Nekustamā īpašuma pārdošana | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Nekustamā īpašuma pārdošana

Inženierbūve Iecavas stacijas pievedceļa Nr.4 iecirknis

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma  pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Nekustamais īpašums - inženierbūve Iecavas stacijas pievedceļa Nr.4 iecirknis

“Stacija Iecava”, Iecavas pagasts, Bauskas novads

50 802.50

28.09.2022. plkst. 13.00

 

Nekustamā īpašuma īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV- 1547.

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - inženierbūvi Iecavas stacijas pievedceļa Nr.4 iecirkni, no manevru luksofora M15 izolējošās salaidnes līdz manevru luksofora M9 izolējošai  salaidnei 339 m, “Stacija Iecava”, Iecavas pagastā, Bauskas novadā, var iepazīties norādītajā adresē līdz 2022.gada 14.oktobra plkst.12.00, sazinoties ar Sliežu ceļu pārvaldes Jelgavas ekspluatācijas daļas nodaļas vadītāju Aigaru Ūdri, mob.tālr.nr.: 29532823, e-pasta adrese:  aigars.udris@ldz.lv.

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums - 2022.gada 28.septembrī plkst.13.00
 • Izsoles noslēgums - 2022.gada 28.oktobrī plkst.13.00

 

Dalība izsolē

Nekustamo īpašumu pārdošana notiek elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. 

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2022.gada  18.oktobra plkst. 23.59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv.

Autorizācija izsolei notiek divdesmit dienu laikā no norādītā izsoles sākuma datuma.

VAS “Latvijas dzelzceļš” autorizē personu dalībai izsolē, pirms tam pārliecinoties, vai personu var pielaist pie solīšanas saskaņā ar likuma normām un vai ir iemaksāta izsoles dalības maksa, pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, kā arī ievērojot pārdošanas noteikumu prasības.

 • Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.
 • Gadījumā, ja izsole tiek atzīta par nenotikušu, ievērojot to, ka neviens no izsoles dalībniekiem vai viens dalībnieks, kas autorizēti/s izsolei nepārsola sākumcenu, pirkuma nodrošinājums izsoles dalībniekiem/dalībniekam netiek atmaksāts.
 • Gadījumā, ja Izsoles uzvarētājs 30 (dienu) laikā pēc izsoles noslēgšanās (ko apliecina akts par izsoles rezultātiem) neparaksta pirkuma līgumu, tiek uzskatīts, ka izsoles uzvarētājs līdz ar to ir atteicies no nekustamā īpašuma vai kustamās mantas pirkšanas un viņam netiek atmaksāts pirkuma nodrošinājums.

 

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810, 6723 3756.

 


 

Lokomotīvju brigāžu atpūtas nams Rīgā

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma  pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

 

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Nekustamais īpašums -  lokomotīvju brigāžu atpūtas nams,  aprīkots ar adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu “Lokomotīvju brigāžu atpūtas nams” un ar ārējo ūdensvadu, un ārējo kanalizācijas tīklu

Lauvas ielā 7, Rīgā

332 963.00 29.09.2022. plkst. 9.00. Rīgā, Stacijas laukumā 2, k-1, uzgaidāmā zālē (pie starptautiskās pasažieru pārvadājuma platformas)

 

Nekustamā īpašuma īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV- 1547.

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - lokomotīvju brigāžu atpūtas namu, aprīkotu ar adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu “Lokomotīvju brigāžu atpūtas nams” – kustama manta, un ar ārējo ūdensvadu, ārējo kanalizācijas tīklu,  adrese: Lauvas iela 7, Rīga var iepazīties norādītajā adresē līdz 2022.gada 19.septembra plkst.12.00, sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv.

 

Izsoles laiks

 • 29.09.2022. plkst. 9.00. Rīgā, Stacijas laukumā 2, k-1, uzgaidāmā zālē (pie starptautiskās pasažieru pārvadājuma platformas)

 

Dalība izsolē

 • Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvaldes Komercdarbības daļā Rīgā, Gogoļa ielā 3, (kabinets Nr.332) piektdienās no plkst. 8.00 - 12.00, pārējās darba dienās no plkst. 8.00 - 12.00 no 13.00 - 16.30 un tos saņemt, samaksājot izsoles dalības maksu - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), ieskaitot to VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr.40003032065, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kontā nr. LV17RIKO0000080249645, SWIFT kods RIKOLV2X, norādot iemaksas mērķi: Nekustamā īpašuma - lokomotīvju brigāžu atpūtas nams Lauvas iela 7, Rīga – izsoles dalības maksa. 
 • Izsoles pretendentam jāiemaksā pirkuma nodrošinājums 10% no izsoles sākumcenas, par nekustamo īpašumu - lokomotīvju brigāžu atpūtas nams, aprīkots ar adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu “Lokomotīvju brigāžu atpūtas nams” – kustama manta, un ar ārējo ūdensvadu, ārējo kanalizācijas tīklu, iemaksājot to VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr.40003032065, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kontā nr. LV17RIKO0000080249645, SWIFT kods RIKOLV2X, norādot iemaksas mērķi: Nekustamā īpašuma - lokomotīvju brigāžu atpūtas nama ar ārējo ūdensvadu, ārējo kanalizācijas tīklu un kustamas mantas- ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, Lauvas ielā 7, Rīgā - pirkuma nodrošinājums, līdz 2022.gada 19.septembra plkst.12.00.
 • Nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumos norādīto iesnieguma veidlapu ar pievienotiem sašūtiem un sanumurētiem dokumentiem slēgtā aploksnē ar norādi “KONFIDENCIĀLI.  Nekustamā īpašuma - lokomotīvju brigāžu atpūtas nama, aprīkota ar adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu “Lokomotīvju brigāžu atpūtas nams” – kustama manta, un ar ārējo ūdensvadu, ārējo kanalizācijas tīklu izsole. Neatvērt līdz 2022.gada 20.septembra plkst.12.00.”, izsoles pretendentam jāiesniedz VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, (kab.Nr.100) līdz 2022.gada 20.septembra plkst.12.00. Uz aploksnes jānorāda potenciālā Pretendenta nosaukums un pilna pasta adrese.
 • Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra izsludinātajā laikā un vietā nenotiek, objekts tiek atsavināts par izsoles sākumcenu vienīgajam dalībniekam bez izsoles procedūras. 

 

Tālrunis uzziņām 6723 4810, 6723 3756.

 


 

Izsole - noliktava Rīgā un depo ēka Venstpilī

 

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Nekustamais īpašums - noliktava Akmeņu ielā 21A, Rīgā 140 463.00 23.08.2022. plkst.13.00.
Nekustamais īpašums - ugunsdzēsēju depo ēka Dzelzceļnieku ielā 26, Ventspilī 10 023.50  23.08.2022. plkst.13.00.

 

Nekustamā īpašuma īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV- 1547.

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu var iepazīties norādītajā adresē līdz 2022.gada 8.septembra plkst.12.00 sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv;

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2022.gada 23.augustā plkst.13.00.
 • Izsoles noslēgums ir 2022.gada 22.septembrī plkst.13.00.

 

Dalība izsolē

Nekustamo īpašumu pārdošana notiek elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. 

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2022.gada  12.septembra plkst. 23.59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv.

Autorizācija izsolei notiek divdesmit dienu laikā no norādītā izsoles sākuma datuma.

VAS “Latvijas dzelzceļš” autorizē personu dalībai izsolē, pirms tam pārliecinoties, vai personu var pielaist pie solīšanas saskaņā ar likuma normām un vai ir iemaksāta izsoles dalības maksa, pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, kā arī ievērojot pārdošanas noteikumu prasības.

 • Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.
 • Gadījumā, ja izsole tiek atzīta par nenotikušu, ievērojot to, ka neviens no izsoles dalībniekiem vai viens dalībnieks, kas autorizēti/s izsolei nepārsola sākumcenu, pirkuma nodrošinājums izsoles dalībniekiem/dalībniekam netiek atmaksāts.
 • Gadījumā, ja Izsoles uzvarētājs 30 (dienu) laikā pēc izsoles noslēgšanās (ko apliecina akts par izsoles rezultātiem) neparaksta pirkuma līgumu, tiek uzskatīts, ka izsoles uzvarētājs līdz ar to ir atteicies no nekustamā īpašuma vai kustamās mantas pirkšanas un viņam netiek atmaksāts pirkuma nodrošinājums.

 

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810, 6723 3756.