Latest news

Izvēlne

Stacijas Rēzekne II pieņemšanas parks

Projekta kods 

2000/LV/16/P/PT/004 

Projekta uzsākšanas datums 

28.12.2000. 

Projekta pabeigšanas datums 

31.12.2006. 

Projekta kopējās izmaksas 

EUR 9 929 703,55 

Kohēzijas fonda līdzfinansējums

EUR 7 660 010,00 

 

Projekta mērķis – uzlabot Latvijas Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridora kravu caurlaides spēju, samazināt vides piesārņojuma risku, saīsināt vilcienu apkalpošanas laiku Rēzeknes stacijā, ļaut pieņemt vilcienus ar 70 vagoniem sastāvā. Pieņemšanas parks atrodas ārpus pilsētas, kas samazina dzelzceļa ietekmi uz pilsētvidi un iedzīvotājiem.

Projekts tika realizēts divos posmos. Pirmajā posmā ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tika izbūvēta Rēzekne II pieņemšanas parka zemes klātne, 6 pilna garuma pieņemšanas-nosūtīšanas sliežu ceļi, viens sliežu ceļš ceļu mašīnām, viens izvilkšanas sliežu ceļš, viens strupceļš, viens savienojošais sliežu ceļš un pievedceļš, kur kopējais sliežu ceļu garums ir 8,9 km, ierīkotas 27 jaunas pārmijas, no kurām 24 ir iekļautas elektriskās centralizācijas sistēmā, izbūvēta telekomunikāciju un datu pārraides sistēma, elektroapgādes sistēma, apgaismošanas sistēma. Tika uzbūvēta dienesta ēka LDz administrācijas un tehniskā personāla vajadzībām, piebūve signalizācijas sistēmas releju iekārtu izvietošanai, apkalpojošā personāla apsildīšanas posteņi.

Saskaņā ar EK nosacījumiem, lai nodrošinātu vides kvalitātes prasības, pieņemšanas parkā ir ierīkotas vides monitoringa sistēmas: gruntsūdens monitoringa sistēma un gaisa monitoringa sistēma.
Otrajā posmā, kurš pilnībā tika finansēts no LDz līdzekļiem, tika izbūvēta pieņemšanas parka signalizācijas (SCB) sistēma, kas ir pilnībā integrēta esošajā Rēzekne II stacijas signalizācijas sistēmā.