Latest news

Izvēlne

Dzelzceļa termini un saīsinājumi

Galvenie sliežu ceļi — sliežu ceļi starp stacijām, kā arī staciju sliežu ceļi (stacijas teritorijā esošie galvenie ceļi, pieņemšanas un aizlaišanas ceļi, šķirošanas ceļi, iekraušanas un izkraušanas ceļi, izvilkšanas ceļi, depo ceļi, savienotājceļi, kā arī pārējie ceļi atbilstoši stacijā veicamajām operācijām), kuri ir tiešs turpinājums sliežu ceļiem starp stacijām un kuriem nav novirzīšanās pārmiju

Caurlaides spēja - vilciena pāru maksimālais skaits diennaktī, kas var izbraukt caur dzelzceļa posmu

Vilcienu pāri - vilcienu skaits pa pāriem, kas izbrauc cauri vienam noteiktam iecirknim turp un atpakaļ

Infrastruktūras jauda - dzelzceļa infrastruktūras tehniskā iespēja nodrošināt noteikta veida, biežuma, regularitātes un apjoma dzelzceļa pārvadājumu veikšanu

Infrastruktūras maksa - maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, ko maksā pārvadātāji un nosaka dzelzceļa infrastruktūras īpašnieks vai valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs

Pārvadājuma maksa – maksa par kravas vai pasažieru pārvadāšanu noteiktā maršrutā, ko maksā pakalpojuma saņēmējs (kravas nosūtītājs vai saņēmējs, vai pasažieris)

Caurvedes spēja - kravu pārvadājumu maksimālais iespējamais apjoms miljonos tonnu diennaktī, ko var pārvadāt caur dzelzceļa posmu

Vilcienkilometri (vkm) – rāda, cik km pārskata posmā dzelzceļa iecirknī (sistēmā, teritorijā utt.) nobrauc visi vilcieni kopā

Vilcienkilometri uz galveno ceļu kopgarumu – raksturo infrastruktūras izmantošanas intensitāti

Bruto tonnkilometri (bruto tkm) – rāda kopējo pārvadājumu apjomu dzelzceļa iecirknī noteiktā laika posmā, aprēķina, vilciena kopējo masu, ieskaitot lokomotīvi, vagonus un kravu, reizinot ar tā nobraukto attālumu

Neto tonnkilometri (neto tkm) - rāda kravu pārvadājumu apjomu dzelzceļa iecirknī noteiktā laika posmā, aprēķina, kravas masu reizinot ar tā nobraukto attālumu

UIC – International Union of Railways, http://www.uic.org/

ITF – International Transport Forum, iepriekš ECMT (European Conference of Ministers of Transport),http://www.internationaltransportforum.org/home.html

CSP – Centrālā statistikas pārvalde, http://www.csb.gov.lv/

LDz – valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”, http://www.ldz.lv