Sarunu procedūra ar publikāciju “Dīzeļlokomotīvju virzuļu gredzenu piegādeSIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām" | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Dīzeļlokomotīvju virzuļu gredzenu piegādeSIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām"

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Dīzeļlokomotīvju virzuļu gredzenu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – Sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: Dīzeļlokomotīvju virzuļu gredzenu piegāde saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

Sarunu procedūras priekšmeta detalizāciju skatīt šī sludinājuma pielikumā.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:  ieinteresētais piegādātājs ar Sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3. stāvā, 340. kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: līdz 29.03.2019. - aija.apseniece@ldz.lv , no 30.03.2019. inese.kempa@ldz.lv .

Pieprasījumā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju (kontaktpersonu, adresi un tālruņa numuru) un tam pievieno pārskaitījuma dokumentu.

Maksa par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00, ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem).

Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita minētā summa uz pasūtītāja bankas kontu (VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, PVN reģistrācijas Nr. LV40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr. LV58NDEA0000080249645, kods: NDEALV2X), ar norādi: “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Dīzeļlokomotīvju virzuļu gredzenu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”.

Pārskaitījuma dokuments jāuzrāda pasūtītājam pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas.

Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi  Sarunu procedūrā iesniedzami līdz 2019. gada 10. aprīļa,  plkst. 09.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā 3 (1. stāvā, 103. kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2019. gada 10. aprīlī, plkst. 10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3. stāvā, 339. kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Līguma izpildes laiks un vieta: no līguma spēkā stāšanās brīža līdz 2020. gada 1. maijam (vai līdz līguma priekšlaicīgas izpildes vai izbeigšanas dienai);

Preču piegādes vieta: Rīga, Daugavpils.

Papildus informācija:

- Piedāvājumu var iesniegt gan par visu Sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tās daļām pilnā apjomā;

- kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu 1% apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (EUR bez PVN). Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā;

- līguma nodrošinājums 5 % apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN) kredītiestādes  garantijas veidā vai kā naudas iemaksu pircēja kontā, kas jāiemaksā 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

Kontaktpersona - par Sarunu procedūras dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem:

- līdz 29.03.2019. VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste, iepirkuma komisijas sekretāre Aija Apšeniece, tālrunis: 371 67234934, e-pasts: aija.apseniece@ldz.lv ;

- no 30.03.2019. VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste, Inese Kempa, tālrunis: 371 67234933, e-pasts: inese.kempa@ldz.lv .

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2019.gada 10.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš