Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, „Saimniecības preču iegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas Nr.: LDZ 2017/15-IB)

Papildus informācija: 

02.05.2018. pievienoti līgumi.

16.01.2018. pievienots Iepirkuma procedūras ZIŅOJUMS.

Pievienoti 20.09.2017.papildus skaidrojumi.

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, „Saimniecības preču iegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām”, Iepirkuma identifikācijas Nr.: LDZ 2017/15-IB (turpmāk – sarunu procedūra).

 

1. Sarunu procedūras priekšmets:

saimniecības preču iegāde, iepirkuma priekšmets sadalīts 7 (septiņās) daļās plānojot preces iegādi reģionos atsevišķi:

1.daļa - „Rīga” – plānotais preces iepirkuma apjoms EUR 1`400`000.00;

2.daļa - „Daugavpils” – plānotais preces iepirkuma apjoms EUR 1`100`000.00;

3.daļa - „Jelgava” – plānotais preces iepirkuma apjoms EUR 515’000.00;

4.daļa - „Ventspils” – plānotais preces iepirkuma apjoms EUR 250`000.00;

5.daļa - „Liepāja” – plānotais preces iepirkuma apjoms EUR 220’000.00;

6.daļa - „Rēzekne” – plānotais preces iepirkuma apjoms EUR 440’000,00;

7.daļa - „Krustpils” – plānotais preces iepirkuma apjoms EUR 75’000.00.

1.1. Pasūtītāja šim iepirkumam paredzētā kopējā prognozējamā summa 3 (trīs) gadu periodam ir 4’000’000.00 EUR (četri miljoni euro un 00 centi) bez PVN;

 

1.2. piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

 

1.3. piedāvājumu izvēles kritērijs - sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā sarunu procedūras priekšmeta daļā.

1.4. iepirkums paredz saimniecības preču iegādi un/vai piegādi, tajā skaitā, metāla izstrādājumus, celtniecības materiālus (sadzīves būvmateriālus), ķīmiskās preces (krāsas, tīrīšanas līdzekļus, ziepes, eļļas un smēres, u.c. ķīmiskās preces), elektroizstrādājumus (spuldzes, gaismekļus u.c. elektropreces), santehniku, apdares materiālus, mājsaimniecības preces, dārza preces, instrumentus un iekārtas, kā arī citu materiālu preču iegādi un/vai piegādi.

 

2. Preces piegādes:

2.1. termiņš: 3 (trīs) gadi no līguma noslēgšanas brīža.

2.2. vietas: Rīga, Daugavpils, Jelgava, Ventspils, Liepāja, Rēzekne un Krustpils (Jēkabpils).

 

3. Sarunu procedūra sastāv no 2 (diviem) posmiem:

1.posms – pieteikumu iesniegšana un kandidātu atlase (tiks pārbaudīta kandidātu kvalifikācija);

2.posms – piedāvājumu iesniegšana, izvērtēšana (un pēc nepieciešamības – sarunas), uz kuru tiks uzaicināti sarunu procedūras 1.posma rezultātā kvalifikācijas pārbaudes rezultātā atlasītie. Tiks vērtēti pretendentu iesniegtie piedāvājumi un pēc nepieciešamības – rīkotas sarunas atbilstoši sarunu procedūras nolikumam.

 

4. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var iepazīties un lejupielādēt arī pasūtītāja oficiālajā interneta vietnes mājas lapā: https://ldz.lv/ sadaļā „Iepirkumi”: https://ldz.lv/lv/iepirkumi. Lejupielādējot sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām sarunu procedūras nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā interneta mājas lapā pie sarunu procedūras nolikuma. Pasūtītājs nav atbildīgs par kandidātu/pretendentu nepilnīgi sagatavotajiem pieteikumiem/piedāvājumiem, ja kandidāts/pretendents nav ņēmis vērā izmaiņas, sniegtās atbildes un precizējumus par sarunu procedūras nolikumu, kas tiek publicētas pasūtītāja tīmekļvietnē.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 338.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku kontaktpersonai).

Sarunu procedūras nolikums ir pieejams bez maksas.

 

5. Pieteikumu iesniegšana:

pieteikumu (nolikuma 1.9.punktā minētos dokumentus) sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 25.septembrim plkst.09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā);

 

6. Pieteikumu atvēršana:

pieteikumu (-us) sarunu procedūrai atver atklātā sēdē 2017.gada 25.septembrī, plkst.10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā;

 

7. Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu (nolikuma 1.9.punktā minētos dokumentus) sarunu procedūrai pretendenti iesniedz Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā), ievērojot sarunu procedūras nolikumā noteiktās dokumentu sagatavošanas un noformēšanas prasības un noteikto iesniegšanas termiņu;

 

8. Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasts: santa.balode@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2017.gada 25.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš