Latest news

Izvēlne

Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai

 

Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai

Projekta identifikācijas numurs Nr. 6.2.1.2/22/I/002

 

Projekta mērķis ir palielināt iecirkņu Rīga – Aizkraukle un Rīga – Jelgava maksimālo pieļaujamo vilcienu kustības ātrumu līdz 140 km/h.

Projekta ietvaros paredzētās galvenās darbības:

 • Būvniecība (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi):
  • aprīkot dzelzceļa pārbrauktuves ar automātiskajām barjerām;
  • pārbūvēt dzelzceļa līknes;
  • pārbūvēt elektrokontakttīklu;
  • uzstādīt pārmijas ar nepārtrauktu rites virsmu;
  • nožogot bīstamākās vietas sliežu ceļu posmos un stacijās ar drošības žogiem.
 • Būvuzraudzība un būvprojektu ekspertīze, Starptautiskās Inženierkonsultantu federācijas (Federation internationale des Ingenieurs-Conseils) (turpmāk FIDIC) Inženiera pakalpojumi;
 • Projekta vadība.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks palielināta satiksmes dalībnieku drošība un samazināts negadījumu risks, ierobežojot cilvēkiem iespēju brīvi piekļūt paaugstinātas bīstamības zonai un šķērsot dzelzceļa sliedes tam neparedzētās un neaprīkotās vietās.

 • 2022.gada 15.septembrī tika parakstīts līgums ar atklātā konkursa “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai: būvniecība" uzvarētāju Piegādātāju apvienību “BMGS-FIMA-ALSTOM”. Līguma summa – 57 938 490.00 EUR (bez PVN).
 • 2022.gada 21.septembrī tika parakstīts līgums ar atklātā konkursa “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai: būvuzraudzība” uzvarētāju – SIA ”Firma L4”. Līguma summa – 1 355 910.00 EUR (bez PVN).

Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir 2023.gada beigas.

 


Publikācijas datums 27.09.2023.

Projekta “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai” (turpmāk – Projekts) īstenošanas ietvaros noslēgtā līguma “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai: būvniecība" izpildei veicamie projektēšanas un būvniecības darbi sadalīti 42 (četrdesmit divās) atsevišķās būvniecības lietās. Sadalījums balstās uz darbu veidiem un to ģeogrāfisko novietojumu. Lai atvieglotu projektēšanu savienojumā ar Torņakalna staciju, tika izveidota papildus būvniecības lieta, tādējādi šobrīd Projekta īstenošanas nodrošināšanai ir atvērtas kopā 43 būvniecības lietas.

Progress līdz 27.09.2023.

 • Būvniecības lieta: Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai Kontakttīkla atjaunošana posmā Cena – Jelgava.

Demontēts aptuveni 50% kontakttīkla piekares, 45% balstu un 45% pamatu.

Veikta aptuveni 70% kontakttīkla pamatu, 40% balstu un 35% konsoļu montāža.

 

 
 

 

 • Būvniecības lieta: Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai  Kontakttīkla atjaunošana posmā Torņakalns  Olaine.

  Demontēts aptuveni 45% kontakttīkla piekares, 10% balstu.

  Veikta aptuveni 25% kontakttīkla pamatu montāža, uz objektu piegādāti balsti un sagatavoti montāžai.

 

 

Saņemtas atzīmes par būvniecības nosacījumu izpildi 5 nožogojuma izbūves būvniecībās lietās:

 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai Nožogojuma izbūve posmā Cena – Jelgava no 37.150 km līdz 37.350 km un no 39.050 km līdz 39.150 km.

 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai Nožogojuma izbūve stacijā Olaine no 21.000 km līdz 22.750 km.

 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai Nožogojuma izbūve posmā Cena – Jelgava no 40.050 km līdz 41.250 km un Stacijā Jelgava no 41.800 km līdz 41.900 km.

 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai Nožogojuma izbūve posmā Cena – Jelgava no 35.250 km līdz 35.400 km un no 36.100 km līdz 36.500 km.

 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai Nožogojuma izbūve posmā Torņakalns – Olaine no 14.550 km līdz 14.700 km un no 15.400 km līdz 15.550 km.

Tuvākajā laikā iepriekš minētajos objektos tiks uzsākti būvdarbi.

2 būvniecības lietas atrodas būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes stadijā, vēl 19 būvniecības lietas atrodas projektēšanas nosacījumu izpildes stadijā, bet 15 būvniecības lietās turpinās aktīva projektēšanas fāze.

Sliežu ceļu un kontakttīkla atjaunošanas būvprojektiem tiek veikta verifikācija atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/797/EK 15.pantā minētai procedūrai, ar ko paziņotā iestāde pārbauda un apliecina to, ka dzelzceļa strukturālā apakšsistēma atbilst Direktīvas (ES) 2016/797/EK, attiecīgās (-o) SITS un citu no Līguma izrietošo noteikumu prasībām un vai to var nodot ekspluatācijā.

Sarunu procedūras, nepublicējot dalības uzaicinājumu, “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai: mikroprocesoru centralizācijas un mikroprocesoru dispečeru centralizācijas sistēmu modifikācija” (iepirkuma identifikācijas numurs LDZ 2023/4-SPB) rezultātā 05.06.2023. ar SIA “Alstom Baltics”, reģ.Nr.40103676837, noslēgts  līgums “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai: mikroprocesoru centralizācijas un mikroprocesoru dispečeru centralizācijas sistēmu modifikācija”. Līguma summa - 1 019 900.00 EUR (bez PVN).

Noslēgtā līguma ietvaros, pārbrauktuvju un gājēju pāreju signalizācijas sistēmu sasaistes izveidošanai, notiek Rīgas stacijas mikroprocesoru centralizācijas, un Jūrmalas un Pļaviņu loka mikroprocesoru dispečeru centralizācijas sistēmu EBIScreen 2000 programmnodrošinājuma modifikācijas projekta izstrāde.

“Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai: būvuzraudzība” līguma ietvaros Inženieris SIA “Firma L4” turpina veikt “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai: būvniecība" līguma vadību, projektēšanas uzraudzības ietvaros – organizētas progresa sanāksmes, izvērtēti un saskaņoti tehniskie risinājumi par katru būvprojektu, piedalās objektu apsekošanas komisijās un materiālu ražotnēs. Notiek sliežu ceļu būvprojektu ekspertīze.

 


Publikācijas datums 28.03.2023.

 

Projekta “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai” (turpmāk – Projekts) īstenošanas ietvaros noslēgtā līguma “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai: būvniecība" izpildei veicamie projektēšanas un būvniecības darbi sadalīti 42 (četrdesmit divas) atsevišķās būvniecības lietās. Sadalījums balstās uz darbu veidiem un to ģeogrāfisko novietojumu.

Šobrīd tiek veikta objektu apsekošana, tiek veikti topogrāfiskie uzmērījumi, aerofoto uzņemšana, ģeotehniskā izpēte, notiek kontakttīkla, sliežu ceļu signalizācijas un nožogojuma projektēšanas darbs, būvprojektu minimālā sastāvā sagatavošana un saskaņošana ar Valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju.

 

Būvniecības informācijas sistēmā ir iesniegti deviņi  Būvprojekti minimālā sastāvā:

 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai - Sliežu ceļu atjaunošana posmā Lielvārde – Skrīveri, Nr. BIS-BL-668960-516;
 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai – Sliežu ceļu atjaunošana posmā Torņakalns – Olaine, BIS-BL-668961-514;
 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai – Sliežu ceļu atjaunošana posmā – Olaine – Cena,   BIS-BL-668969-517;
 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai – Sliežu ceļu atjaunošana st.Olaine, BIS-BL-668967-515;
 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai - Kontakttīkla atjaunošana stacijā Cena BIS-BL-668722-521;
 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai - Kontakttīkla atjaunošana posmā Olaine-Cena, BIS-BL-668716-525;
 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai - Kontakttīkla atjaunošana stacijā Olaine, BIS-BL-668714-524;
 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai - Kontakttīkla atjaunošana posmā Cena-Jelgava, BIS-BL-668948-522;
 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai - Kontakttīkla atjaunošana stacijā Jelgava, BIS-BL-668954-523.

 

Saņemtas četras būvatļaujas:

 

 • Būvprojektā “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai - Sliežu ceļu atjaunošana posmā Lielvārde – Skrīveri” saņemta būvatļauja Nr. BIS-BV-4.6-2023-4 ar projektēšanas nosacījumiem un pieprasīti tehniskie noteikumi komunikāciju īpašniekiem. Notiek būvprojekta izstrāde.
 • Būvprojektā “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai – Sliežu ceļu atjaunošana posmā Torņakalns – Olaine” saņemta būvatļauja Nr. BIS-BV-4.6-2023-2 ar projektēšanas nosacījumiem. Pieprasīti tehniskie noteikumi komunikāciju īpašniekiem. Notiek būvprojekta izstrāde.
 • Būvprojektā “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai – Sliežu ceļu atjaunošana posmā – Olaine – Cena” Saņemta būvatļauja Nr. BIS-BV-4.6-2023-5 ar projektēšanas nosacījumiem. Pieprasīti tehniskie noteikumi komunikāciju īpašniekiem. Notiek būvprojekta izstrāde.
 • Būvprojektā “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai – Sliežu ceļu atjaunošana st. Olaine” saņemta būvatļauja Nr. BIS-BV-4.6-2023-3 ar projektēšanas nosacījumiem. Pieprasīti tehniskie noteikumi komunikāciju īpašniekiem. Notiek būvprojekta izstrāde.

Plānotais būvdarbu uzsākšanas laiks 05.2023.

Līguma “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai: būvuzraudzība" ietvaros Inženieris  veic projektēšanas uzraudzību.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu esošo vilcienu kustības vadības sistēmu modifikāciju atbilstoši Projekta ietvaros veicamajiem dzelzceļa infrastruktūras uzlabojumiem, notiek sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu, “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai: mikroprocesoru centralizācijas un mikroprocesoru dispečeru centralizācijas sistēmu modifikācija” ar piedāvājuma iesniegšanas termiņu – 07.04.2023.