Latest news

Izvēlne

Par pakalpojumu

VAS „Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDz) kā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz elektroenerģijas sadales pakalpojumus* saskaņā ar izsniegtās licences Nr. E13021 elektroenerģijas sadalei nosacījumiem kā sistēmas operators un tirdzniecības pakalpojumus** kā elektroenerģijas tirgotājs (turpmāk- TIRGOTĀJS), kas ir reģistrēts komersantu reģistrā (ET0027) elektroenerģijas tirgošanas jomā.

*Elektroenerģijas sadale - elektroenerģijas transportēšana, kas neietver elektroenerģijas tirdzniecību vidēja un zema sprieguma sadales sistēmā, lai to piegādātu elektroenerģijas lietotājiem.

**Elektroenerģijas tirdzniecība - komercdarbība, kas ietver elektroenerģijas iepirkšanu pārdošanai un elektroenerģijas pārdošanu enerģijas lietotājiem (Elektroenerģijas tirgus likums, I nodaļa, Vispārīgie noteikumi).

Saskaņā ar MK 21.01.2014. noteikumu “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” Nr.50 nosacījumiem, Elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu veids mājsaimniecības lietotājiem (turpmāk- LIETOTĀJS) ir universālais pakalpojums.  Universālajam pakalpojumam elektroenerģijas tirdzniecības periods ir 12 mēneši. Visā elektroenerģijas tirdzniecības periodā elektroenerģijas cena ir nemainīga. Elektroenerģijas tirdzniecība tiek nodrošināta katrā elektroenerģijas tirdzniecības periodā atbilstoši Elektroenerģijas tirdzniecības līguma (turpmāk- Līgums) elektroenerģijas tirdzniecības noteikumiem. Elektroenerģijas tirdzniecības periods sākas vienlaicīgi ar Līguma spēkā stāšanas datumu. Elektroenerģijas piegāde pēc elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām tiek nodrošināta universālā pakalpojuma ietvaros par tirgotāja noteikto cenu nākamajam elektroenerģijas tirdzniecības periodam. TIRGOTĀJS un LIETOTĀJS vienojas par nākamo elektroenerģijas tirdzniecības periodu un tā noteikumiem, ja TIRGOTĀJS vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām nosūta LIETOTĀJAM elektroenerģijas tirdzniecības piedāvājumu nākamajam periodam. TIRGOTĀJA iesniegtais piedāvājums stājas spēkā, ja LIETOTĀJS tam neiebilst piedāvājumā norādītajā termiņā, kurš nav mazāks par 10 dienām. Piedāvājums sagatavojams elektroniski un derīgs bez paraksta. Ja TIRGOTĀJS un LIETOTĀJS nevienojas par elektroenerģijas tirdzniecības noteikumiem turpmākajam periodam un LIETOTĀJS nepaziņo par Līguma izbeigšanu, LIETOTĀJAM ir tiesības un TIRGOTĀJAM ir pienākums turpināt Līguma darbību atbilstoši TIRGOTĀJA tā brīža universālā pakalpojuma noteikumiem.

No 01.09.2022. LDz piedāvā izvēlei divus tirdzniecības pakalpojumus:

  1. Universālais pakalpojums, cena netiks mainīta tirdzniecības perioda laikā. Par cenas maiņu jaunam tirdzniecības periodam LDz paziņos LIETOTĀJAM vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. LIETOTĀJAM ir tiesības atteikties no universālā pakalpojuma pirms elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām bez līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksas piemērošanas.
  2. Ekonomiskais tarifa plāns, LDz ir tiesības piedāvāt grozīt maksu par tirdzniecības pakalpojumu ne vairāk kā 2 reizes kalendārā gada laikā, par to paziņojot LIETOTĀJAM vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. LIETOTĀJAM ir tiesības atteikties no pakalpojuma bez līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksas piemērošanas.

Līgumā ir noteiktā norēķinu kārtība un piemērojamais norēķinu veids.

Teritorijā, kur LDz sniedz elektroenerģijas sadales pakalpojumu, klients var izvēlēties gan LDz, gan citu tirgotāju elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu.

Starp LDz (kā sistēmas operatoru) un 9 elektroenerģijas tirgotājiem:  SIA “AJ Power”, SIA “Enefit”, SIA “Elenger”, AS “Latvenergo”, SIA “Scener”, SIA “Ignitis Latvija”, SIA “IMLITEX LATVIJA”, SIA “MVBK” un SIA "AOX Trade", ir noslēgti sistēmas lietošanas līgumi par informācijas apmaiņu un norēķiniem. Saskaņā ar noslēgto sistēmas lietošanas līgumu nosacījumiem,  tirgotāji var sniegt elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu LDz licences darbības zonā gan juridiskām personām, gan mājsaimniecības lietotājiem. Gadījumā, ja starp klienta izvēlēto tirgotāju un LDz vēl nav sistēmas lietošanas līguma, tas tiks noslēgts nekavējoties pēc tirgotāja pieprasījuma.

Lai uzzinātu sīkāk, vai klients savā īpašumā var izmantot LDz pakalpojumu, aicinām sazināties pa bezmaksas uzziņu tālruni  80021181 vai rakstot uz uzzinas@ldz.lv