Latest news

Izvēlne

Atbalsts norēķiniem par elektroenerģijas lietošanu

Aizsargāto lietotāju maksājuma samazinājums rēķina summai par elektroenerģiju 

No 2023.gada 1.septembra mainīta aizsargāto lietotāju maksājuma samazinājuma rēķina summai par elektroenerģiju (Atbalsta) sniegšanas kārtība VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) aizsargātiem mājsaimniecības lietotājiem.

No 2021.gada 1.septembra spēkā ir stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr.345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi"(turpmāk- Noteikumi) (https://likumi.lv/ta/id/323662-aizsargata-lietotaja-tirdzniecibas-pakalpojuma-noteikumi), kuri nosaka, ka LDz brīvprātīgi sniedz aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu un uzsāk to no 2023.gada 1.septembra.

Saskaņā ar 2023.gada 12.decembra Noteikumu grozījumiem no 2024.gada 1.janvāra tiek piemērots šāds  Atbalsts:

  • trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) - 20 EUR;

  • ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti* - 20 EUR;

  • personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim - 20 EUR;

  • daudzbērnu ģimenei - 25 EUR.

* Atbalsts tiek piemērots vienam no bērna vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem par katru bērnu ar invaliditāti.

** Atbalsts tiks piemērots arī tām daudzbērnu ģimenēm, kurās vismaz viens no bērniem vecumā no 18 līdz 24 gadiem iegūst vispārējo, augstāko vai profesionālo izglītību ārzemēs. Šādā gadījumā personai jāiesniedz Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) iesniegums, pievienojot daudzbērnu ģimenes Goda kartes kopiju.

Ar Atbalstu tiks segtas elektroenerģijas un sadales sistēmas pakalpojumu izmaksas.

Gadījumā, ja persona saņem Atbalstu vairākiem aizsargātā lietotāja veidiem (trūcīga vai maznodrošināta mājsaimniecība (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu vai šīs personas aizgādnis), Atbalsts summēsies.

Atbalsta apjoms tiks piešķirts katru mēnesi. Ja rēķinā pakalpojuma kopsumma ir mazāka nekā piešķirtais Atbalsts, tad Atbalsta neizmantotā daļa var veidot uzkrājumu, kuru viena elektroenerģijas tirgotāja ietvaros var izlietot maksājuma samazinājumam par izmantoto elektroenerģiju, un to varēs izmantot līdz pat kalendārā gada beigām.

Maksājuma samazinājums norēķinu perioda (kalendāra mēneša) ietvaros nedrīkst pārsniegt faktisko rēķina summu par elektroenerģiju un sistēmas pakalpojumiem, kā arī nedrīkst pilnībā vai daļēji segt aizsargātā lietotāja parādsaistības pret pakalpojuma sniedzēju un pievienotās vērtības nodokli.

Atbalstu piemēro par pilnu kalendāro mēnesi neatkarīgi no Līguma noslēgšanas datuma. Atbalstu var piešķirt tikai uz tādiem Līgumiem, kuri ir noslēgti un ir spēkā uz konkrētā mēneša sākumu, bet ne tādiem, kas tiek noslēgti vēlāk ar atpakaļejošu datumu.

Aizsargāto lietotāju statusu nosaka BVKB pamatojoties uz valstī pieejamajiem datu reģistriem un informē elektroenerģijas tirgotājus par Lietotājiem, kuriem piešķirams atbalsts un kādā apmērā.  Statusu, kā arī jums piešķirto maksājuma samazinājumu varat pārbaudīt www.latvija.lv (e-pakalpojums “Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana” https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP202/Apraksts). Ar biežāk uzdotajiem jautājumiem un informāciju par aizsargātā lietotāja pakalpojuma saņemšanu varat iepazīties BVKB mājas lapā: https://www.bvkb.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi. Jautājumiem par Aizsargātā lietotāja pakalpojuma nodrošināšanu ir izveidota e-pasta adrese: aldis.sistema@bvkb.gov.lv .

 

Kā notiks pāreja atbalsta saņemšanai no AS “Latvenergo” līguma uz LDz Līgumu?

No 2023. gada 1.septembra LDz ik mēnesi piemēros atbalstu saviem Lietotājiem pēc BVKB informācijas par Atbalsta piešķiršanu vai izbeigšanu. Līdz 2023.gada 31.augustam informāciju par Lietotājiem un Atbalsta apmēru LDz saņems no AS “Latvenergo”.

Lietotājs, kurš iepriekš nav saņēmis Atbalstu un kuram noslēgti vairāki Līgumi, Atbalstu saņems atbilstoši informācijas sistēmas nejauši izvēlētajam Līgumam, līdz norāda LDz Līguma numuru Atbalsta saņemšanai, noformējot pieteikumu atbalstam norēķiniem par elektroenerģijas lietošanu aizsargātiem lietotājiem (pieteikuma forma veidlapa ir pieejama LDz mājas lapā https://www.ldz.lv/lv/pieteikumu-formas-elektroenergija-privatpersonas), vai e-pakalpojumā www.latvija.lv (https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP202/Apraksts).

Gadījumā, ja Lietotājam ir  “trūcīga” vai “maznodrošināta” statuss un Lietotājs vēlas turpināt saņemt Atbalstu LDz rēķinos par elektroenerģiju pēc 2023.gada 1.septembra, tad sākot ar 2023.gada 2.augustu ir jānorāda sociālajam dienestam jaunais elektroenerģijas tirdzniecības līguma numurs (turpmāk- Līgums), kas noslēgts ar LDz, un pakalpojuma saņemšanas adrese.

Visiem pārējiem Lietotājiem, kuri ir LDz līgumslēdzēji un kuri saņēma atbalstu līdz 2023.gada 1.septembrim,  tālāk Atbalsts tiks piemērots automātiski saskaņā ar iepriekšējiem Līguma izvēles nosacījumiem.  Lietotājs, kuram šobrīd atbalsts iet uz citu līgumu (AS “Latvenergo” līgums), var arī e-pakalpojumā www.latvija.lv(https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP202/Apraksts) veikt līguma nomaiņu uz LDZ Līgumu.

 

Informācija jaunajiem klientiem un to Līgumu apakšlietotājiem atbalsta saņemšanai

Ja Jūs esat aizsargātais lietotājs, kurš saņem elektrības pakalpojumu no LDz, bet neesat LDz līgumslēdzējs (Jūs īrējat vai maksājat par elektrību mājas apsaimniekotajam), tad varat saņemt Atbalstu saskaņā ar galalietotāja noslēgto Līgumu. Lai saņemtu Atbalstu, Jums no galalietotāja ir jāiegūst Līguma numurs, jānoformē pieteikums atbalstam norēķiniem par elektroenerģijas lietošanu aizsargātiem lietotājiem (pieteikuma forma veidlapa ir pieejama LDz mājas lapā https://www.ldz.lv/lv/pieteikumu-formas-elektroenergija-privatpersonas) un veikt Līguma izvēli www.latvija.lv (https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP202/Apraksts). Ja persona līdz šim nesaņēma Atbalstu, tad nebūs pieejama Līguma izvēle e-pakalpojumā.

Lietotājam ir tiesības atlasīt vai nomainīt Līguma numuru, kāds tiks uzskaitīts par prioritāti Atbalsta piemērošanai, noformējot pieteikumu Atbalstam norēķiniem par elektroenerģijas lietošanu aizsargātiem lietotājiem (pieteikuma forma veidlapa ir pieejama LDz mājas lapā https://www.ldz.lv/lv/pieteikumu-formas-elektroenergija-privatpersonas) vai veicot Līguma izvēli www.latvija.lv (https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP202/Apraksts).

Ja persona līdz šim nesaņēma Atbalstu, tad nebūs pieejama Līguma izvēle e-pakalpojumā.

Persona, kura ir aizsargātais lietotājs, var apskatīties sev piešķirto Atbalstu, statusu, veikt Līguma maiņu nākamajam mēnesim u.c. darbības www.latvija.lv portālā izvietotajā e-pakalpojumā “Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana” (https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP202/Apraksts).

Lai saņemtu konsultāciju par Atbalsta saņemšanu var sazināties ar VAS “Latvijas dzelzceļš”  klientu servisa centra darbiniekiem rakstot uz e-pastu izzinas@ldz.lv vai zvanot pa bezmaksas tālruni 80021181 darba dienās no plkst. 8:00‑17:00, paziņojot LDz Lietotāja vārdu, uzvārdu, objekta adresi un līguma numuru.

 

Kā atteikties no atbalsta?

No Atbalsta var atteikties izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu  (https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP202/Apraksts) vai sūtot iesniegumu uz BVKB e-pasta adresi aldis.sistema@bvkb.gov.lv.