Latest news

Izvēlne

Cenrādis elektroenerģijas lietotāju apkalpošanai

VAS "Latvijas dzelzceļš" darbu cenrādis elektroenerģijas lietotāju apkalpošanai no 2024.gada 1.maija (bez PVN)

 

Jauna pieslēguma ierīkošana, slodzes palielināšana/atjaunošana (Lietotāja elektroietaises pieslēgšana)

Rēķins tiek izrakstīts, pieslēdzot klienta/lietotāja elektroietaises:

 • ja tiek ierīkots jauns pieslēgums,
 • ja tiek veikta slodzes palielināšana/atjaunošana atbilstoši noteikumu "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai" 29.punktā minētajiem nosacījumiem.

Pakalpojuma maksa:

62,73 EUR (juridiskām personām neatkarīgi no pieslēguma veida)

42,95 EUR (mājsaimniecības lietotājiem)

Īslaicīga pieslēguma ierīkošana

 

Rēķins tiek izrakstīts, ja klienta īpašumā tiek ierīkots īslaicīgais pieslēgums uz laiku līdz vienam mēnesim.

Pakalpojuma maksa: 106,73 EUR (neatkarīgi no pieslēguma veida)

Pieslēguma atjaunošana

(Lietotāja elektroietaises pieslēgšana, ja tiek atjaunots pieslēgums)

Rēķins tiek izrakstīts, ja tiek atjaunots pieslēgums īpašumā, kurš iepriekš ir bijis pieslēgts sistēmai, bet elektroenerģijas piegāde īpašumam ir pārtraukta tādēļ, ka nav spēkā esoša elektroenerģijas tirdzniecības līguma un elektroenerģija netiek piegādāta pēdējās garantētās piegādes ietvaros.

Bez maksas pieslēgšana, ja pieslēguma atjaunošana īpašumā pieteikta 30 dienu laikā kopš brīža, kad iepriekšējais lietotājs pārtraucis līgumu ar elektroenerģijas tirgotāju.

Pakalpojuma maksa: 36,95 EUR 

* Elektroapgāde tiek atjaunota pēc saņemtā rēķina par pakalpojumu apmaksu.

Elektroapgādes atjaunošana pēc klienta pieprasījuma

Rēķins par elektroapgādes atjaunošanu pēc lietotāja pieprasījuma tiek izrakstīts, ja elektroapgāde bijusi pārtraukta uz laiku, saglabājot līgumattiecības.

Pakalpojuma maksa: 36,95 EUR 

* Elektroapgāde tiek atjaunota pēc saņemtā rēķina par pakalpojumu apmaksu.

Elektroapgādes atjaunošana lietotājam, kurš maksājumus neveic laikus un kuram gada laikā tiek atkārtoti pārtraukta elektroapgāde

Rēķins par elektroapgādes atslēgšanu un atjaunošanu lietotājam tiek piestādīts, ja elektroapgāde gada laikā ir atkārtoti pārtraukta par laikus neveiktiem maksājumiem*.

Pakalpojuma maksa: 36,95 EUR

* Elektroapgāde tiek atjaunota pēc saņemtā rēķina par pakalpojumu apmaksu.

Plombējuma atjaunošana

Rēķins tiek izrakstīts, ja plombējumu nepieciešams atjaunot, jo:

 • plombas noņemtas sakarā ar bojājuma novēršanu klienta elektroietaisēs;
 • plombas noņemtas sakarā ar remontdarbu/mērījumu veikšanu klienta elektroietaisēs;
 • klients patvaļīgi noņēmis plombas un atjaunojis elektroenerģijas piegādi;
 • lietotāja teritorijā ir bojāts uzskaites un/vai skaitītāja plombējums;1
 • tiek veikta pēcuzskaites kabeļa pievienošana (jauna pieslēguma procesa laikā klients nav veicis objekta sagatavošanu elektroenerģijas piegādei savā piederības robežā).

Pakalpojuma maksa: 36,95 EUR (plombēšana vienā adresē vienai iekārtai)

Pakalpojuma maksa: 10,28 EUR (par katras nākamās uzskaites vietas plombēšanu vienā adresē). Maksa tiek piemērota arī tad, ja, plombējot vienā adresē, kādam no uzskaites elementiem plomba netiek mainīta.

1Tiks sastādīts akts par konstatēto faktu un veikts pārrēķins par neuzskaitīto elektroenerģiju.

Ievada automātslēdža nomaiņa ar plombēšanu (ievada automātslēdzis nav iekļauts cenā)

Rēķins tiek izrakstīts, ja VAS “Latvijas dzelzceļš” piederības robežās:

 • veikta bojāta automātslēdža nomaiņa un automātslēdzis ir bojāts klienta vainas dēļ;1,2
 • pēc klienta pieprasījuma veikta automātslēdža ekspertīze un tās slēdziens apliecina, ka automātslēdzis nav bojāts;1,2,3
 • klients pieprasa nomainīt automātslēdzi (no B uz C raksturlīkni).

Pakalpojuma maksa: 98,18 EUR

Papildus tiek izrakstīts rēķins par ievada automātslēdža vērtību.

1Tiks sastādīts akts par konstatēto faktu un veikts pārrēķins par neuzskaitīto elektroenerģiju.

2 Papildus tiks izrakstīts rēķins par ievada automātslēdža vērtību.

Papildus tiks izrakstīts rēķins par ekspertīzes veikšanu Metroloģijas laboratorijā.

Ievaddrošinātāja nomaiņa ar plombēšanu (drošinātāja ieliktnis nav iekļauts cenā)

Rēķins tiek izrakstīts, ja klients pieprasa nomainīt bojātus ievaddrošinātājus.1

Pakalpojuma maksa: 64,66 EUR

1Papildus tiks izrakstīts rēķins par drošinātāja vērtību.

Skaitītāja darbības pārbaude (bez nomaiņas)

Rēķins par skaitītāja darbības pārbaudi tiek izrakstīts šādos gadījumos:

 • klients pieprasījis veikt atkārtotu skaitītāja pārbaudi laika posmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus kopš pēdējās skaitītāja pārbaudes. Konstatēts, ka skaitītājs darbojas korekti;
 • tiek konstatēts, ka klienta telpās / teritorijā uzstādītajam elektroenerģijas skaitītājam ir bojāts plombējums.1

Pakalpojuma maksa: 36,95 EUR

1 Ņemot vērā apstākļus, var tikt veikts pārrēķins par neuzskaitīto elektroenerģiju.

 

Skaitītāja priekšlaicīga nomaiņa (skaitītājs nav iekļauts cenā)

Rēķins par skaitītāja priekšlaicīgu nomaiņu tiek izrakstīts šādos gadījumos:

 • pārbaudes laikā konstatēts mehānisks skaitītāja vai verifikācijas plombu bojājums vai skaitītājs ir pazudis;1
 • pēc klienta pieprasījuma tiek veikta skaitītāja ekspertīze laboratorijā, un tās slēdziens apliecina, ka skaitītājs darbojas atbilstoši prasībām.2

Pakalpojuma maksa:

53,61 EUR (trīsfāžu skatītājam)

37,14 EUR (vienfāzes skatītājam)

1 Papildus tiks veikta skaitītāja ekspertīze, un, ja ekspertīzes slēdzienā tiks konstatēta iejaukšanās skaitītāja darbībā, tiks veikts pārrēķins par neuzskaitīto elektroenerģiju, izrakstīts rēķins par elektroenerģijas skaitītāja vērtību un ekspertīzi.

2 Tiks izrakstīts rēķins par skaitītāja priekšlaicīgu nomaiņu un ekspertīzi.

Mikroģeneratora pieslēgšana / ražošanas jaudas palielināšana (skaitītājs nav iekļauts cenā)

Rēķins tiek izrakstīts, ja elektrotīklam tiek pieslēgts jauns mikroģenerators paralēlam darbam ar VAS "Latvijas dzelzceļš" zemsprieguma elektrotīklu vai palielināta esošā mikroģeneratora ražošanas jauda.

Pakalpojuma maksa: 92,22 EUR