Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūru ar publikāciju “Operatīvā (ugunsdzēsības) transporta līdzekļa iegāde”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Operatīvā (ugunsdzēsības) transporta līdzekļa iegāde” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms: operatīvā (ugunsdzēsības) transporta līdzekļa iegāde un piegāde saskaņā tehnisko specifikāciju (skat. Sludinājuma pielikumā).

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumu, pilnā apjomā.

Tehniskās specifikācijas nosacījumi (skat. pielikumu).

Līguma nosacījumi: atbilstoši sarunu procedūras nolikumam.

Ieinteresētais piegādātājs pēdējo 3 (trīs) darbības gadu laikā sekmīgi izpildījis vismaz 1 (vienu) līdzīgu līgumu.

Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 1000.00 EUR apmērā (jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā)

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Operatīvā (ugunsdzēsības) transporta līdzekļa iegāde”” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties, bet to saņemt tikai pēc augstāk minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: kristaps.nusbergs@ldz.lv.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2019.gada 18.aprīļa, plkst.09.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2019.gada 18.aprīļa, plkst.10.10, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Kristaps Nusbergs, tālrunis +371 67234922, e-pasta adrese: kristaps.nusbergs@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2019.gada 18.Aprīlis plkst. 10.10.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš