Sarunu procedūra ar publikāciju “Spēka transformatoru nomaiņa” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Spēka transformatoru nomaiņa”

Papildus informācija: 

(13.03.2019. - veikti grozījumi Tehniskajā specifikācijā un piedāvājumu iensiegšanas/atvēršanas termiņā)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Spēka transformatoru nomaiņa” (turpmāk – sarunu procedūra/darbi).

Iepirkuma priekšmets (4 daļas):

Daļas Nr.

Transformatoru apakšstacija

Darbu veikšanas vieta

1.

TP-6009

Strenči

2.

TP-28

Rīga

3.

TP-25

Rīga

4.

TP-792

Rīga

Pretendents var iesniegt piedāvājumu gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām (4 daļas) pilnā apjomā.

Darbu izpildes termiņš: ne vēlāk kā 3 (trīs) mēneši no līguma parakstīšanas.

Piedāvājumu izvēles kritērijs: sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR, bez PVN) par sarunu procedūras priekšmeta katru daļu pilnā apjomā.

Piedāvājuma nodrošinājums (pasūtītājs noteicis piedāvājuma nodrošinājumu): piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 500.00 (pieci simti) EUR.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21%. Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita minētā summa uz nolikuma 1.2. punktā minēto bankas kontu, ar norādi: “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Spēka transformatoru nomaiņa”, un jāuzrāda pasūtītājam (nolikuma 1.3.1.punktā norādītajai kontaktpersonai vai 1.10.1.punktā minētajā adresē klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

Pasūtītāja rekvizīti : VAS Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr.40003032065, PVN reģistrācijas Nr.LV40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija.

Bankas dati: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods: NDEALV2X;

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc augstākminētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 340.kabinetā, 3.stāvā, Rīgā, LV-1547 (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: inese.kempa@ldz.lv.

Būtiskākās kvalifikācijas prasības:

Jābūt reģistrētam Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā (drošības apliecība).

Prasība

Iesniedzamais dokuments

pretendents var nodrošināt kompetentu(-s) speciālistu(-s) elektroietaišu darbu veikšanā elektroietaišu izbūvē, izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā līdz 20kV;

kompetentas institūcijas izdotu sertifikātu kopijas, kas apliecina  iesaistīto(-ā) speciālistu(-a) kvalifikāciju elektroietaišu darbu veikšanā elektroietaišu izbūvē, izbūves darbu vadīšanā līdz 20kV;

pretendents var nodrošināt kompetentu(-s) speciālistu (-s) elektroietaišu darbu veikšanā elektroietaišu tehnisko parametru pārbaudē un mērīšanā;

kompetentas institūcijas izdotu sertifikātu kopijas, kas apliecina  iesaistīto(-ā) speciālistu(-a) kvalifikāciju elektroietaišu darbu veikšanā elektroietaišu tehnisko parametru pārbaudē un mērīšanā;

pretendents var nodrošināt kompetentu(-s) speciālistu(-s) elektroietaišu darbu veikšanā elektroietaišu projektēšanā līdz 20kV;

kompetentas institūcijas izdotu sertifikātu kopijas, kas apliecina,  iesaistīto(-ā) speciālistu(-a) kvalifikāciju elektroietaišu darbu veikšanā elektroietaišu projektēšanā līdz 20kV;

darbu izpildē izmantojamās iekārtas un materiāli ir sertificēti un atbilst Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām;

izmantojamo materiālu un  iekārtu ražotāja apliecinājumu par produkcijas izcelsmi;

ražotāja vai autorizēta vairumtirgotāja izsniegta izmantojamo materiālu un iekārtu  deklarācijas (sertifikātu) kopijas par darbu izpildē izmantojamiem materiāliem;

pretendents spēj garantēt savu saistību pienācīgu izpildi, iesniedzot atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu.

maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka pretendents ir veicis piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā saskaņā ar nolikuma 1.6.punktu (noformēts atbilstoši nolikuma 1.7.4.punktam).

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz iesniedz līdz 2019.gada 15.20.martam1 plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrā atver 2019.gada 15. 20.martā plkst.10.20  10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā 1.

1 13.03.2019. veikti grozījumi ( NR.1) (t.sk. arī Tehniskajā specifikācijā - skat.sludinājuma pielikumā).

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre – VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālruņa numurs: +371 67234933, e-pasta adrese: ;.

tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Elektroapgādes daļas galvenais augstsprieguma elektroapgādes speciālists Vitālijs Deruks, tālrunis: +371 67234641, mob. +371 29275832.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2019.gada 20.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš