Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravas vagonu divasu ratiņu rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravas vagonu divasu ratiņu rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Kravas vagonu divasu ratiņu rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets:

1.1.kravas vagonu divasu ratiņu rezerves daļu piegāde saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

1.2. Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

1.3. Sarunu procedūras priekšmetam sadalīts 23 (divdesmit trīs) daļās atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (skat. nolikuma 2.pielikumu) norādītajai preču nomenklatūrai.

1.3. Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā (skat. arī formu sarunu procedūras nolikuma 5.pielikumā) vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvātās piedāvājuma summas (EUR bez PVN).

1.4. Iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (EUR bez PVN) kredītiestādes garantijas veidā vai kā naudas iemaksu pircēja bankas kontā.

2. Preces piegādes:

2.1. termiņš: līdz 2020.gada 31.martam saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem;

2.2. vieta: Daugavpils vagonu remonta centrs (RSSV), Varšavas iela 49, Daugavpils, LV-5417, Latvija.

3. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

3.1. ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras dokumentāciju (nolikumu) var iepazīties bez maksas, to saņemt (pēc 3.2.punktā minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 338.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku nolikuma 1.3. punktā norādītajai kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu pretendents var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un e-pasta adrese vai faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments (atbilstoši 3.2.punktam) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv;

3.2. pasūtītājs nosaka ieinteresētajiem piegādātājiem maksu par nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas Republikas rezidentiem). Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: NDEALV2X, ar norādi „Nolikuma saņemšanai  - SPap: „Kravas vagonu divasu ratiņu rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš samaksājis minēto summu un kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

4. Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 4.februārim, plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

5. Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 4.februārī, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

6. Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2019.gada 4.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš