Sarunu procedūra ar publikāciju „Kapitālie remontdarbi Rīgas un Jelgavas reģionā” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Kapitālie remontdarbi Rīgas un Jelgavas reģionā”

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Kapitālie remontdarbi Rīgas un Jelgavas reģionā” (turpmāk – sarunu procedūra).

 

1. Sarunu procedūras priekšmets:

kapitālie remontdarbi Rīgas un Jelgavas reģionā, saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.

 

  1. Sarunu procedūras priekšmets ir sadalīts šādās daļās:
  2. 1. kapitālie remontdarbi Rīgas reģionā;

      1.1.2. kapitālie remontdarbi Jelgavas reģionā.

 

1.2. Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

 

2. Piedāvājuma nodrošinājums:

ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā (konta Nr. sk. sarunu procedūras nolikuma 1.2.1.punktā), maksājuma mērķī norādot: „Piedāvājuma nodrošinājums sarunu procedūrai ar publikāciju „Kapitālie remontdarbi Rīgas un Jelgavas reģionā” un ar piedāvājuma dokumentiem (nolikuma 1.9.punkts) jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pasūtītāja bankas kontā. Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.

 

  1.  piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta katrai sarunu procedūras priekšmeta daļai atsevišķi un tās ir šādas:

1.daļa – piedāvājuma nodrošinājums 3000.00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi);

2.daļa – piedāvājuma nodrošinājums 3000.00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi).

 

  1.  iesniedzot piedāvājumu par abām sarunu procedūras priekšmeta daļām, piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz atsevišķi par katru sarunu procedūras priekšmeta daļu.

 

3.Līguma nodrošinājums:

iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 3% (trīs procentu) apmērā no līguma summas (EUR bez PVN) kā naudas iemaksu pasūtītāja bankas kontā.

 

4. Kvalifikācijas prasības:

sarunu procedūras nolikums paredz šādas vienas no būtiskākajām kvalifikācijas prasībām:

 

4.1. pretendentam obligāti ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā un sertificētam šādās jomās:

  1. ēku būvdarbu vadīšana;
  2. siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana;
  3. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana;

(arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un atbilstoši veicamajiem darbiem sertificētam attiecīgā jomā);

 

4.2. pretendenta darbība ir atzīta par drošu darbu veikšanai dzelzceļa nozarē un pretendentam ir izsniegta spēkā esoša Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota Drošības apliecība (atbilstoši veicamajam darbu apjomam spēkā esoša Drošības apliecība nepieciešama arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts);

 

4.3. pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas sarunu procedūrā obligāti nepieciešams ierasties uz sarunu procedūras priekšmetā norādīto (t.sk. Darbu uzdevumā, sarunu procedūras nolikuma 3.pielikums) objektu apskati (sīkāk skatīt sarunu procedūras nolikuma 2.5.punktā).

 

5. Darbu izpildes:

 

5.1. termiņš: 2018.gada 15.decembris;

 

5.2. vieta: saskaņā ar Darbu uzdevumu (nolikuma 3.pielikums).

 

5. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

 

5.1. ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to var saņemt tikai pēc 5.2.punktā minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 338.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku 8.punktā norādītajai kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā sarunu procedūras nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv;

 

5.2. pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS, bankas kods NDEALV2X, ar norādi: „Sarunu procedūrai ar publikāciju „Kapitālie remontdarbi Rīgas un Jelgavas reģionā”, un jāuzrāda pasūtītājam (8.punktā norādītajai kontaktpersonai vai 5.1.punktā minētajā adresē klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

6. Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2018.gada 21.jūnija plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

 

7. Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2018.gada 21.jūnijā, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

 

8. Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2018.gada 21.Jūnijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31