Sarunu procedūru ar publikāciju „Eļļu un smērvielu piegāde SIA ‘’LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām’’ | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūru ar publikāciju „Eļļu un smērvielu piegāde SIA ‘’LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām’’

Papildus informācija: 

Sludinājuma 2.punktā veikts labojums (28.12.2018.)

Pagarināts piedāvājuma iesniegšanas/atvēršanas termiņš (02.01.2018.)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Eļļu un smērvielu piegāde SIA ‘’LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām’’ (turpmāk – sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets un apjoms:

Eļļu un smērvielu piegāde SIA ‘’LDZ ritošā sastāva serviss’’ vajadzībām (sīkāk sk.sludinājuma pielikumā - Tehniskajā specifikācijā).

Piedāvājumu pretendents var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

2. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu.

85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). PVN tiek piemērots atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem izpildītājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Eļļu un smērvielu piegāde SIA ‘’LDZ ritošā sastāva serviss’’ vajadzībām”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

Ieinteresētais izpildītājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 340.kabinetā, 3.stāvā, Rīgā, LV-1547, (līdzi ņemot personu apliecinošs dokumentu). Sarunu procedūras nolikumu pretendents var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese un tālruņa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: evita.kikute@ldz.lv.

3. Papildus informācija:

3.1. noteikta piedāvājuma nodrošinājuma summa (sludinājumā veikts labojums 28.12.2018.):

3.1.1. 5.daļa (motoreļļu M14B2) – piedāvājuma nodrošinājums 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro);

3.1.2. 6.daļa (motoreļļu M14Д2) – piedāvājuma nodrošinājums 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro);

3.1.3. par pārējām daļām (izņemot 5., 6.daļu) – piedāvājuma nodrošinājums ir 2% (divi procenti) no kopējās visu piedāvāto iepirkuma priekšmeta daļu kopsummas, ja šī kopsumma pārsniedz EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro).

3.2. noteikts līguma nodrošinājums 5% apmērā no līguma summas (EUR, bez PVN) līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā.

4.Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 16. janvārim1 plkst.09:30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas Dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

5.Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana notiek 2019.gada 16.janvārī 1 plkst.10:00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā Iepirkumu biroja telpās.

02.01.2019. ar Grozījumiem Nr.1 (skat.sludinājuma pielikumā) pagarināts termiņš no 2019.gada 9.janvāra līdz 2019.gada 16.janvārim.

6.Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Evita Ķikute, tālruņa numurs: +371 67234932, e-pasta adrese: evita.kikute@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2019.gada 16.Janvāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš