Troksnis | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Troksnis

Viens no blakusefektiem vilcienu kustībai ir radītais troksnis un vibrācijas, kas var atstāt ietekmi uz apkārtējo vidi un iedzīvotāju veselību.

VAS "Latvijas dzelzceļš" cenšas mazināt arī trokšņu un vibrāciju ietekmi uz apkārtējo vidi, izstrādājot rīcības plānu trokšņa mazināšanai un trokšņa stratēģiskās kartes dzelzceļa līnijām ar intensīvu kravas vilcienu satiksmi.

Rīcības plāns dzelzceļa darbības radītā vides trokšņa mazināšanai

Atbilstoši likuma Par piesārņojumu 18.1 pantam VAS “Latvijas dzelzceļš” kā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs ir izstrādājusi VAS ‘Latvijas dzelzceļš” Rīcības plānu trokšņa mazināšanai dzelzceļa līnijām ar satiksmes intensitāti lielāku par 30 000 vilcieniem gadā laika periodam no 2019. līdz 2023. gadam. Rīcības plāns izstrādāts atbilstoši 07.01.2014. MK noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām tiem dzelzceļa līniju posmiem, kam 2017. gadā tika izstrādātas trokšņa stratēģiskās kartes. Rīcības plāna projekta izstrādātājs – SIA “Estonian, Latvian, & Lithuanian Environment”.

Rīcības plāna projekta sabiedriskā apspriešana notika atbilstoši 07.01.2014. MK noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” VI. daļas prasībām no 21.12.2018. līdz 21.01.2019. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīcības plānu saskaņoja bez iebildumiem. Rīcības plāns apstiprināts ar VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes 21.03.2019. lēmumu Nr. VL-7/28.

Rīcības plānā ir ietverts arī stratēģiskās trokšņu kartes apkopojums, kas tika izstrādāts 2017. gadā. To sagatavojot, veikti aprēķini par trokšņa līmeni pie dzīvojamo ēku fasādēm dzelzceļa tuvumā, nosakot katras ēkas skaļāko fasādi. Tādējādi izvērtēts iedzīvotāju skaits, uz kuriem iedarbojas dzelzceļa radītais troksnis. Veiktie mērījumi uzrādīja, ka teritorijās, kur vides trokšņa līmenis pārsniedz 55 dB dienas periodā, dzīvo apmēram 2500 iedzīvotāji, teritorijās, kur vides trokšņa līmenis pārsniedz 50 dB vakara periodā, dzīvo apmēram 10 tūkstoši iedzīvotāji, bet teritorijās, kur vides trokšņa līmenis pārsniedz 45 dB nakts periodā, dzīvo gandrīz 14 tūkstoši  iedzīvotāji.

Lai noteiktu tos trokšņa samazināšanas pasākumus, kuru ieviešana radītu vislielāko labumu sabiedrības veselībai, veikts plānoto pasākumu ieguvumu izvērtējums. Plānoto pasākumu ieviešanas prioritāte noteikta atbilstoši to izmaksu ekvivalencei sabiedrības veselības ieguvumiem, proti, vispirms ir paredzēts ieviest tos pasākumus, kuru ieguvumi sabiedrības veselībai, kas saistīti ar trokšņa piesārņojuma līmeņa samazināšanu, būs lielāki nekā investīcijas, kas nepieciešamas pasākumu ieviešanai, kā arī ievērojot to prioritāro kārtību.

Trokšņa stratēģiskās kartes

Atbilstoši likuma Par piesārņojumu 18.1 pantam VAS “Latvijas dzelzceļš” kā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs ir izstrādājusi trokšņa stratēģiskās kartes dzelzceļa līniju posmiem, kur 2021. gadā vilcienu satiksmes intensitāte pārsniedza 30 000 vilcienu sastāvu gadā. Kartes izstrādātas atbilstoši 07.01.2014. MK noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām un apstiprinātas Satiksmes ministrijā 09.12.2022.

Kartes izstrādāja SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Dzelzceļa līniju, kur satiksmes intensitāte 2021. gadā ir bijusi vairāk nekā 30 000 vilcienu sastāvu gadā, kopējais garums ir 50,3 km. Dzelzceļa līnijas šķērso Rīgas aglomerācijas, Ropažu, Salaspils un Ogres novadu teritoriju.

Aptuveni puse no kopējā dzelzceļu līniju garuma, kur satiksmes intensitāte 2021. gadā bijusi vairāk nekā 30 000 vilcienu sastāvu gadā, atrodas Rīgas aglomerācijas teritorijā:

    • dzelzceļa līnijas Torņakalns – Tukums II posms Torņakalns – Zasulauks;

    • dzelzceļa līnijas Rīga – Jelgava posms Rīga Pasažieru – Torņakalns;

    • dzelzceļa līnijas Rīga – Krustpils posms Rīga Pasažieru – Gaisma.

Jautājumu gadījumā, aicinām rakstīt uz e-pastu info@ldz.lv

Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde dzelzceļa līnijām, kur satiksmes intensitāte 2021. gadā ir bijusi lielāka par 30 000 vilcienu sastāvu gadā (rezultātu kopsavilkums)