Satiksmes drošības politika | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Satiksmes drošības politika

“Latvijas dzelzceļš” koncerna satiksmes drošības Politika ir viens no uzņēmuma drošības pārvaldības sistēmas pamatelementiem. Politikas mērķis ir noteikt vienotus satiksmes drošības pārvaldības principus un rīcības virzienus, ievērojot satiksmes drošības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasības, lai nepieļautu nepieņemama riska iestāšanos un veidotu pozitīvu Koncerna tēlu.
 
Šī politika attiecas uz Koncerna Valdošo uzņēmumu un visām Atkarīgajām sabiedrībām: gan tām, kuras pastāv šīs Politikas apstiprināšanas brīdī, gan tām, kuras varētu rasties nākotnē.
 
1. Politikas pamatprincipi
1.1. Koncerna sniegtie pakalpojumi ir droši darbiniekiem, pasažieriem, klientiem, sabiedrībai un apkārtējai videi;
1.2. Katrs satiksmes drošības nodrošināšanas procesā iesaistītais darbinieks savu darba pienākumu ietvaros ir atbildīgs par satiksmes drošību;
1.3. Satiksmes drošības nodrošināšanas procesā prioritāte vērsta uz preventīvām darbībām, lai novērstu nepieņemamus riskus;
1.4. Visu lēmumu pieņemšanā ir izvērtēta ietekme uz satiksmes drošību;
1.5. Ar satiksmes drošību saistītajos procesos iesaistītās koncerna sabiedrības savstarpēji saskaņo savu rīcību.
 
2. Rīcības virzieni Politikas mērķa sasniegšanai
2.1. Darbinieku pienākumi un atbildība ir skaidri noteikti un zināmi katram Koncerna darbiniekam;
2.2. Koncerna dzelzceļa speciālistiem tiek nodrošinātas atbilstošas kvalifikācijas, prasmes un zināšanu līmenis satiksmes drošības jautājumos;
2.3. Nepieciešamie normatīvie akti ir pieejami katram Koncerna darbiniekam;
2.4. Koncerna darbinieki ir motivēti ievērot satiksmes drošību;
2.5. Koncerna Sabiedrības un darbinieki tiek regulāri informēti par satiksmes drošības stāvokli, notikušajiem negadījumiem un to cēloņiem;
2.6. Identificētajiem satiksmes drošības riskiem tiek noteikti pasākumi to novēršanai vai samazināšanai līdz pieņemamam līmenim;
2.7. Tehnoloģijas un tehniskais aprīkojums tiek pilnveidoti, samazinot cilvēka faktora ietekmi uz satiksmes drošību;
2.8. Drošības pārvaldības sistēma tiek uzturēta un pastāvīgi pilnveidota.