Latest news

Izvēlne

Troksnis

Viens no blakusefektiem vilcienu kustībai ir radītais troksnis un vibrācijas, kas atstāj ietekmi uz apkārtējo vidi un iedzīvotāju veselību.

VAS "Latvijas dzelzceļš" cenšas mazināt trokšņu un vibrāciju ietekmi uz apkārtējo vidi, izstrādājot trokšņa stratēģiskās kartes un rīcības plānu trokšņa mazināšanai dzelzceļa līnijām ar satiksmes intensitāti lielāku par 30 000 vilcieniem gadā.

Trokšņa stratēģiskās kartes

Atbilstoši likuma Par piesārņojumu 18.1 pantam VAS “Latvijas dzelzceļš” kā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs ir izstrādājusi trokšņa stratēģiskās kartes dzelzceļa līniju posmiem, kur 2021. gadā vilcienu satiksmes intensitāte pārsniedza 30 000 vilcienu sastāvu gadā. Kartes izstrādātas atbilstoši 07.01.2014. MK noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām un apstiprinātas Satiksmes ministrijā 29.02.2024., ņemot vērā 2023. gada 31. oktobra grozījumus MK 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (spēkā no 2023. gada 3. novembra) par satiksmes vides trokšņa robežlielumu noteikšanu.

Trokšņa stratēģisko karšu izstrādātājs ir SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Dzelzceļa līniju, kur satiksmes intensitāte 2021. gadā ir bijusi vairāk nekā 30 000 vilcienu sastāvu gadā, kopējais garums ir 50,3 km. Dzelzceļa līnijas šķērso Rīgas aglomerācijas, Ropažu, Salaspils un Ogres novadu teritoriju.

Aptuveni puse no kopējā dzelzceļu līniju garuma, kur satiksmes intensitāte 2021. gadā bijusi vairāk nekā 30 000 vilcienu sastāvu gadā, atrodas Rīgas aglomerācijas teritorijā:

  • dzelzceļa līnijas Torņakalns – Tukums II posms Torņakalns – Zasulauks;
  • dzelzceļa līnijas Rīga Pasažieru – Jelgava posms Rīga Pasažieru – Torņakalns;
  • dzelzceļa līnijas Rīga Pasažieru – Krustpils posms Rīga Pasažieru – Gaisma.

Dzelzceļa līnijas, kur satiksmes intensitāte 2021. gadā bijusi vairāk nekā 30 000 vilcienu sastāvu gadā:

Rīcības plāns dzelzceļa darbības radītā vides trokšņa mazināšanai

Atbilstoši likuma Par piesārņojumu 18.1 pantam VAS “Latvijas dzelzceļš” kā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs ir izstrādājusi VAS ‘Latvijas dzelzceļš” Rīcības plānu trokšņa mazināšanai dzelzceļa līnijām ar satiksmes intensitāti lielāku par 30 000 vilcieniem gadā laika periodam no 2024. līdz 2028. gadam. Rīcības plāns izstrādāts atbilstoši 07.01.2014. MK noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām tiem dzelzceļa līniju posmiem, kam 2022. gadā tika izstrādātas trokšņa stratēģiskās kartes, ņemot vērā to aktualizāciju 2024. gada janvārī. 

Rīcības plāna izstrādātājs ir SIA “Estonian, Latvian, & Lithuanian Environment”.

Rīcības plāna sabiedriskā apspriešana notika atbilstoši 07.01.2014. MK noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” VI. daļas prasībām no 10.11.2023. līdz 10.12.2023. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīcības plānu saskaņoja 11.01.2024. Rīcības plāns apstiprināts ar VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes 15.01.2024. lēmumu Nr. 1.6/12-2024.

Rīcības plānā ir ietverts arī trokšņa kartēšanas rezultātu kopsavilkums, kas tika izstrādāts 2022. gadā, ņemot vērā 2023. gada novembrī noteiktos jaunos satiksmes vides trokšņa robežlielumus. To sagatavojot, veikti aprēķini par trokšņa līmeni pie dzīvojamo ēku fasādēm dzelzceļa tuvumā, nosakot katras ēkas skaļāko fasādi. Tādējādi izvērtēts iedzīvotāju skaits, uz kuriem iedarbojas dzelzceļa radītais troksnis un noteiktas sešas akustiskās diskomforta zonas – Bieriņi, Maskavas forštate, Ķengarags, Salaspils, Ikšķile un Ogre.

Lai noteiktu tos trokšņa samazināšanas pasākumus, kuru ieviešana radītu vislielāko labumu sabiedrības veselībai, veikts plānoto pasākumu ieguvumu izvērtējums. Plānoto pasākumu ieviešanas prioritāte noteikta atbilstoši to izmaksu ekvivalencei sabiedrības veselības ieguvumiem, proti, vispirms ir paredzēts ieviest tos pasākumus, kuru ieguvumi sabiedrības veselībai, kas saistīti ar trokšņa piesārņojuma līmeņa samazināšanu, būs lielāki nekā investīcijas, kas nepieciešamas pasākumu ieviešanai, kā arī ievērojot to prioritāro kārtību.

Jautājumu gadījumā, aicinām rakstīt uz e-pastu info@ldz.lv

Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde dzelzceļa līnijām, kur satiksmes intensitāte 2021. gadā ir bijusi lielāka par 30 000 vilcienu sastāvu gadā (rezultātu kopsavilkums)

 

VAS "Latvijas dzelzceļš" rīcības plāns trokšņa mazināšanai līdz 2028. gadam