Latest news

Izvēlne

2014.-2020.plānošanas perioda projekti

 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros VAS “Latvijas dzelzceļš” plāno realizēt projektus, kas iekļauti 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.2. pasākumā “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve”.