Latest news

Izvēlne

Satiksmes drošības politika

“Latvijas dzelzceļš” koncerna satiksmes drošības Politika ir viens no uzņēmuma drošības pārvaldības sistēmas pamatelementiem. Politikas mērķis ir, ievērojot noteikt satiksmes drošības pārvaldības principus Koncernā un Koncerna sabiedrības funkcijas, politikas īstenošanai nepieciešamos dokumentus un sistēmas, lai sasniegtu izcilu drošības līmeni.
 
Šī politika attiecas uz uz Koncerna Valdošo uzņēmumu un visām Atkarīgajām sabiedrībām.
 
Politikas galvenie pamatprincipi
  • Satiksmes drošība ir galvenā prioritāte LDz koncerna vērtību sarakstā. Drošība un biznesa produktivitāte ir savstarpēji saistītas un šaubu gadījumā drošībai ir pirmā prioritāte;
  • LDz koncerns ievēro vias juridiskās un cita veida prasības, kas saistītas ar satiksmes drošību, kā arī prasa to stingru ievērošanu saviem sadarbības partneriem;
  • LDz koncerna un to partneru sniegtie pakalpojumi ir droši darbiniekiem, klientiem, sabiedrībai un apkārtējai videi;
  • Satiksmes drošības nodrošināšanā prioritāte ir preventīvām darbībām un drošības risku pārvaldība ir LDz koncerna vadības procesa neatņemama daļa;
  • Personāls, kura funkcijas ietekmē satiksmes drošību, ir atbilstoši apmācīts un kompetents pildīt ar satiksmes drošību saistītus uzdevumus. Personāls ir nodrošināts ar atbilstošu aprīkojumu un tam ir pieeja visai nepieciešamajai informācijai;
  • Dzelzceļa negadījumi tiek vispusīgi un godīgi izmeklēti, lai noskaidrotu cēloņus un izdarītu secinājumus - ar mērķi uzlabot satiksmes drošību;
  • Satiksmes drošības pārvaldības sistēma tiek pastāvīgi  uzlabota, ņemot vērā identificētos apdraudējumus, uzraudzības procedūru un dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas rezultātus.

SATIKSMES DROŠĪBAS POLITIKAS PRINCIPI