Sarunu procedūru ar publikāciju „ Kravas vagonu automātisko bremžu rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūru ar publikāciju „ Kravas vagonu automātisko bremžu rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju „Kravas vagonu automātisko bremžu rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra).

1.Nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajiem piegādātājiem maksu par nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas Republikas rezidentiem). Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: NDEALV2X, ar norādi „Nolikuma saņemšanai – SPap: „Kravas vagonu automātisko bremžu rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš samaksājis minēto summu un kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: dana.cielena@ldz.lv .

2. Sarunu procedūras priekšmeta apraksts: kravas vagonu automātisko bremžu (t.sk. autorežīma 265A-4 un galvenās daļas 483.400) rezerves daļu piegāde saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

Sarunu procedūras priekšmetam sadalīts 234 (divi simti trīsdesmit četrās) daļās atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (skat. sludinājuma pielikumā ) norādītajai preču nomenklatūrai.

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

3. Preces piegādes:

3.1. termiņš:

līguma termiņš: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2020.gada 30.jūnijam (vai līdz līguma priekšlaicīgas izpildes vai izbeigšanas dienai);

preču piegāde: 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma iesniegšanas dienas;

3.2. vieta: Daugavpils vagonu remonta centrs (RSSV), Varšavas iela 49, Daugavpils, LV-5417, Latvija.

4. Piedāvājuma nodrošinājums: kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu 1% apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (EUR bez PVN).

5. Līguma nodrošinājums: 5% no līguma summas.

6. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019. gada 8.maijam plkst. 9.30 VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050 (1.stāvā, 103.kabinetā).

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 8.maijā plkst. 10.00 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Atvēršanas sēdes dalībniekiem un pretendentam, kas vēlas iesniegt piedāvājumu un piedalīties piedāvājumu atvēršanas sēdē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Kvalifikācijas prasības:

  • pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

  • pretendents piedāvā piegādāt nolikuma (tai skaitā, Tehniskās specifikācijas) prasībām atbilstošu preci;

  • pretendents ir tiesīgs veikt sarunu procedūras priekšmetā minētās preces piegādi, ko apliecina attiecīgās preces ražotājs vai autorizēts vairumtirgotājs;

  • pretendents iesniedz nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu;

  • pretendents pēdējo 3 (trīs) darbības gadu laikā ir sekmīgi veicis vismaz 2 (divas) sarunu procedūras priekšmetam līdzvērtīgas (pēc satura un apjoma) preces piegādes;

  • pēdējos 3 (trīs) finanšu atskaites gados no ikgadējā Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtā peļņas vai zaudējumu pārskata (2016., 2017., 2018.g.) vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendents darbojas īsāku laika periodu nekā 3 (trīs) gadi (ārvalsts pretendentam – no atbilstoši tā valsts praksei pārbaudīta un apstiprināta gada finanšu pārskata) ir 2 (divas) reizes lielāks par pretendenta piedāvājumā piedāvāto līgumcenu.

6.Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Dana Cielēna, tālrunis +371 6723 4955, e-pasts: dana.cielena@ldz.lv .

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2019.gada 8.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš