Sarunu procedūra ar publikāciju “Dzelzceļa vagonu lēninātāju rezerves daļu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Dzelzceļa vagonu lēninātāju rezerves daļu piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Dzelzceļa vagonu lēninātāju rezerves daļu piegāde” (turpmāk – iepirkums).

 

Iepirkuma priekšmets: dzelzceļa vagonu lēninātāju rezerves daļu piegāde saskaņā ar nolikuma ar tā pielikumiem, tai skaitā tā tehniskajām prasībām (sk.detalizētāk iepirkuma nolikumā). (Tehniskā specifikācija pievienota šī sludinājuma pielikumā).

 

Iepirkuma priekšmetam ir 2 (divas) daļas atbilstoši preču sadalījumam pēc lēninātājiem:

1.daļa – BB (TW-5F) tipa lēninātāju rezerves daļas;

2.daļa – ZVUM vagonu lēninātāju rezerves daļas.

 

Piedāvājumu var iesniegt var iesniegt gan par visu iepirkuma priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši iepirkuma nolikumam.

Preces piegādes vieta: Latvijas Republika saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš pilnā apjomā: 2018.gada 31.oktobris.

Papildus infromācija:

1. piedāvājuma nodrošinājums: iepirkuma dokumentācija paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, ja piedāvājuma summa pārsniedz 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 centi), ir 1 500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi) apmērā, kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā (prasības un noteikumus sk. iepirkuma nolikumā).

2.līguma nodrošinājums: līguma noslēgšanas gadījumā paredzēts saistību izpildes nodrošinājums 5% apmērā no līguma summas (EUR bez PVN) naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā (prasības un noteikumus sk. iepirkuma nolikumā).

 

Iepirkuma nolikuma saņemšana: pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par iepirkuma nolikuma saņemšanu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas Republikas rezidentiem). Lai saņemtu iepirkuma  nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Dzelzceļa vagonu lēninātāju rezerves daļu piegāde”” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda iepirkuma procedūras pretendenta nosaukumu. Iepirkumā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar iepirkuma nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 344.telpā), Rīgā, LV-1547. (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pastu šajā publikācijā norādītajai kontaktpersonai.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 2.maijs, plkst. 9.45, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš”, Kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2018.gada 2.maijā, plkst.10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, telpā Nr.339, 3.stāvā, Gogoļa ielā 3, Rīgā.

 

Pasūtītāja kontaktpersona organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par iepirkuma nolikumu:

- komisijas sekretārs – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa Nr.: +371 6723 4934, faksa Nr.: +371 6723 4250, e-pasts: iveta.dementjeva@ldz.lv;

- komisijas sekretāra aizvietotājs (periodā līdz 2018.gada 2.maijam) – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Agate Kucenko, tālruņa Nr. +371 6723 4857, faksa Nr.:+371 6723 4250, e-pasts: agate.kucenko@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2018.gada 2.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31