Atklāts konkurss „Krūmgriezēja mašīnas piegāde”( id.Nr. LDZ 2019/4-IB) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Krūmgriezēja mašīnas piegāde”( id.Nr. LDZ 2019/4-IB)

 

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Krūmgriezēja mašīnas piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/4-IB) (turpmāk – konkurss).

Atklāta konkursa priekšmets:

krūmgriezēja mašīnas piegāde saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem, kopējā apjomā - 1 (viens) gabals.

Galvenā priekšmeta CPV kods: 34100000-8 (Mehāniskie transportlīdzekļi).

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.

Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN apmērā saskaņā ar konkursa nolikuma nosacījumiem.

Iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (EUR bez PVN) bankas izsniegtas garantijas veidā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā.

Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa:

konkursa nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk tekstā saukta arī kā „EIS”) e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier šī iepirkuma sadaļā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16003. Pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos pieejama vispārēja informācija par iepirkumu.

Līgumsaistību izpildes termiņš un vieta:

  1. preces piegādes vieta: Jāņavārtu iela 2, Rīga, LV-1073, Latvija (stacija Šķirotava, CDN-1 bāze).

  2. preces piegādes termiņš: preces piegāde un nodošana ekspluatācijā ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no iepirkuma līguma abpusēja parakstīšanas brīža.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumus konkursam iesniedz līdz 2019.gada 4.martam, plkst. 10.15 (pēc Latvijas Republikas laika) EIS e-konkursu apakšsistēmā;

Pēc noteiktā termiņa ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti.

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumus konkursam atver elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām - 2019.gada 4.martā, plkst. 10.15 (pēc Latvijas Republikas laika).

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā (iepriekš reģistrējoties EIS piedāvājumu atvēršanas sēdei). Informācija par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2019.gada 4.Marts plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš