Latest news

Izvēlne

Tīkla pārskats 2022


TĪKLA PĀRSKATS 2022 


Vadoties pēc Dzelzceļa likuma, Ministru kabineta 2020.gada 25.augusta noteikumu Nr.540 „Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja sniegtajiem pakalpojumiem pierobežas iecirkņos”, Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) prasībām, ka arī Kārtības, kādā tiek nodrošināta vagonu uzskaite un pārrobežu pārvadājumi Latvijas teritorijā pierobežas iecirkņos līdz pieņemšanas/nodošanas stacijām (apstiprināta ar LDz valdes 2021.gada 24.maija lēmumu Nr.VL–25/2021 un tika publicēta Tīkla pārskata 2022.gadam 5.4.A pielikumā) un Detalizētas kārtības, kādā tiek nodrošināta vagonu uzskaite un pārrobežu pārvadājumi Latvijas teritorijā pierobežas iecirkņos līdz pieņemšanas/nodošanas stacijām (apstiprināta LDz valdes 2021.gada 5.jūlija lēmumu Nr.VL–34/246) noteikumiem (turpmāk – Detalizētā kārtība), LDz organizēja iepirkumu, piemērojot sarunu procedūru ar publikāciju „Vilces pakalpojums Latvijas pierobežas iecirkņos līdz pieņemšanas/nodošanas dzelzceļa stacijām” (turpmāk – iepirkums).

Iepirkuma mērķis bija LDz starpniecības pakalpojuma ietvaros nodrošināt Latvijas pārvadātājiem - vilces pieteicējiem iespēju nogādāt kravu no valsts robežas līdz pieņemšanas/nodošanas stacijai un no pieņemšanas/nodošanas stacijas līdz valsts robežai, lai vilces pieteicēji varētu izpildīt savas pārvadātāja saistības, kas izriet no noslēgtiem pārvadājuma līgumiem. Šajā nolūkā LDZ pasūta vilces ārpakalpojumu.

Atbilstoši iepirkums rezultātam (LDz 2022.gada 11.janvāra rīkojums Nr.D-1.15/5-2022), par uzvarētāju tika atzīta SIA „LDZ CARGO” (reģ.Nr.40003788421). 01.04.2022. ar uzvarētāju tika noslēgts līgums par vilces pakalpojumu Latvijas pierobežas iecirkņos līdz pieņemšanas/nodošanas dzelzceļa stacijām par fiksētajām cenas likmēm par laika periodu - 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža, ievērojot, ka noslēdzamā līguma kopējais prognozējamais finanšu budžets ir 299 999.00 EUR, neieskaitot PVN.

Lai pasūtītu minētos vilces pakalpojumus Latvijas pierobežas iecirkņos līdz pieņemšanas/nodošanas dzelzceļa stacijām LDz aicina ieinteresētos pārvadātājus, ievērojot Detalizētās kārtības noteikumus, iesniegt LDz rakstveida pieteikumu, norādot nepieciešamo informāciju un mēnesī plānotos dzelzceļa vagonu pārvadājumu apjomus noteiktajos dzelzceļa iecirkņos, starpniecības līguma ar LDz noteikumu izstrādāšanai, saskaņošanai un noslēgšanai.