Latest news

Izvēlne

Korporatīvās pārvaldības kodekss

2021.gada 20.oktobrī tika apstiprināts “Latvijas dzelzceļš” koncerna (Koncerns) Korporatīvās pārvaldības kodekss. Tā mērķis ir noteikt vienotus principus, saskaņā ar kuriem VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) īsteno korporatīvo pārvaldību, veicinot ētisku, atbildīgu un caurskatāmu korporatīvās pārvaldības praksi koncernā.

Korporatīvās pārvaldības kodekss ietver Koncerna korporatīvās vērtības, informāciju par LDz organizatorisko struktūru un pārvaldi, informāciju par LDz akcionāru un akcionāru sapulcēm, LDz padomi, valdi, kā arī LDz līdzdalību meitas sabiedrībās (Atkarīgās sabiedrības). Kodekss ietver informāciju par Koncerna korporatīvās pārvaldības instrumentiem, korporatīvo sociālo atbildību, atalgojuma politiku, interešu konfliktu novēršanu padomes un valdes locekļu darbībā, kā arī iekšējo kontroli un risku vadību. Tāpat kodeksā ir noteikta informācijas atklāšanas kārtība, sadarbība ar saistītajām un ieinteresētajām pusēm un korporatīvās pārvaldības nodrošināšanas kontroles mehānismu.

Korporatīvās pārvaldības kodekss attiecas uz LDz un LDz Atkarīgajām sabiedrībām, ņemot vērā šajā Kodeksā noteiktos ierobežojumus.

Attiecībā uz Atkarīgajām sabiedrībām, kurās LDz nav tieša izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata, korporatīvās pārvaldības kodeksa ievērošanu nodrošina Atkarīgā sabiedrība, kurai tajā ir tieša izšķiroša ietekme.

Attiecībā uz LDz atkarīgo sabiedrību - akciju sabiedrību "LatRailNet", kas saskaņā ar Dzelzceļa likumu veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas, korporatīvās pārvaldības kodekss nav saistošs un tas uz to tiek attiecināts tikai tiktāl, ja kodeksā iekļauto regulējumu paredz ārējie tiesību akti.

LDz misija, vīzija un vērtības tiek noteiktas vidēja termiņa darbības stratēģijā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam vispārējam stratēģiskajam mērķim. LDz un Atkarīgās sabiedrības nodrošina darbības atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem un godīgas biznesa prakses principiem. LDz un Atkarīgās sabiedrības ievēro piemērojamos tiesību aktus konkurences tiesību jomā.

Vidēja termiņa darbības stratēģija tiek apstiprināta piecu gadu periodam atbilstoši Pārvaldības likumam, kā arī tiek nodrošināts tās īstenošanas un noteikto mērķu izpildes novērtēšanas process. Savukārt ikgadējos mērķus Koncerna pārvaldībai LDz nosaka reizi gadā. Nepieciešamības gadījumā mērķi var tikt grozīti vai izvirzīti papildus kārtējā perioda ietvaros.

LDz izstrādā un iesniedz LDz padomei ikgadēju paziņojumu par korporatīvo pārvaldību, kā arī publicē to savā mājaslapā www.ldz.lv. LDz padome apstiprina Koncerna korporatīvās pārvaldības rīcības plānu un izvērtē tā izpildi. Kodekss un iekšējie tiesību akti, kuri tiek izstrādāti, iekļaujot šajā Kodeksā ietvertos principus, tiek pārskatīti ne retāk kā reizi trijos gados un aktualizēti pēc nepieciešamības, tai skaitā, atbilstoši izmaiņām saistošajos tiesību aktos.

"LATVIJAS DZELZCEĻŠ" KONCERNA KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS KODEKSS