Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju "Dīzeļlokomotīvju elektrosuku piegāde”

Papildus informācija: 

Pievienots:

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!! 

Grozījums Nr.1 (24.11.2021) un Konsolidēts NOLIKUMS (24.11.2021)

Grozījums Nr.2 (29.11.2021.) un Konsolidēts NOLIKUMS (29.11.2021.)

Grozījums Nr.3 (03.12.2021.) un Konsolidēts NOLIKUMS (03.12.2021.)

Skaidrojums Nr.2 (03.12.2021.)

SIA "LDZ ritošā sastāva serviss"  izsludina sarunu procedūru ar  publikāciju “Dīzeļlokomotīvju elektrosuku piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.1./16/2021), turpmāk - sarunu procedūra.

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets: dīzeļlokomotīvju elektrosuku piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (sk. nolikuma  1.pielikumu).

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2021.gada 01.decembra, 08.decembra plkst.10:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 218.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana*:

Piedāvājumus atver 2021.gada 01.decembrī 08.decembrī, plkst.10:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

*Covid-19 vīrusa aizsardzības pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju/pretendentu pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu un materiāltehniskā nodrošinājuma daļas iepirkumu speciāliste Svetlana Juzāne, tālrunis +371 27057313, e-pastssvetlana.juzane@ldz.lv vai galvenā iepirkumu speciāliste Egita Erdmane, tālrunis +371 27043826, e-pasts: egita.erdmane@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2021.gada 8.Decembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss