Sarunu procedūra ar publikāciju “Melno un krāsaino metālmateriālu piegāde SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Melno un krāsaino metālmateriālu piegāde SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Melno un krāsaino metālmateriālu piegāde SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets: melno un krāsaino metālmateriālu piegāde, saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un tehnisko specifikāciju (skat. šī sludinājuma pielikumā).

1.1. piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā;

1.2. ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā (sarunu procedūras nolikuma 5.pielikums) vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā, pārskaitot to uz SIA „LDZ infrastruktūra” konta numuru LV77NDEA0000082990426, banka: „Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods NDEALV2X, maksājuma mērķī norādot: „Melno un krāsaino metālmateriālu piegāde SIA „LDZ infrastruktūra” vajadzībām” vajadzībām” un ar piedāvājuma dokumentiem (nolikuma 1.9.punkts) jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pircēja bankas kontā;

1.3. piedāvājuma nodrošinājuma summa noteikta 1000.00 EUR. Valūta, kādā nodrošinājuma devējs izmaksā pircējam piedāvājuma nodrošinājumu, ir EUR.

2. Preces piegādes termiņš:

3 (trīs) darba dienu laikā no pircēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas dienas. Prece tiek piegādāta pa preces partijām. Līguma maksimālais termiņš ir līdz 31.12.2017. vai līdz pircēja ar sarunu procedūras uzvarētāju noslēgtā līguma kopējās summas sasniegšanai.

3. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

3.1. ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to var saņemt tikai pēc 3.2.punktā minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā sarunu procedūras nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv;

 

3.2. pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: „Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: „Sarunu procedūrai ar publikāciju „Melno un krāsaino metālmateriālu piegāde SIA „LDZ infrastruktūra” vajadzībām”, un jāuzrāda pasūtītājam (6.1.punktā norādītajai kontaktpersonai vai 3.1.punktā minētajā adresē klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

4. Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 12.aprīļa plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

5. Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2017.gada 12.aprīlī plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

6. Pasūtītāja kontaktpersona:

6.1. organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasts: santa.balode@ldz.lv;

6.2. tehniskos jautājumos: SIA “LDZ infrastruktūra” Attīstības un administratīvo lietu direkcijas Iepirkumu daļas vadītāja p.i. Jana Kvite, tālrunis: +371 67233419.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2017.gada 12.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30