Latest news

Izvēlne

Nominācijas komisijas informācija par atklātā konkursa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētāja amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem

Atklāts konkurss uz vakanto VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) valdes priekšsēdētāja amatu tika organizēts, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.pantā un Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumos Nr.20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.20) noteikto kārtību, izsludināts 2023.gada 30. martā, publicējot sludinājumu “Latvijas dzelzceļš” koncerna tīmekļvietnē, sociālajos tīklos, Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē, SIA “Eiro Personāls” tīmekļvietnē, Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas centra tīmekļvietnē, ar pieteikšanās termiņu līdz 2023.gada 20. aprīlim, konkursa pieteikšanās termiņš pagarināts 2023.gada 28.aprīlī līdz 2023.gada 20.maijam.

Atklāto konkursu uz LDz valdes priekšsēdētāja amatu organizēja ar VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes 2023.gada 27.februāra lēmums Nr.PA 1.2./3-1  “11. Par VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes priekšsēdētāja atlasi” izveidotā nominācijas komisija (komisija) šādā sastāvā: 

Andris Liepiņš - komisijas vadītājs – VAS “Latvijas dzelzceļš”  padomes priekšsēdētāja vietnieks;

Jānis Lange – komisijas loceklis – VAS “Latvijas dzelzceļš”  padomes priekšsēdētājs;

Reinis Ceplis - komisijas loceklis – VAS “Latvijas dzelzceļš”  padomes loceklis;

Inguna Strautmane - komisijas locekle- Satiksmes ministrijas pārstāve, Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamenta direktore;

Dzintra Gasūne - komisijas locekle - Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja;

Valērija Lieģe - komisijas locekle - Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta individuālā biedre, “Oaklins Baltics” partnere;

Savelijs Semjonovs - novērotājs ar padomdevēja tiesībām- Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības priekšsēdētājs.

Potenciālo kandidātu iesniegtās informācijas izvērtēšanai un uzrunāšanai, padziļinātai kompetenču novērtēšanai, kā arī konsultatīvajam atbalstam tika piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Eiro Personāls”  (turpmāk arī – atlases konsultants).

Kopumā uz vakanto LDz valdes priekšsēdētāja amata vietu pieteikumus iesniedza 24 (divdesmit četri) kandidāti. Kandidāti tika vērtēti 3 (trīs) kārtās saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, kas tika noteikti, pamatojoties uz nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu.

Konkursa 1. kārtā atlases konsultanti veica valdes priekšsēdētāja amata kandidātu iesniegto dokumentu analīzi (izglītība, darba un profesionālā pieredze, svešvalodu prasmju pašvērtējums, īpašie nosacījumi) un  reputācijas pārbaudi, lai pārbaudītu un izvērtētu kandidātu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām.

Konkursa 2. kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas komisiju un kandidātu prezentācijas par redzējumu saistībā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” stratēģisko attīstību un nākotnes izaicinājumiem.

Konkursa 3. kārtā atlases konsultanti veica padziļinātu  kandidātu vadības  kompetenču - stratēģiskā redzējuma, darbinieku motivēšanas un attīstīšanas, lēmumu pieņemšanas un atbildības, pārmaiņu vadības- novērtēšanu, izmantojot kompetenču intervijas metodi un novērtēšanu ar amata atbilstības testu Profiles XT.

Nominācijas komisija pēc atlases konsultantu izvērtējuma saņemšanas sniedza savu viedokli par kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un konkursa trešajai kārtai izvirzīja 3 (trīs) kandidātus/-es.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” 36. punktam, apkopojot konkursa 3 (trīs) kārtu kandidātu rezultātus un padziļinātos kandidātu vērtējumus, pieņēma lēmumu virzīt 1 (vienu) kandidātu, kurš ieguvis augstāko kopējo vidējo vērtējumu punktos no punktu kopsummas rezultāta,  izvērtēšanai VAS “Latvijas dzelzceļš” padomē.

Komisija beidza savu darbu brīdī, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem.