Latest news

Izvēlne

Ilgtspējas politika

2024.gada 27.martā tika apstiprināta “Latvijas dzelzceļš” koncerna (Koncerna) Ilgtspējas politika. Tās mērķis ir izveidot vienotu ilgtspējas procesu pārvaldības pieeju Koncernā, lai nodrošinātu ilgtspējas informācijas atklāšanas prasību izpildi, mūsdienīgu korporatīvās pārvaldības pieeju un publiskas personas kapitālsabiedrībām un to atkarīgajām sabiedrībām izvirzīto stratēģiskās attīstības prasību izpildi, kas tostarp ietver arī nefinanšu mērķu izvirzīšanu, izpildi un ziņošanu par kapitālsabiedrību nefinanšu sniegumu. 

Ilgtspējas politika nosaka vienotu modeli ilgtspējas procesu pārvaldībai Koncernā, būtisko ilgtspējas jomu noteikšanai un to vadībai, tostarp ziņošanas nodrošināšanai par ilgtspējas jautājumiem. Politika ir saistoša LDz un visām LDz tiešā un netiešā izšķirošajā ietekmē esošajām atkarīgajām sabiedrībām un skar ikvienu to darbības jomu.

Politikā ir definētas Koncerna būtiskās ilgtspējas jomas, kas  noteiktas, balstoties uz Korporatīvās ilgtspējas ziņu sniegšanas direktīvas un Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu ietvaru, ievērojot tajos noteikto terminoloģiju. LDz būtiskuma izvērtējumā ir ņēmis vērā ne vien direktīvā paredzēto būtiskuma pieeju, bet arī konkrēto jomu nozīmi LDz stratēģiskajā attīstībā. 

Koncerna būtiskās ilgtspējas jomas saskaņā ar Politikas izstrādes brīdī veikto būtiskuma izvērtējumu ir:

 1. Vides ietekmes jomā:
 • Klimata pārmaiņas (stratēģiski būtiska joma)
 • Piesārņojums un tā pārvaldība
 • Aprites ekonomikas sekmēšana
 1. Sociālās ietekmes jomā:
 • Patērētāji un gala lietotāji (stratēģiski būtiska joma)
 • Pašu personāls (stratēģiskās jomas atbalstošā būtiskā joma)
 • Vērtību ķēdē strādājošie
 • Skartās kopienas
 1. Pārvaldības jomā:
 • Darījumdarbība (stratēģiskās jomas atbalstošā būtiskā joma).

Koncerna būtiskās ilgtspējas jomas var tikt pārskatītas, mainoties ārējiem vai iekšējiem apstākļiem, ievērojot gan Koncerna un tā Sabiedrību, gan ārējo ieinteresēto pušu vajadzības un redzējumu, kā arī citos pamatotos gadījumos.

"LATVIJAS DZELZCEĻŠ" KONCERNA ILGTSPĒJAS POLITIKA