Latest news

Izvēlne

Mikroģeneratora pieslēgums

Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, elektrības pieslēguma ierīkošana, atjaunošana un slodzes izmaiņas, kā arī mikroģeneratora pieslēgšana notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma (SPRK) Nr. 1/8 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai” prasībām.

Lai ražotu 100% zaļu enerģiju savam mājoklim vai uzņēmumam, jums ir iespēja savu elektrības pieslēgumu papildināt ar mikroģeneratoru, kas ražo elektroenerģiju, izmantojot saules paneļus vai vēja  ģeneratoru. Pirms iekārtas pieslēgšanas noteikti jāsaņem VAS “Latvijas dzelzceļš” atļauja, kas norāda uz to, ka mikroģeneratora darbība neradīs traucējumus kopējā elektrotīklā.

Kad saules paneļi vai vēja ģenerators ir sācis ražot zaļo enerģiju, elektrība, kuru ražotājs pats uzreiz nepatērē, tiek nodota kopējā elektrotīklā. Mājsaimniecības, uzsākot elektrības ražošanu, automātiski kļūst par neto norēķinu sistēmas dalībniekiem, taču drīkst arī atteikties no šī statusa un vienoties ar savu elektrības tirgotāju par saražotās un tīklā nodotās enerģijas pārdošanu.

Mikroģeneratora tehniskie parametri

Par mikroģeneratoru tiek uzskatīta elektroenerģijas ražošanas iekārta, piemēram, saules, vēja sistēmas un ar tām saistītās iekārtas, piemēram, invertors. Mikroģeneratori paredzēti maiņstrāvas elektroenerģijas ražošanai ar vienas vai trīs fāžu spriegumu un darba strāvu līdz 16 A. Vienas fāzes elektrotīklā tas atbilst 3,7 kW, bet trīs fāžu elektrotīklā – 11,1 kW jaudai. Mikroģeneratora paralēlais darba režīms nodrošina divvirzienu elektroenerģijas apmaiņu starp jūsu elektroietaisi un kopējo tīklu (elektrība var plūst gan virzienā no elektrotīkla uz lietotāja elektroietaisi, gan otrādi).

Neto norēķinu sistēma

Mājsaimniecības neto norēķinu sistēma ļauj elektrotīklā nodoto enerģiju izmantot brīžos, kad elektrība netiek ražota vai ar pašu ražoto elektrības daudzumu nepietiek, piemēram, nakts stundās, ziemas periodā.

Ikmēneša elektroenerģijas izmaksas ikvienai Latvijas mājsaimniecībai veido divas pozīcijas:

 • sadales sistēmas operatora pakalpojumi;
 • maksa par elektroenerģiju.

Mājsaimniecībām, kuras elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem resursiem, ir iespēja ietaupīt maksu par elektroenerģiju.

Neto patēriņš tiek aprēķināts, no patērētās elektroenerģijas (kWh) atņemot tīklā nodoto elektroenerģiju (kWh).

SVARĪGI ZINĀT!

Ja viena mēneša norēķinu periodā tīklā nodoto kWh ir vairāk nekā saņemto, uzkrātais elektrības apjoms tiek novirzīts patēriņam nākamajā mēnesī. Savukārt, ja vairāk ir saņemto kWh, starpība starp patērēto un tīklā nodoto elektrību ir kWh, kas tiek iekļautas norēķinu perioda elektrības rēķinā.

Neto norēķinu sistēma ir spēkā, sākot ar dienu, kad izsniegta mikroģeneratora pieslēgšanas atļauja. Neto norēķinu sistēmas norēķinu periods ir viens kalendāra mēnesis.

Nodoto elektrību jāizmanto tā gada ietvaros, kurš sākas 1. martā un beidzas nākamā gada februāra pēdējā dienā. Sākoties jaunam norēķinu gadam, visi uzkrājumi tiek dzēsti.

Neto norēķinu sistēma darbojas tikai viena sadales sistēmas pakalpojumu līguma ietvaros – tīklā nodoto enerģiju var izmantot tikai tajā pašā īpašumā, kur tā saražota.

Gadījumā, ja tiek mainīts līgums, uzkrājums tiek dzēsts.

 

Svarīgi priekšdarbi

1. NOSAKIET PIEMĒROTĀKO JAUDU

Izvērtējiet  elektrības patēriņa datus un savus paradumus. Izvēlieties mikroģeneratoru ar piemērotu jaudu. Atcerieties, ka iekārtas ar pārlieku lielu ražošanas jaudu nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot. Aprēķiniet, cik ilgā laikā atgūsiet ieguldīto. Ieguldījumi atmaksāsies ātrāk, ja saražoto enerģiju paši uzreiz patērēsiet.

Konsultējieties ar sertificētu būvspeciālistu un pārliecinieties par elektrības pieslēguma tehnisko parametru atbilstību uzstādāmo saules paneļu vai vēja ģeneratora ražošanas jaudai.

2. IZVĒLIETIES SERTIFICĒTU RAŽOŠANAS IEKĀRTU

Meklējot piemērotākos saules paneļus vai vēja ģeneratoru, ņemiet vērā, ka paralēlā darbā ar elektrotīklu varēsiet pieslēgt tikai tādu invertoru, kas ir sertificēts un iekļauts VAS "Latvijas dzelzceļš" atzīto mikroģeneratoru invertoru sarakstā.

3. NOSKAIDROJIET BŪVVALDES PRASĪBAS

Laikus izpētiet vietējās būvvaldes nosacījumus mikroģeneratoru uzstādīšanai tās pārraudzībā esošajā teritorijā.

 


 

Mikroģeneratora pieslēgšana

1. Pieteikums

 

2. Tehniskās prasības un pārbūves darbi

 • Ja mikroģeneratora pieslēgšanai elektrotīkla pārbūve nav nepieciešama vai arī būvdarbi jau paveikti, iepazīstieties ar mikroģeneratora pieslēgšanas vispārējām tehniskajām prasībām;
 • Atsevišķos gadījumos mikroģeneratora pieslēgšanai būs nepieciešama elektrotīkla pārbūve un būvprojekta izstrāde. Tad trīs dienu laikā bez maksas sagatavosim tehniskās prasības elektrotīkla pārbūvei un aptuvenu elektrotīkla pārbūves izmaksas aprēķinu.

 

Tehniskās prasības mikroģeneratora pieslēgšanai:

1. Mikroģeneratoru jāpieslēdz objekta iekšējos tīklos. Starp mikroģeneratora invertoru un elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu jābūt uzstādītam automātslēdzim (vēlams ar B raksturlīkni) ar nominālu ne lielāku par 16 A.

2. Ja paralēli pieslēgti vairāku mikroģeneratoru invertori, katrs ar savu tīkla aizsardzības iekārtu, tai jānodrošina savstarpēji saskaņota aizsardzības iekārtu darbība. Ja tiek pieslēgti vairāki vienfāzes mikroģeneratoru invertori, tos pieslēdz dažādām fāzēm tā, lai katrā fāzē pieslēdzamo mikroģeneratoru invertoru kopējā darba strāva nepārsniegtu 16 A.

3. Prasības automātslēdžiem mikroģeneratora pieslēguma vietā (maiņsprieguma pusē):

 • MSA (maksimālstrāvas aizsardzība pie starpfāžu īsslēgumiem un virsstrāvām);
 • ISA (īsslēguma strāvas aizsardzība pie tuviem starpfāžu īsslēgumiem).

4. Prasības invertoru aizsardzības iestatījumiem:

 • sprieguma augšējā robeža 253 V (≤ 1,5 s);
 • sprieguma apakšējā robeža ≤195,5 V (≤ 3 s);
 • frekvences augšējā robeža intervālā ≥52 Hz (≤ 0,5 s);
 • frekvences apakšējā robeža intervālā ≤47,5 Hz (≤ 0,5 s);
 • nesimetriskā sprieguma aizsardzība;
 • automātiskā sinhronizācija.

5. Lai novērstu mikroģeneratora sprieguma padevi elektrotīklā no mikroģeneratora puses, mikroģeneratora invertora aizsardzības iekārtai jānodrošina mikroģeneratora atslēgšanās no elektrotīkla gadījumos, kad VAS "Latvijas dzelzceļš" elektrotīklā nav sprieguma.

6. Mikroģeneratora aizsardzības iekārtai (blokam) jānodrošina mikroģeneratora  automātiska atslēgšana no elektrotīkla invertora bojājuma gadījumā.

7. Mikroģeneratora invertoram jāatbilst:

 • standarta LVS EN 50549-1:2019 "Prasību ģeneratoru iekārtām, kuras paredzētas pievienošanai paralēli publiskajiem tīkliem" 1. daļas prasībām: "Savienojums ar zemsprieguma (LV) sadales tīklu virs 16 A";
 • "Tīkla kodeksa elektroenerģijas nozarē" (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/4) prasībām, t.sk. 7. pielikuma 3. - 6. punkta prasībām;
 • Eiropas Komisijas 2016. gada 14. aprīļa Regulai Nr. 2016/631, kas ir pamatā kodeksam par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām, t.sk. 13.panta prasībām.

8. Mikroģeneratora uzstādīšana un invertora ieregulēšana jāveic elektroietaišu izbūves vai tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes jomā, vai nereglamentētajā jomā sertificētam būvspeciālistam. Nereglamentētā joma ir elektrostaciju elektriskā daļa,  t.sk. elektrodzinēji un ģeneratori (mikroģeneratori); relejaizsardzība un automātika; ēku elektroinstalācija; elektrotehniskās kontroles, vadības un automatizācijas sistēmas.

9. Pēc mikroģeneratora uzstādīšanas jāaizpilda apliecinājums un jāpievieno aizpildīts invertora iestatījumu protokols. Mikroģenerators jāuzstāda un apliecinājums jāiesniedz ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc tam, kad VAS "Latvijas dzelzceļš" ir apstiprinājis mikroģeneratora pieslēgšanas iespēju.

10. Mikroģeneratoru drīkst pieslēgt paralēlam darbam ar VAS "Latvijas dzelzceļš" elektrotīklu tikai pēc VAS "Latvijas dzelzceļš" izsniegtās rakstiskās atļaujas saņemšanas, ievērojot tajā iekļautos nosacījumus, vai īslaicīgi uz mikroģeneratora darbības pārbaudes un aizsardzības ieregulēšanas laiku.

11. Mikroģenerators ekspluatācijas laikā nedrīkst pasliktināt citu elektroenerģijas sistēmai pieslēgto lietotāju elektroapgādes kvalitāti, un elektroenerģijas kvalitātei uz elektroietaišu piederības robežas jāatbilst standarta LVS EN 50160 "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumu" prasībām.

12. VAS "Latvijas dzelzceļš" personālam, saskaņojot ar mikroģeneratora valdītāju, jābūt iespējai veikt mikroģeneratora apskati un pārbaudīt mikroģeneratora invertora iestatījumus.

13. Ja mikroģeneratora ekspluatācijas laikā tiek konstatēts, ka mikroģeneratora valdītājs bez saskaņošanas ar VAS "Latvijas dzelzceļš" veicis izmaiņas mikroģeneratora invertora iestatījumos vai invertora nomaiņu, VAS "Latvijas dzelzceļš" ir tiesības pieprasīt un lietotājam ir pienākums nekavējoties atslēgt mikroģeneratoru no VAS "Latvijas dzelzceļš" elektrotīkla.

3. Maksājumi

 • Mikroģeneratora pieslēgšana / ražošanas jaudas palielināšana Rēķins tiek izrakstīts, ja elektrotīklam tiek pieslēgts jauns mikroģenerators paralēlam darbam ar VAS "Latvijas dzelzceļš" zemsprieguma elektrotīklu vai palielināta esošā mikroģeneratora ražošanas jauda.

 Pakalpojuma maksa: 84,27 EUR (bez PVN)

 • Elektrotīkla pārbūves gadījumos vispirms saņemsiet pieslēguma līgumu un rēķinu par pārbūves darbiem, bet mikroģeneratora pieslēgšanas rēķinu tikai pēc pārbūves darbu pabeigšanas.

4. Ierīkošana

 • Izvēlieties sertificētu būvspeciālistu, uzticiet viņam mikroģeneratora uzstādīšanas tehniskos darbus un lūdziet sagatavot invertora iestatījumu protokolu.
 • Kad mikroģenerators būs gatavs paralēlam darbam ar VAS "Latvijas dzelzceļš" elektrotīklu, aplieciniet to nosūtot apliecinājumu par objekta gatavību sprieguma saņemšanai pa e-pastu uzzinas@ldz.lv  Pielikumā pievienojiet būvspeciālista sertifikāta kopiju un aizpildītu invertora iestatījumu protokolu. Ievērojiet vispārējās tehniskajās prasībās noteikto termiņu!

5. Pieslēgšanas atļauja

 • Ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pārbaudīsim iesniegtos dokumentus un sagatavosim atļauju ieslēgt mikroģeneratoru paralēlam darbam ar VAS "Latvijas dzelzceļš" elektrotīklu.
 • Pēc atļaujas saņemšanas ieslēdziet mikroģeneratoru, ražojiet elektrību un izmantojiet neto norēķinu sistēmas priekšrocības. Sāciet ražot elektrību!