Latest news

Izvēlne

Par sociālo atbildību

Lai nodrošinātu, ka VAS ‘’Latvijas dzelzceļš’’ un tās atkarīgo sabiedrību stratēģiskie mērķi tiktu sasniegti, balstoties uz ilgtspējības un atbildības principiem attiecībās ar klientiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem, sabiedrību un apkārtējo vidi, ir apstiprināta Latvijas dzelzceļš” koncerna Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politika.

Politikas mērķis ir LDz koncernā ieviest, pastāvīgi pilnveidot un attīstīt starptautiski atzītu atbildīgas uzņēmējdarbības un atklātības praksi.

Koncerns par savu obligātu pienākumu pret valsti un sabiedrību uzskata godprātīgu nodokļu maksāšanu un likumīgu darbību, taču papildus likumā noteiktajiem minimālajiem pienākumiem Koncerns realizē ar saimniecisko darbību saistītas atbildīgas uzņēmējdarbības iniciatīvas, kas palīdz sasniegt Koncerna definētos stratēģiskos mērķus un balstītas tās definētajās vērtībās – izaugsme, drošība, sinerģija.

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS UN ILGTSPĒJAS POLITIKA

Lai noteiktu Koncerna dāvinājumu (ziedojumu) piešķiršanas prioritārās jomas, piešķiršanas kārtību un realizācijas pamatprincipus, ar mērķi iespēju robežās veicināt sabiedrības labbūtību un Koncerna nefinanšu mērķu sasniegšanu, ir apstiprināta  ”Latvijas dzelzceļš” koncerna dāvinājumu (ziedojumu) stratēģija.

Saskaņā ar šo stratēģiju, LDz koncerna uzņēmumi var piešķirt dāvinājumus (ziedojumus) tiesību aktos noteiktajās jomās - kultūra, māksla, izglītība un zinātne, sports, veselības aizsardzība, sociālā palīdzība, vides aizsardzība, vispārējs atbalsts Ukrainas sabiedrībai - un ievērojot tiesību aktos noteikto kārtību.

LDZ DĀVINĀJUMU (ZIEDOJUMU) STRATĒĢIJA

Laikā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim dāvinājumi (ziedojumi) nav saņemti vai veikti.