Sarunu procedūra ar publikāciju „Dabasgāzes piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Dabasgāzes piegāde”

Papildus informācija: 

07.06.2017. papildināts ar Tehnisko specifikāciju (precizētu) un Grozījumiem Nr.1.

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Dabasgāzes piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

 

1. Sarunu procedūras priekšmets:

dabasgāzes piegāde pasūtītāja gazificētajiem objektiem.

 

  1. Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā pilnā apjomā.
  2. Pretendents apņemas piegādāt preci (dabasgāzi) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (sk. nolikuma 4.pielikumu). Tehniskajā specifikācijā norādīti dabasgāzes patēriņa prognozētie apjomi.

2. Piedāvājuma nodrošinājums:

ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā (konta Nr. sk. sarunu procedūras nolikuma 1.2.1.punktā), maksājuma mērķī norādot: „Piedāvājuma nodrošinājums sarunu procedūrai ar publikāciju „Dabasgāzes piegāde” un ar piedāvājuma dokumentiem (nolikuma 1.9.punkts) jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pasūtītāja bankas kontā.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa noteikta 2 000.00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN. Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.

 

3. Kvalifikācijas prasības:

sarunu procedūras nolikums paredz šādas vienas no būtiskākajām kvalifikācijas prasībām:

 

3.1. pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Dabasgāzes tirgotāju reģistrā;

 

3.2. pretendentam ir noslēgts dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu (par pārvades sistēmas lietošanu) un par balansēšanu līgums ar dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru, kā arī ir saņemts dabasgāzes pārvades sistēmas operatora piešķirtais balansēšanas portfeļa identifikators un pretendents var nodrošināt balansēšanas pakalpojumus, ko sniedz dabasgāzes pārvades sistēmas operators, uz termiņu, ne īsāku kā līdz 20191.gada 30.jūnijam;

 

3.3. pretendentam ir noslēgts dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu līgums ar dabasgāzes sadales sistēmas operatoru un pretendents ir tiesīgs lietot dabasgāzes sadales sistēmu, ko sniedz dabasgāzes sadales sistēmas operators, uz termiņu, ne īsāku kā līdz 20191.gada 30.jūnijam.

1 06.06.2018. grozīts plānotais iepirkuma līguma termiņš (iepriekš bija 2020.gada 30.jūnijs) un ar to saistītie nolikuma noteikumi (t.sk. Tehniskā specifikācija). Sk. pielikumā  Tehnisko specifikāciju (precizētu) un Grozījumus Nr.1.

 

4. Dabasgāzes piegādes:

4.1. termiņš: sākot no 2018.gada 1.jūlija līdz 20201.gada 30.jūnijam;

4.2. vieta: saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (sarunu procedūras nolikuma 4.pielikums).

1 06.06.2018. grozīts plānotais iepirkuma līguma termiņš (iepriekš bija 2020.gada 30.jūnijs) un ar to saistītie nolikuma noteikumi (t.sk. Tehniskā specifikācija). Sk. pielikumā Tehnisko specifikāciju (precizētu) un Grozījumus Nr.1.

 

5. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

5.1. ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to var saņemt tikai pēc 5.2.punktā minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 338.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku 8.punktā norādītajai kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā sarunu procedūras nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv;

5.2. pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS, bankas kods NDEALV2X, ar norādi: „Sarunu procedūrai ar publikāciju „Dabasgāzes piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam (8.punktā norādītajai kontaktpersonai vai 5.1.punktā minētajā adresē klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

6. Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2018.gada 13.jūnija plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

 

7. Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2018.gada 13.jūnijā, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

 

8. Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2018.gada 13.Jūnijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31