Sarunu procedūra ar publikāciju „Karuseļvirpas „1512Ф3/ПТ” iegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”. | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Karuseļvirpas „1512Ф3/ПТ” iegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”.

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Karuseļvirpas „1512Ф3/ПТ” iegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: karuseļvirpas „1512Ф3/ПТ” iegāde saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Piedāvājuma nodrošinājums:

Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā (skat. arī formu sarunu procedūras nolikuma 5.pielikumā) vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā 2 000.00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN apmērā.

Līguma nodrošinājums:

Iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (EUR bez PVN) kredītiestādes garantijas veidā vai kā naudas iemaksu pircēja bankas kontā.

Preces piegādes līguma būtiskie noteikumi:

preces piegādes termiņš: precei (karuseļvirpai „1512Ф3/ПТ”) jābūt piegādātai (nodotai SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”, turpmāk - pircējs) un visiem darbiem, saistītiem ar preces montāžu, pirmsekspluatācijas regulēšanu - iestatīšanu un pircēja personāla apmācību, pabeigtiem ne vēlāk kā līdz 2019.gada 30.decembrim;

preces iekraušanas vieta: prece jāiekrauj pircēja autotransportā pretendenta ražotājrūpnīcas teritorijā. Preces piegāde (nodošana pircējam) notiek saskaņā ar „FCA” INCOTERMS 2010 piegādes nosacījumiem;

preces pirmsekspluatācijas regulēšanas – iestatīšanas darbu un pircēja personāla apmācības vieta: Daugavpils vagonu remonta centrs (RSSV), Varšavas iela 49, Daugavpils, LV-5417, Latvija;

preces piegādes nosacījumi: preces piegādi jāveic 200 (divi simti) kalendāro dienu laikā no priekšapmaksas, kas ir norādīta 1.apakšpunktā (sk. sadaļu „samaksas nosacījumi”), iemaksas dienas pretendenta (pārdevēja) bankas norēķinu kontā. Ir pieļaujama preces pirmstermiņa piegāde pircējam. Preces pirmsekspluatācijas regulēšanas – iestatīšanu darbu veikšanu un pircēja personāla apmācību pretendentam jāveic 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes (nodošanas pircējam) dienas. Saistību izpildes datums ir akta par darbu izpildi abpusējas parakstīšanas datums, kuru sagatavo pretendents (divos eksemplāros);

preces dokumentācija: kopā ar piegādājamo preci pircēja pārstāvim jāiesniedz preces kvalitāti apliecinošus dokumentus – oriģinālus (preces pavadzīme, preces tehniskā pase, faktūrrēķins, iepakojuma lapa, kvalitātes sertifikāts, muitas kravas deklarācija, preces montāžas, regulēšanas un tehniskās ekspluatācijas rokasgrāmatu), piegādātās preces apzīmējumiem un marķējumiem jāatbilst piedāvājumā norādītajiem apzīmējumiem un standartiem;

preces garantijas termiņš: ne mazāk kā 2 (divi) gadi no dokumenta par preces pirmsekspluatācijas regulēšanas-iestatīšanas darbu, pircēja personāla apmācības paveikšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža, ar nosacījumu, ka ir izpildīti ekspluatācijas noteikumi, kas ir norādīti tehniskajā dokumentācijā;

samaksas nosacījumi:

  1. priekšapmaksa 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no līguma kopējas summas – 15 kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža;

  2. apmaksa 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no līguma kopējas summas – 15 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas pārdevēja teritorijā un sākotnēja pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža;

  3. atlikusī summa 40% (četrdesmit procentu) apmērā no līguma kopējas summas – 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no pirmsekspluatācijas regulēšanas – iestatīšanu darbu, pircēja personāla apmācības paveikšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras dokumentāciju (nolikumu) var iepazīties bez maksas, to saņemt (pēc zemāk minētās maksas par nolikumu pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 338.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku pasūtītāja kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu pretendents var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un e-pasta adrese vai faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv.

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajiem piegādātājiem maksu par nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas Republikas rezidentiem). Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: NDEALV2X, ar norādi „Nolikuma saņemšanai  - SPap: „Karuseļvirpas „1512Ф3/ПТ” iegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš samaksājis minēto summu un kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 9.maijam, plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 9.maijā, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2019.gada 9.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš