Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Dīzeļlokomotīvju elektrosuku piegāde”

Papildus informācija: 

PIEVIENOTS:

Skaidrojums Nr.1 (12.10.2022.)

Skaidrojums Nr.2 (20.10.2022.)

Grozījumi Nr.1 (20.10.2022.)

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Dīzeļlokomotīvju elektrosuku piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra) – iepirkuma identifikācijas Nr.RSSA-9.2./24/2022

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets:

Dīzeļlokomotīvju elektrosuku piegāde saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un Tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums)

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2022.gada 21.oktobrim 25.oktobrim, plkst. 9:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 218.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks: 2022.gada 21.oktobrī 25.oktobrī.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Iepirkuma komisijas sekretārs - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” iepirkumu speciālists Nauris Jansons, tālruņa numurs +371 22326183, e-pasta adrese – nauris.jansons@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2022.gada 25.Oktobris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss