Latest news

Izvēlne

Drošības politika

2023. gada 27. jūnijā stājās spēkā “Latvijas dzelzceļš” koncerna (Koncerns) Drošības politika. Tās mērķi ir:
 
Nodrošināt Koncernā ieviesto drošības procedūru īstenošanu ar mērķi aizsargāt dzelzceļa infrastruktūru, veicināt uz atklātību vērstu biznesa partnerību un īstenot Koncernā apstiprināto darbības stratēģiju;
Uzlabot Koncerna personāla prasmes un izpratni par drošības jautājumiem, savlaicīgi spēt identificēt iespējamos riskus un apdraudējumus, izstrādāt un efektivizēt risinājumus apdraudējumu mazināšanai;
Nostiprināt Koncerna spējas reaģēt uz iespējamajiem drošības incidentiem – infrastruktūrai, darījumiem, informācijas aizsardzībai un personālam, stingri ievērojot ārējos un iekšējos tiesību aktos noteiktās normas, kā arī vispārējos tiesību principus.
 
Drošības politika ir Koncerna drošības pārvaldības instruments un ir saistoša visām VAS “Latvijas dzelzceļš” tiešā un netiešā izšķirošajā ietekmē esošajām atkarīgajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību - gan tām, kas pastāv šīs politikas apstiprināšanas brīdī, gan tām, kas varētu rasties nākotnē.
 
Drošības politikas pamatprincipi:
Dzelzceļa infrastruktūra ir nacionālās drošības sistēmas sastāvdaļa, kas paredz atbildīgu attieksmi pret valsts drošības riskiem un saprotamu un izpildāmu drošības kopējo ietvaru Koncernā;
Izstrādāta atbilstoša normatīvā bāze, kas balstīta uz visaptverošu drošības pārskatu un iespējamiem apdraudējuma veidiem;
Īstenoti drošības pasākumi, kuru pamatā ir efektivitātes standarti un, kuri veicina Koncerna darbību atbilstoši Koncernā apstiprinātajam darbības stratēģijas īstenošanas rīcības plānam;
Veicināta taisnīga un pozitīva drošības kultūra Koncernā, kas balstīta uz savstarpēju uzticēšanos, atvērtu komunikāciju un kopīgām vērtībām;
Jebkurš Koncerna darbinieks identificējot apdraudējumus, savlaicīgi un efektīvi reaģē uz tiem, nodrošinot efektīvu to pārvaldību un veicinot korporatīvo atbildību drošības mērķu sasniegšanā, ievērojot aktuālās drošības incidentu tendences un riska novērtējumus;
Ievērojot normatīvajos aktos noteikto, izstrādāti un aktualizēti plāni infrastruktūras aizsardzībai un būtisko pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai, kā arī nodrošināta Drošības direkcijas kompetencē esošo politikas dokumentu un procedūru savlaicīga aktualizēšana;
Garantētas tiesības uz fizisko personu datu aizsardzību, nodrošinot tiesības uz reputāciju un privātuma ievērošanu datu apstrādes procesā, saskaņā ar Koncerna fizisko personas datu aizsardzības politikas noteikumiem;
Īstenota aktīva, strukturēta un mērķtiecīga pieeja krāpšanas risku pārvaldībai, ievērojot Koncerna krāpšanas novēršanas politikā noteiktos pamatprincipus, nodrošinot efektīvu un finansiāli stabilu Koncerna attīstību;
Efektīvi pārvaldīti civilās aizsardzības un ugunsdrošības riski, tādējādi nodrošinot Koncerna kopējo civilās aizsardzības un ugunsdrošības sistēmas darbību un sniedzot atbalstu nacionālajai drošības sistēmai;
Nodrošināta līdzdalība un pārstāvība ar drošību saistītos starptautiskajos formātos;
Nodrošināta un veicināta sadarbība ar tiesībsargājošām iestādēm, veicinot iespējamo pārkāpumu atklāšanu.

“LATVIJAS DZELZCEĻŠ” KONCERNA DROŠĪBAS POLITIKA