Par sociālo atbildību | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Par sociālo atbildību

VAS „Latvijas dzelzceļš” stratēģija ir veidota un regulāri tiek pilnveidota, lai īstermiņā un ilgtermiņā uzturētu uzņēmumu kā kvalitatīvi darboties un attīstīties spējīgu organismu nolūkā pildīt uzņēmuma darbības būtību un galveno misiju - Nodrošināt dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu un loģistikas pakalpojumus Latvijas tautsaimniecības interesēs. Ikviena LDz rīcība ir kā uzdevumi, lai risinātu pakārtotās problēmas, ar mērķi pildīt misiju.

LDz valde regulāri pārskata un nepieciešamības gadījumā koriģē uzņēmuma stratēģiju, analizējot gan tirgus un ietekmes pušu tendences, gan katra atsevišķa uzdevuma izpildes rezultātus. Svarīga ir visu rezultātu kopējās ietekmes analīze izvirzītā mērķa sasniegšanai, kas ir svarīgi, lai uzņēmuma reakcija uz situācijām, kad atsevišķo uzdevumu rādītāji ir labi, bet pietiekami nesekmē mērķa sasniegšanu būtu atbilstoša.

Saprotot, ka uz ilgtermiņa attīstību orientēta, sabalansēta uzņēmuma stratēģija, kā tāda negarantē tās efektivitāti, LDz darbības pamatā ir četras skaidras un noteiktas vērtības – attīstība, atbildība, drošība, sadarbība. Tas nozīmē:

  • Būt par nozares līderi, un sasniegt vairāk par nospraustajiem mērķiem uzņēmums var tikai attīstoties – pieņemot izaicinājumus, saskatot iespējas un meklējot jaunus risinājumus. Tādēļ LDz ir orientēts uz pastāvīgu personīgo un koncerna nepārtrauktu izaugsmi. Jaunu ideju un tehnoloģiju meklēšana ir tiekšanās pēc izcilības it visā darītajā;
  • Gan individuāli, gan komandas darbā ikviens uzņēmumā ir atbildīgs par koncerna darbības rezultātiem, devumu valsts ekonomikai un labākai nākotnei. Mums rūp koncerna darbības ietekme kā uz apkārtējo vidi, tā arī sabiedrības dzīves kvalitāti kopumā, tādēļ LDz aktīvi iesaistās un atbalsta sabiedrībai nozīmīgas jomas un notikumus. Mēs cienām un rūpējamies par nozares industriālā mantojuma saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm;
  • Spēt saskatīt un vadīt riskus. Strādāt, lai novērstu jebkādas riska situācijas uz dzelzceļa, jo drošība ir viena no mūsu prioritātēm. Uzņēmums un tā darbinieki ir gatavi jebkurā brīdī novērst negadījumus, kā arī mērķtiecīgi mazināt uzņēmuma darbību ietekmi uz apkārtējo vidi.
  • Nodrošināt efektīvu infrastruktūras pārvaldību un loģistikas pakalpojumus, kā arī realizēt problēmu ātru novēršanu ir iespējams tikai darbojoties saskaņoti. Kopīgs darbs nodrošina vienotu mērķu sasniegšanu, kas iespējams daloties ar zināšanām un pieredzi, kā arī gatavībā palīdzēt - sniedzot ieguldījumu koncerna, partneru un valsts attīstībā.

 

VAS „Latvijas dzelzceļš” uzklausa sabiedrības vajadzības nolūkā mērķtiecīgāk iesaistīties sabiedrības attīstības veicināšanā un dialogā ar tautsaimniecības un nozares speciālistiem. Apliecinot atbildību par savas darbības ietekmi uz sabiedrību un vidi, uzņēmums ievēro korporatīvās sociālās atbildības principus, nodrošinot kvalitāti pakalpojumu sniegšanā un savu darbību realizējot videi maksimāli draudzīgā veidā.

Saskaņā ar Koncernā apstiprināto Korporatīvās sociālās atbildības politiku, uzņēmums korporatīvo sociālo atbildību īsteno četros galvenajos virzienos:

  • Darbinieki
  • Vide
  • Sabiedrība
  • Uzņēmējdarbības vide

VAS “Latvijas dzelzceļš” biedra statusā aktīvi darbojas un savas intereses aizstāv vairākās nozari pārstāvošās un nevalstiskajās organizācijās, tai skaitā, Latvijas Tranzīta biznesa asociācijā, Latvijas Darba devēju konfederācijā, Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, u.c.

Koncerna uzdevums ir veicināt Latvijas dzelzceļa kā Eiropas dzelzceļu tīkla sastāvdaļas attīstību un konkurētspēju pārvadājumiem Eirāzijas transporta koridoros, tāpēc uzņēmums. veido daudzpusīgu sadarbību ar vadošajām starptautiskajām dzelzceļa nozares organizācijām un ārvalstu dzelzceļiem, aktīvi darbojoties 1520 mm sliežu dzelzceļu organizācijās - Dzelzceļa transporta padomē (CSŽT), Dzelzceļu sadarbības organizācijā (OSŽD), kurā pārstāvēti dzelzceļa uzņēmumi no 27 valstīm – Baltijas, NVS, Ķīnas, Korejas, Vjetnamas, Mongolijas un citām Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīm, un Transsibīrijas pārvadājumu koordinācijas padomē (KSTP).

Lai veicinātu sadarbību ar dzelzceļa partneriem rietumu virzienā, sekmētu integrēšanos Eiropas dzelzceļu vienotajā telpā, nodrošinātu Eiropas Savienības izstrādāto tiesību aktu ievērošanu un ieviešanu, realizētu dzelzceļa pārvadājumu tirgus liberalizāciju Latvijas dzelzceļš aktīvi darbojas vadošajās Eiropas Savienības dzelzceļa organizācijās - Eiropas dzelzceļu un infrastruktūras uzņēmumu kopienā (CER), kas pārstāv Eiropas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājus un pārvadātājus, Starptautiskajā dzelzceļu savienībā (UIC), Starptautiskajā dzelzceļa transporta komitejā (CIT) un Starptautiskajā dzelzceļu policijas un drošības dienestu sadarbības organizācijā (COLPOFER).

Uzņēmums saprot, ka no uz attīstību orientētiem, ilgtspējīgiem, stabiliem un veiksmīgiem uzņēmumiem sabiedrība sagaida atbalstu arī dažādās aktivitātēs, tāpēc sadarbība ar dažādiem sociāliem, izglītības, vides, kultūras un sporta kustībām un pasākumiem ir arī LDz darbības sastāvā. 

2016.  gadā, VAS “Latvijas dzelzceļš” ir uzsācis gatavot un publiskot ilgtspējas pārskatu par savu darbību saskaņā ar starptautiski atzītajām Global Reporting Initiative (GRI) G4 vadlīniju Pamata (Core) prasībām, kas ietver informācijas publiskošanu par uzņēmuma sociālo, ekonomisko un vides ietekmi, kā arī pārvaldības praksi. Pārskata sagatavošanā nozīmīga loma ir uzņēmuma ietekmes pušu skatījumam par jomām, kurās uzņēmuma ietekme ir vislielākā vai nozīmīgākā plašākā kontekstā. 

Ilgtspējas pārskati un iepriekšējie LDz gada pārskati pieejami saitē parskati.ldz.lv . 

Korporatīvās sociālās atbildības ziņojumi: 2013.gads, 2014.gads, 2015.gads

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30