukums 5 200,00 1000,00 100,00
3. Alumīnijs 2 1500,00 3 000,00 300,00
4. Melnie metāllūžņi 40 200,00 8 000,00 800,00

Pretendenti izsoles noteikumus var saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi dace.karkle@ldz.lv vai sazinoties pa tālr. +371 25685472 un uzrādot pārskaitījuma dokumentu par to izsoles daļu, kuras solīšanā piesakās. Ja pretendents piesakās uz vairākām daļām, izsoles nodrošinājums maksājams par katru izsoles daļu. Izsoles nodrošinājums maksājams VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, bankas Luminor Bank AS Latvijas filiāle norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, SWIFT kods RIKOLV2X. Maksājumu mērķī norādot “Izsoles nodrošinājums par izsoles daļu Nr.___.

 


 

Stacijas ēka Mārcienā, dzīvoklis Glūdas pagastā

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” piedāvā iegādāties nekustamo īpašumu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli.

 

 

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Nekustamais īpašums - stacijas ēka un šķūnis (govju kūts) Stacijas iela 2, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads 5 781.60

15.11.2023. plkst.13:00.

 

 

 

 

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.5, kopīpašuma domājamā daļa 619/13358 no būves  

“Pīlādži” – 5, Dorupe, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

24 169.40

15.11.2023. plkst. 13:00

 

Nekustamā īpašuma īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV- 1547.

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu:

- stacijas ēku un šķūni (govju kūti), Stacijas ielā 2, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā;

- dzīvokli Nr.5, kopīpašuma domājamā daļa 619/13358 no būves, “Pīlādži” – 5, Dorupe, Glūdas pagasts, Jelgavas novads,

 var iepazīties norādītajā adresē līdz 2023.gada 1.decembra plkst.12:00 sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 2029 7580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv.

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums - 2023.gada 15.novembrī plkst.13:00
 • Izsoles noslēgums - 2023.gada 15.decembrī plkst.13:00

 

Dalība izsolē

Nekustamo īpašumu pārdošana notiek elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. 

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2023.gada 5.decembraseptembra plkst. 23:59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv.

Autorizācija izsolei notiek divdesmit dienu laikā no norādītā izsoles sākuma datuma.

VAS “Latvijas dzelzceļš” autorizē personu dalībai izsolē, pirms tam pārliecinoties, vai personu var pielaist pie solīšanas saskaņā ar likuma normām un vai ir iemaksāta izsoles dalības maksa, pirkuma nodrošinājums (par samaksas brīdi uzskatāma diena, kad nauda ieskaitīta iznomātāja norēķinu kontā), kā arī ievērojot pārdošanas noteikumu prasības.

 • Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.
 • Gadījumā, ja izsole tiek atzīta par nenotikušu, ievērojot to, ka neviens no izsoles dalībniekiem vai viens dalībnieks, kas autorizēti/s izsolei nepārsola sākumcenu, pirkuma nodrošinājums izsoles dalībniekiem/dalībniekam netiek atmaksāts.
 • Gadījumā, ja Izsoles uzvarētājs 30 (dienu) laikā pēc izsoles noslēgšanās (ko apliecina akts par izsoles rezultātiem) neparaksta pirkuma līgumu, tiek uzskatīts, ka izsoles uzvarētājs līdz ar to ir atteicies no nekustamā īpašuma vai kustamās mantas pirkšanas un viņam netiek atmaksāts pirkuma nodrošinājums.

 

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810, 6723 3756.

 


 

 

Lokomotīvju brigāžu atpūtas nams

VAS “Latvijas dzelzceļš” pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Jelgavā. 

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Četrstāvu ķieģeļu mūra ēka ar pagrabstāvu (Lokomotīvju brigāžu atpūtas nams), ar ārējo ūdensvadu, ārējo kanalizāciju, daļu no siltumtrases ar siltummezglu un zemesgabalu 4507 m2 platībā  Prohorova iela 11, Jelgava 111 603 09.11.2023. plkst. 13:00.

 

 

 

Izsolē tiek pārdots nekustamais īpašums – kadastra numurs 0900 015 0062, sastāvošs no četrstāvu ķieģeļu mūra ēkas ar pagrabstāvu (Lokomotīvju brigāžu atpūtas nams) ar kadastra apzīmējumu 0900 015 0062 001, ar ārējo ūdensvadu, ārējo kanalizāciju, daļu no siltumtrases ar siltummezglu un zemesgabalu 4507 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0900 015 0062.

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu var iepazīties norādītajā adresē darba dienās līdz 2023.gada 27.novembra plkst.12:00, sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 2029 7580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv.

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2023.gada 9.novembrī plkst.13:00.
 • Izsoles noslēgums ir 2023.gada 11.decembrī plkst.13:00.

 

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2023.gada  29.novembra plkst. 23:59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv.

Autorizācija izsolei notiek divdesmit dienu laikā no norādītā izsoles sākuma datuma.

VAS “Latvijas dzelzceļš” autorizē personu dalībai izsolē, pirms tam pārliecinoties, vai personu var pielaist pie solīšanas saskaņā ar likuma normām un vai ir iemaksāta izsoles dalības maksa, pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, kā arī ievērojot pārdošanas noteikumu prasības.

 • Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.
 • Gadījumā, ja izsole tiek atzīta par nenotikušu, ievērojot to, ka neviens no izsoles dalībniekiem vai viens dalībnieks, kas autorizēti/s izsolei nepārsola sākumcenu, pirkuma nodrošinājums izsoles dalībniekiem/dalībniekam netiek atmaksāts.

 • Gadījumā, ja izsoles uzvarētājs 30 (dienu) laikā pēc izsoles noslēgšanās (ko apliecina akts par izsoles rezultātiem) neparaksta pirkuma līgumu, tiek uzskatīts, ka izsoles uzvarētājs līdz ar to ir atteicies no nekustamā īpašuma pirkšanas un viņam netiek atmaksāts pirkuma nodrošinājums.

 

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810, 6723 3756.