Atklāts konkurss "Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/21-IB | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss "Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/21-IB

Papildus informācija: 

16.04.2018.pievienots līgums.

22.03.2018. pievienots iepirkuma gala ziņojums.

30.01.2018. papildināts ar Skaidrojumu Nr.1.

Atklāts konkurss „Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/21-IB

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu “Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr.LDZ 2017/21-IB (turpmāk – konkurss).

 

Konkursa iepirkuma priekšmets un apjoms:

 

Nosaukums

Daudzums

(mērvienība - tonnas)

Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembas (frakcija no 31,5 mm līdz 63 mm) atbilstoši LVS EN 13450+AC (2004.g.dec.) standartam vai tā ekvivalentam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un piegādes noteikumiem (sk. nolikuma 2.pielikumu)

 

101 000

 

 

Konkursā pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu konkursa iepirkuma priekšmetu kopumā.

 

Piedāvājuma nodrošinājums (vispārīgās prasības):

Noteikta piedāvājuma nodrošinājuma summa:  35 000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) EUR apmērā.

 

Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa:

Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami VAS LDZ tīmekļvietnē https://www.ldz.lv/lv/iepirkumi sadaļā “Iepirkumi” un  EIS https://www.eis.gov.lv/EIS/ , sk.precīzi http://ej.uz/rcse

 

Līgumsaistību izpildes vieta un termiņš :

Piegādes vieta: Jelgavas stacija,  stacijas kods: 091809, Jaunais ceļš 6, Jelgava, LV-3002.

Saņēmējs – VAS „Latvijas dzelzceļš” Ceļu distance.

Līguma darbības termiņš – 2018.gads, līdz piegādes noteikumos (Nolikuma 3.pielikums) noteiktā termiņa beigām (ne vēlāk kā 120 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas).

Preces piegādes termiņš – atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā norādītajam piegādes grafikam.

 

Konkursa piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 19.februārim, plkst. 10.00 (pēc Latvijas laika) EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Ja kā piedāvājuma nodrošinājuma veids tiek iesniegts bankas galvojums (saskaņā ar Nolikuma 10.3.punktu) vai apdrošināšanas polise (saskaņā ar Nolikuma 10.3.punktu), oriģināls personīgi vai ar kurjeru jāiesniedz SPS vai jānosūta pa pastu līdz  Nolikuma 16.1.punktā minētajam termiņam.

EIS e-konkursu apakšsistēmas veidnē Pretendentam jāpievieno skenēts bankas oriģināla galvojuma dokuments vai maksājuma dokuments.

Oriģināla iesniegšanas vai nosūtīšanas adrese:

 VAS “Latvijas dzelzceļš”, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā - Kancelejā. Uz aploksnes jābūt norādei: „Piedāvājuma nodrošinājums atklātam konkursam “Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde”. Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2017/21-IB.

Dalībai iepirkuma procedūrā tiks pieņemti un vērtēti tikai EIS e-konkursu apakšsistēmā iesniegtie piedāvājumi.

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstoši iesniegtiem un iepirkuma procedūrā nepiedalīsies (nosacījums neattiecas uz piedāvājumā nodrošinājuma kā atsevišķa dokumenta iesniegšanu).

Pasūtītāja kontaktpersona: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālruņa numurs:+371 67234933, faksa numurs:+371 67234250, e-pasta adrese:  inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2018.gada 19.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31