Latest news

Izvēlne

Krāpšanas novēršanas politika

VAS “Latvijas dzelzceļš” pretkorupcijas un krāpšanas risku identificēšana un to vadība 

Laba korporatīvā pārvaldība, kas izvirzīta par vienu no “Latvijas dzelzceļa” koncerna ilgtermiņa attīstības priekšnoteikumiem, līdzās atklātībai un skaidriem pārvaldības mehānismiem ietver arī skaidru un nepārprotamu nosacījumu definēšanu interešu konflikta un tā iespējamās ietekmes savlaicīgai novēršanai.

Lai to nodrošinātu, ir izveidota un 2016.gada 4.martā apstiprināta koncerna Krāpšanas novēršanas politika, kura jaunā redakcijā ir apstiprināta 2019.gada 30.aprīlī. Tās mērķis ir izveidot iekšējās kontroles vidi, kas nodrošinātu krāpšanas, tai skaitā korupcijas, novēršanu, kā arī nodrošinātu iespējamo krāpšanas gadījumu konstatēšanu, noteiktu atbildības līmeņus kontroles pasākumu izvērtēšanai un krāpšanas iespējamo gadījumu pārbaudes veikšanai. Politika nosaka iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Koncernā.

Politikas regulējums ietver preventīvu un kontrolējošu rīcību ikvienas ar krāpšanu, korupciju, zādzību, komerciālu uzpirkšanu, izspiešanu, kukuļņemšanu un kukuļdošanu, kā arī interešu konfliktu saistītas situācijas gadījumā.

Krāpšanas novēršanas politika regulē darbinieku rīcību saskarē ar koncerna vai atsevišķu tās atkarīgo sabiedrību sadarbības partneriem, tai skaitā ietverot sadarbības partneru izvērtējuma veikšanu un rīcību komandējumu, dāvanu u.c. potenciāli interešu konfliktus raisošos gadījumos. Tāpat politika nosaka, kā darbiniekam rīkoties gadījumos, ja viņam radušās aizdomas par potenciālu krāpšanas gadījumu koncerna ietvaros.

Politikā ir ievērotas Trauksmes celšanas likumā un Ministru kabineta “Noteikumos par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” noteiktās Koncernam saistošās prasības.

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu Koncernā, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu Koncerna sabiedrībā vai tās interesēs.

Trauksmes cēlēja ziņojums ir ziņojums, kas iesniegts, ievērojot Iesniegumu likuma 3.pantā noteikto (https://likumi.lv/ta/id/164501-iesniegumu-likums) un norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, norādot savus identifikācijas datus, kontaktus saziņai, pārkāpuma aprakstu, minot konkrētus faktus, informāciju par fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā, vai informācija gūta, pildot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu,  kā arī vai par šo pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš, ja ir – jāpievieno atbilde, ja tāda saņemta.

Trauksmes cēlēja ziņojumā svarīgi sniegt skaidru un pārdomātu informāciju, kā arī sniegt pēc iespējas detalizētāku informāciju un norādīt faktus, personu vārdus, pievienot dokumentu kopijas, kas ir iesniedzēja rīcībā. Var pievienot arī citus pierādījumus (piemēram, fotogrāfijas vai e – pasta sarakstes kopijas), ja tādi ir trauksmes cēlēja rīcībā un var palīdzēt reaģēt uz pārkāpumu.

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt arī klātienē, vēršoties VAS ”Latvijas dzelzceļš” Drošības direkcijas Drošības kontroles daļā.

Ja Jūs vēlaties aizpildīt Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, to var lejupielādēt ŠEIT.

Pēc veidlapas aizpildīšanas, to ir iespējams iesniegt:

  1. Elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu;
  2. Nosūtot uz e – pastu: info@kn.ldz.lv;
  3. Ierodoties personīgi VAS “Latvijas dzelzceļš” Drošības direkcijas Drošības kontroles daļā.

Ziņot par iespējamu krāpšanas gadījumu vai darbībām, kuras liecina par iespējamo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu