Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Automātisko bremžu pārbaudes ceha pieplūdes un nosūces ventilācijas ierīkošana Varšavas ielā 49, Daugavpilī”

Papildus informācija: 

Atkārtoti tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2022.gada 14.jūlija plkst.10.00.

Pievienots grozījums Nr.3.

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Automātisko bremžu pārbaudes ceha pieplūdes un nosūces ventilācijas ierīkošana Varšavas ielā 49, Daugavpilī” (turpmāk-sarunu procedūra) – iepirkuma identifikācijas Nr.RSSA-9.2./17/2022

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets:

Automātisko bremžu pārbaudes ceha pieplūdes un nosūces ventilācijas ierīkošana Varšavas ielā 49, Daugavpilī saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un Darba uzdevumu (nolikuma 4.pielikums).

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2022.gada 14.jūlijam, plkst.9:30 SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 218.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā pasta sūtījumā.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks:   2022.gada 14.jūlijā plkst.10:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” galvenā iepirkumu speciāliste Inta Pudule, tālruņa numurs +371 2029 7185, e-pasta adrese – inta.pudule@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2022.gada 14.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss