Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, „Vilcienu digitālo radiosakaru sistēmas ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/16-IB (I posms - kandidātu atlase) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, „Vilcienu digitālo radiosakaru sistēmas ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/16-IB (I posms - kandidātu atlase)

Papildus informācija: 

28.06.2018. grozīts piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš.

Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, „Vilcienu digitālo radiosakaru sistēmas ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/16-IB

(I posms - Kandidātu atlase)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu  “Vilcienu digitālo radiosakaru sistēmas ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/16-IB (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets un termiņš (I posms):

Nosaukums

Izpildes termiņš

vilcienu digitālo radiosakaru sistēmas ieviešana

 (projektēšana un būvdarbi), (turpmāk - Darbi).

 

2020.gada

30.novembris

Sarunu procedūra notiek divos posmos:

I pirmais posms - Kandidātu atlase dalībai iepirkumā. Kandidātu atlases laikā Pasūtītājs no Kandidātiem, kas pieteikušies Kandidātu atlasei, atlasa Kandidātu atlases nolikuma prasībām atbilstošus Kandidātus un uzaicina tos iesniegt piedāvājumu iepirkuma otrajam posmam.

II otrais posms – kvalificēto/uzaicināto Kandidātu (turpmāk – Pretendents) iesniegto piedāvājumu iepirkumā vērtēšana, sarunas un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda piedāvājumu atbilstību uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu prasībām un atbilstoši piedāvājuma izvēles kritērijam izraugās Pretendentu, pēc nepieciešamības rīko sarunas un piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

Kandidāts nedrīkst iesniegt pieteikumu variantus.

Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa:

Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami tīmekļvietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9761

Līguma izpildes vieta:  projekts jāīsteno visā Latvijas teritorijā dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.

Iepirkuma līguma termiņš:

Darbu izpildes termiņš: 2020.gada 30.novembris;

Defektu paziņošanas periods:  24 (divdesmit četri) mēneši.

Pieteikumu iesniegšanas vieta, kārtība, datums un laiks:

  1. pieteikumus piegādātāji var iesniegt, līdz 2018.gada 31.jūlijam1 plkst.10.00EIS e-konkursu apakšsistēmā.

  2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie pieteikumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

  3. Kandidātu pieteikumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Pieteikumu atvēršanas vieta, kārtība, datums un laiks:

Pieteikumu atvēršana sākas tūlīt pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām 2018.gada 31.jūlijā1 plkst.10.00, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.telpā, 5.1.punktā norādītājā datumā un laikā.

     Iesniegto pieteikumu atvēršanas procesam Kandidāti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršanas sēde nav atklāta.

128.06.2018. grozīts piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš, iepriekš bija 2018.gada 17.jūlijs.

KANDIDĀTU UZAICINĀŠANA IESNIEGT PIEDĀVĀJUMUS (II posms)

  1. Pasūtītājs informēs visus Kandidātus par iepirkuma kandidātu atlases rezultātiem 10 (desmit) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas vienlaikus (noraidītajam Kandidātam norādot tā iesniegtā pieteikuma noraidīšanas iemeslus).

  2. Iesniegt piedāvājumus tiks aicināti visi Kandidāti, kas atbildīs Kandidātu atlases prasībām.

  3. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles metodika tiks norādīta uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu.

Pasūtītāja kontaktpersona: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālruņa numurs:+371 67234933, faksa numurs:+371 67234250, e-pasta adrese:  inese.kempa@ldz.lv

 

P.S. Informācija par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9761 .

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2018.gada 31.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31