Sarunu procedūra ar publikāciju „„14D40” dīzeļdzinēju rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”. | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „„14D40” dīzeļdzinēju rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”.

Pagarināts piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas datums.

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „„14D40” dīzeļdzinēju rezerves daļu piegāde  SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: „14D40” dīzeļdzinēju rezerves daļu piegāde saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Sarunu procedūras priekšmetam sadalīts 72 (septiņdesmit divās) atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (skat. nolikuma 2.pielikumu) norādītajai preču nomenklatūrai.

Piedāvājuma nodrošinājums:

Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā (skat. arī formu sarunu procedūras nolikuma 5.pielikumā) vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvātās piedāvājuma summas (EUR bez PVN).

Līguma nodrošinājums:

Iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (EUR bez PVN) kredītiestādes garantijas veidā vai kā naudas iemaksu pircēja bankas kontā.

Preces piegādes būtiskākie noteikumi:

līguma darbības termiņš: no līguma spēkā stāšanās brīža līdz 2020.gada 30.maijam (vai līdz līguma priekšlaicīgas izpildes vai izbeigšanas dienai);

preču piegāde: paredzēta pa daļām atsevišķās preču partijās vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atsevišķiem pircēja rakstveida pieprasījumiem un neatkarīgi no pieprasīto preču daudzuma. Pirmā preču partijas piegāde jāveic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā un neatkarīgi no pieprasīto preču daudzuma;

piegādes vietas:

Daugavpils lokomotīvju remonta centrs (RSSLD), 2.Preču iela 30, Daugavpils, LV-5401, Latvija;

Rīgas lokomotīvju remonta centrs (RSSLR),  Krustpils iela 24, Rīga, LV-1057, Latvija.

preces dokumentācija: kopā ar piegādājamo preci pircēja pārstāvim jāiesniedz preces kvalitāti apliecinošu dokumentus – ražotāja izdots preces kvalitātes sertifikāts un/vai pase, iepakojuma lapas un pārdevēja atbilstības deklarācija (oriģināli) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2014/25/ES), piegādātās preces apzīmējumiem un marķējumiem jāatbilst piedāvājumā norādītajiem apzīmējumiem un standartiem.

Ja piegādātājs preci ir ievedis no valsts, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts, piegādātājs iesniedz pircējam apliecinātu muitas dokumenta kopiju/elektronisku izdruku. Ja piegādātājs iesniedz dokumenta kopiju, tam pēc pircēja pirmā pieprasījuma jāuzrāda dokumenta oriģināls;

preču daudzums: saskaņā ar nolikuma Tehnisko specifikāciju atbilstoši katrai sarunu procedūras daļai. Pircējam nav pienākums iepirkt visu Tehniskajā specifikācijā norādīto preču apjomu, bet preces daudzums pa pozīcijām var mainīties līguma summas ietvaros. Kopējā faktiskā līguma summa tiek fiksēta pēc preču pavadzīmēs norādītajiem preces daudzumiem. Nepieciešamības gadījumā pircējam ir tiesības palielināt preces pasūtījuma apjomu par 20% (divdesmit procentiem) no līguma summas (bez PVN), noslēdzot par to atsevišķu rakstisku vienošanos ar pārdevēju, saglabājot noslēgtā līguma nosacījumus.

preces garantijas termiņš: 2 (divi) gadi no preces pieņemšanas dokumentu parakstīšanas dienas;

samaksas nosacījumi: 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no preču pieņemšanas dokumentu parakstīšanas dienas.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras dokumentāciju (nolikumu) var iepazīties bez maksas, to saņemt (pēc zemāk minētās maksas par nolikumu pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 338.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku pasūtītāja kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu pretendents var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un e-pasta adrese vai faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv.

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajiem piegādātājiem maksu par nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas Republikas rezidentiem). Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: NDEALV2X, ar norādi „Nolikuma saņemšanai  - SPap: „„14D40” dīzeļdzinēju rezerves daļu piegāde  SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš samaksājis minēto summu un kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 13.maijam, plkst. 09.30, 2019. gada 16.maijam plkst. 13.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 13.maijā, plkst. 10.10, 2019. gada 16.maijā plkst.13.30,  Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2019.gada 16.Maijs plkst. 13.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš