Latest news

Izvēlne

Ministru kabineta noteikumi

Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem
Kārtība, kādā organizējami un koordinējami ārvalstu bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku atbalstam paredzēto dzelzceļa
Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību
Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi
Drošības apliecības izsniegšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtība
Šaursliežu dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi
Noteikumi par dzelzceļa signalizācijas sistēmām
Kārtība, kādā pieņem ekspluatācijā jaunbūvētu ritošo sastāvu vai ritošo sastāvu, kuram ir veikts speciālais remonts vai modernizācija
Dzelzceļa staciju, izmaiņas punktu un pieturas punktu - publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektu - atklāšanas, slēgšanas un nosaukuma piešķiršanas kārtība
Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem
’Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora un vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga kvalifikācijas prasībām un sertifikācijas kārtību
Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība
Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārskata (tīkla pārskata) saturu un publicēšanas kārtību
Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali
Dzelzceļa ritošā sastāva speciālā remonta un modernizācijas kārtība
Valsts dzelzceļa administrācijas nolikums
Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu
Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikums
Metodika, pēc kuras stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūra iedalāma kategorijās
Dzelzceļa aizsargjoslu noteikšanas metodika
Medicīniskās pretindikācijas, kuras liedz iegūt dzelzceļa speciālista kvalifikāciju un pildīt šos pienākumus
Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu maršrutu atklāšanas, grozīšanas vai slēgšanas kārtība un vilcienu kustības sarakstu apstiprināšanas kārtība
Dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumu noteikumi
Dzelzceļa kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskie noteikumi
Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu
Noteikumi par pavadzīmes aizpildīšanas kārtību dzelzceļa kravu pārvadājumos
Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi
Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi
Dzelzceļa būvnoteikumi
Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu
Metodika drošības aizsargjoslu noteikšanai gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus
Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi
Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi
Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība
Dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas kārtība
Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu